Allmänna transportvillkor


När du bokar en resa med Norwegian accepterar du våra allmänna transportvillkor för passagerare och bagage.

22 maj 2018

Artikel 1: Definitioner

Överenskomna stopp

De platser förutom avreseort och slutdestination som finns angivna på din biljett eller i våra tidtabeller som stopp på din rutt.

Flygbolagskod

Två eller tre tecken eller bokstäver som används för att identifiera ett flygbolag och flygresan. Norwegian Air Shuttle AOC ASs flygbolagskod är (DY); Norwegian Air Sweden AOC ABs är(D8).

Auktoriserad återförsäljare

En återförsäljare som har godkänts av oss att sälja våra tjänster.

Bagage

Personliga tillhörigheter, inklusive hjälpmedel, som passagerare tar med på sin resa. Om inte annat uttryckligen anges ska detta omfatta både incheckat bagage och handbagage.

Bagageincheckning

Den del av resgodsbeviset som du får som kvitto för incheckat bagage.

Resgodsbevis

Det dokument som utfärdas av transportören för att identifiera incheckat bagage.

Bokning

En bokningsförfrågan som gjorts av dig eller för din räkning och som godkänts av oss för att åka med på våra flygresor.

Transportörens avgifter

Tilläggsavgifter som tas ut av transportören, t.ex. bränsletillägg.

Bokningsreferens

Den unika koden som du får av oss består av sex tecken (bokstäver och siffror) och används för att identifiera din bekräftade bokning.

Incheckat bagage

Allt bagage som vi har tagit ansvar för och i detta samband utfärdat ett bagageincheckningskvitto.

Anslutningsflyg

Två eller flera segment av flygresan som utgör en enkelresa och säljs av oss som en bokning.

Vårt kontaktcenter

Vår boknings- och kundtjänstcentral. Telefonnummer till kundtjänstcentralen finns på vår hemsida.

Konventioner

Vi följer alla tillämpliga lagar, domslut, konventioner och förordningar.

Skador

Omfattar dödsfall, personskada, förlust, delvis förlust, stöld eller annan skada som orsakats av eller i samband med lufttransporter.

Dagar

Kalenderdagar. Alla sju (7) dagar i veckan. Vid ändringar eller meddelanden räknas inte dagen då ändringen eller meddelandet togs emot/skickades. Vid fastställande av om en biljett är giltig räknas inte dagen då biljetten utfärdades eller flygresan påbörjades.

Elektronisk kupong

En elektronisk flygkupong för en elektronisk biljett som lagras i vår databas och visar de avgångs- och destinationsorter som du ska transporteras mellan.

Elektronisk biljett

En biljett som utfärdats elektroniskt med elektroniska kuponger.

Biljettpris

Gällande pris som vi har angett för en bokning.

Biljettregler

Ytterligare villkor som fastställer graden av flexibilitet och transporttjänster i bokningen.

Force Majeure

En ovanlig och oförutsedd händelse utanför vår kontroll, med följder som inte kunnat undvikas även om all rimlig försiktighet och uppmärksamhet har utövats.

Allmänna transportvillkor

Dessa allmänna transportvillkor.

Handbagage

Allt bagage och personliga föremål eller andra artiklar (som inte ingår i incheckat bagaget) som du har med dig på din flygresa.

Resplan

Ett eller flera dokument som utfärdats till dig av oss eller våra auktoriserade återförsäljare och innehåller uppgifter om din flygresa med oss.

Tillvalstjänster

Andra tjänster, såsom incheckat bagage, som inte ingår i biljettpriset i enlighet med biljettreglerna för bokningen.

Regler

Alla regler och förklaringar, med undantag för de allmänna transportvillkoren, som vi har fastställt och som gäller den dag då bokningen bekräftas och är tillämpliga för transporten av dig och ditt bagage, inklusive tillämpliga biljettpriser den dagen.

SDR

Särskild dragningsrätt enligt Internationella valutafonden.

Tariff

De publicerade biljettpriser och/eller relaterade transportvillkor hos ett flygbolag som finns arkiverade, där så krävs, hos berörda myndigheter.

Biljett

Ett giltigt dokument som berättigar dig att flyga med oss, antingen i form av en elektronisk biljett eller ett annat dokument som utfärdas av oss eller för vår räkning efter att bokningen är bekräftad och innan du går ombord, inklusive bagageincheckningskvitto.

Frivilliga uppehåll

Ett uppehåll under din resa, som du begärt, vid en mellanlandning mellan avrese- och destinationsorten och som godkänts av oss i förväg.

Du, din, passageraren, kunden

Varje person och varje spädbarn som reser med dig, med undantag av besättningen, som transporteras eller ska transporteras i ett flygplan i enlighet med en biljett.

Vi, oss, vår, transportören, Norwegian

Flygbolaget som passageraren har slutit ett transportavtal med, såsom anges på biljetten/resedokumentet och definieras som “transportören” i dessa transportvillkor.

Det transporterande flygbolaget eller den faktiska transportören

Det flygbolag som utför den faktiska flygresan. Om det transporterande flygbolaget/den faktiska transportören av någon anledning är en annan än transportören kommer vi att meddela dig så snart som möjligt. Sådan transport omfattas fortfarande av dessa transportvillkor.

“Transportören”

Flygbolaget som passageraren har slutfört ett transportavtal med, vilket anges med en flygbolagskod på biljetten/resedokumentet tillsammans med flygnumret och/eller står angivet som “transportör” på biljetten/resedokumentet enligt följande:
  • (a) Norwegian Air Shuttle AOC AS (flygbolagskod: “DY)”;
    (b) Norwegian Air Sweden AOC AB (flygbolagskod: “D8”);
    (c) Norwegian Air Norway AS (flygbolagskod: “DH”);
  •  

Förkortningar av transportörernas namn och adress kan förekomma på våra transporthandlingar och på vår webbplats (antingen genom hänvisning till en relevant flygbolagskod eller på annat sätt).

Detaljerad information om transportörens registrerade kontor:

(a) Norwegian Air Shuttle AOC AS
Oksenøyveien 3,
1366 Lysaker, NORWAY
(b) Norwegian Air Norway AS
Oksenøyveien 3,
1366 Lysaