Flygbolags skadeståndsansvar


I detta informationsmeddelande sammanfattas de regler för skadeståndsansvar som tillämpas av EG-lufttrafikföretag enligt gemenskapslagstiftningen och Montrealkonventionen.

Ersättning vid dödsfall eller kroppsskada

Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvaret vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. För skador upp till 128,821 SDR (ungefärligt belopp i lokal valuta) kan flygbolaget inte bestrida ersättningskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav om det kan bevisa att det inte vållat skadan.

Förskottsbetalningar

Om en passagerare dödas eller skadas, skall flygbolaget betala det förskott som behövs för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från det att den person som har rätt till ersättning har identifierats. En sådan förskottsutbetalning skall vid dödsfall vara minst 16000 SDR (ungefärligt belopp i lokal valuta).

Förseningar av passagerare

Vid förseningar av passagerare är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av passagerare är begränsat till 5 346 SDR (ungefärligt belopp i lokal valuta).

Förseningar av bagage

Vid förseningar av bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadorna eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av bagage är begränsat till 1 288 SDR (ungefärligt belopp i den lokala valutan).

Förstörelse, förlust av eller skada på bagage 

Flygbolaget är ansvarigt för skada vid förstörelse, förlust av eller skada på bagage upp till 1 288 SDR (ungefärligt belopp i lokal valuta). Vad gäller incheckat bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt även om det inte vållat skadan, utom då bagaget var defekt.

Vad gäller handbagage, är flygbolaget skadeståndsansvarigt endast om det vållat skadan.

Högre gränser för bagage

En passagerare kan få rätt till en högre ekonomisk gräns för skadeståndsansvar genom att göra en särskild förklaring senast vid incheckningen och genom att betala en tilläggsavgift.

Klagomål avseende bagage

Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt skriftligen klaga hos flygbolaget. Vid skada på incheckat resgods, måste passageraren skriftligen klaga inom sju dagar, och vid försening inom 21 dagar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande.

Ansvar för skada

Vi kan bara hållas ansvarig för skador som inträffar på våra egna linjer, som trafikeras av oss. I de fall där vårt namn på biljetten är i egenskap av charterbolag och en annan operatör utför den faktiska flygresan kan du välja vilken operatör som ska hållas ansvarig.

Vårt ansvar kan minska eller upphöra i enlighet med gällande konventioner i händelse av någon försumlighet av dig, som orsakat eller bidragit till skadan.

Vi ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av din underlåtenhet att följa tillämpliga lagar, statliga regler och konventioner.

Vårt ansvar är begränsat till dokumenterade ekonomiska förluster och vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga för indirekta förluster utöver vad som krävs enligt gällande lagar och konventioner.

Vi åtar oss inget ansvar för eventuella oförutsedda medicinska nödsituationer som uppstår ombord på ett flygplan. Om vi skulle ådra oss kostnader på grund av att vi behöver transportera dig till sjukhus förbehåller vi oss rätten att hålla dig ansvarig för återbetalning av alla kostnader och utgifter som vi har ådragit oss i samband med detta.

Begränsningen av vårt ansvar gäller för våra tjänstemän, återförsäljare, anställda och representanter i samma utsträckning som för oss. Det totala beloppet som kan krävas från oss och från våra tjänstemän, återförsäljare, anställda och representanter kan inte överstiga det totala ansvaret, om vi har ett sådant ansvar.

Vi förbehåller oss alla rättigheter gentemot en eventuell förlust eller skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå på grund av felaktig information som publiceras på vår webbplats.

Om ingenting annat uttryckligen anges ska inget av det som ingår i de allmänna transportvillkoren tolkas som att vi avstår från något undantag eller någon begränsning av vårt ansvar i enlighet med tillämpliga lagar, konventioner eller avtal.

Ansvar för skada på baggage

Vi åtar oss inget ansvar för skador på handbagage såvida inte vi, våra tjänstemän eller återförsäljare har begått något fel.

Vårt ansvar för förlust av eller skada på bagage är begränsat till gällande nationella eller internationella konventioner och regler. Vårt ansvar för sådan skada eller förlust är begränsat till 1 288 SDR per passagerare. För handbagage har vi endast ansvarig när fel har begåtts.

Du kan få rätt till en högre gräns för skadeståndsansvaret genom att göra en särskild intresseanmälan och betala en extra avgift (800 NOK). Denna anmälan och begäran måste göras senast vid incheckningen. I detta fall ökar vi vårt maximala ansvar till 2 576 SDR per passagerare. Objektet måste vara förpackat enligt reglerna på vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att:

a) Inspektera bagaget för att bekräfta att de anmälda värdesakerna är av rätt antal och i gott skick;

b) Sätta ett tak för intresseanmälan som kan göras; och

c) Sätta en begränsning för vilka objekt som kan omfattas i intresseanmälan.

Ovan nämnda begränsningar tillämpas inte om det kan bevisas att skadan orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet från vår sida eller från våra tjänstemän eller återförsäljare, med kännedom om att en skada troligen skulle bli följden av den, under förutsättning att tjänstemännen eller återförsäljarna bevisligen har handlat inom ramen för sin anställning om det är fråga om en handling eller underlåtenhet av en tjänsteman eller återförsäljare.

Oaktat det föregående ska vårt ansvar för förlorade, skadade eller förstörda rörelsehjälpmedel, som rullstolar, på flyg från en punkt i USA till en annan punkt i USA vara begränsad till det ursprungliga inköpspriset för rörelsehjälpmedlet.

Vi ansvarar inte för skador som ditt bagage kan åsamka oss. Du är personligen ansvarig för eventuella skador vi har åsamkats av dig eller ditt bagage och du måste täcka alla förluster vi ådrar oss.

Vi har inget ansvar för skador som orsakas av objekt som är förbjudna i incheckat bagage på flygresor med avgång eller destination utanför USA (se paragraf 10.1). Detta omfattar ömtåliga och lättfördärvliga föremål, värdesaker (som bärbara datorer, smycken och ädelstenar, pengar, värdepapper, portföljer och attachéväskor med installerat larm, mediciner, läkarintyg eller identitetshandlingar) oavsett om bagaget har checkats in eller tas med som handbagage.

Vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga för kosmetiska och/eller ytliga skador på bagage under transporten som orsakas av normalt slitage och påverkan.

Ansvar för personskador och dödsfall

Vi tar ansvar för personskador och dödsfall i enlighet med gällande konventioner, förutsatt att personskadan eller dödsfallet sker på ett flyg som trafikeras av oss.

Följande villkor som anges i denna paragraf gäller alla transporter med oss, oavsett om transporten är föremål för nationell eller internationell rätt:

a) Vi tar ansvar om du drabbas av kroppsskada, sjukdom eller dödsfall under förutsättning att den händelse som orsakade skadan inträffade ombord på planet eller i samband med din ombordstigning eller landstigning. Skadeståndsansvaret har ingen ekonomisk begränsning oavsett lag, konvention eller avtal;

b) Oavsett bestämmelserna i 16.3.2(a) kan vi helt eller delvis befrias från ansvar för skada i enlighet med gällande konventioner om vi kan bevisa att du bidragit till skadan eller dödsfallet genom försumlighet.

c) Om en olycka inträffar kommer vi omedelbart, och under inga omständigheter senare än femton (15) dagar efter identiteten på den person som är berättigad till ersättning har fastställts, betala ett förskott som står i proportion till skadan för att täcka de omedelbara behoven. I händelse av dödsfall ska detta förskott inte vara mindre än 16 000 SDR i euro per passagerare.

d) Betalning av ett förskott så som beskrivs i paragraf 16.3.2(c):

I. är inte ett erkännande av skuld;

II. får dras av från det belopp som därefter betalas på grundval av vårt ansvar;

III. behöver endast betalas tillbaka i de fall som beskrivs i 16.3.2(b), eller om det senare visat sig att den person som mottagit förskottet orsakat eller bidragit till skadan genom vårdslöshet eller inte är den person som är berättigad till ersättningen.

e) Vårt ansvar för kroppsskada eller dödsfall har inga ekonomiska begränsningar. Ansvar för skador på upp till 128,821 SDR för kroppsskada eller dödsfall kan inte överklagas från vår sida. Om beloppet är högre kan vi bestrida kravet vid bevis om att den uppkomna skadan inte var på grund av vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet av oss, våra anställda eller återförsäljare, eller att skadan uppstod enbart på grund av vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet av tredje part.

f) Vi bekräftar att vi har en ansvarsförsäkring som täcker minst 128,821 SDR per passagerare och inte mindre än den minsta summan som fastställs i tillämpliga lagar, konventioner eller avtal.

Ansvar för förseningar

Vi är ansvariga för skador till följd av försening av passagerare, bagage eller gods. Men vi kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av förseningar om vi bevisar att vi och våra anställda eller återförsäljare har vidtagit alla åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna, eller att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder, jfr artikel 19 i Montrealkonventionen.

I händelse av förlust på grund av försenad transport av personer är ansvaret begränsat till 5 346 SDR.

I händelse av förlust på grund av försenad transport av bagage är ansvaret är begränsat till 1288 SDR.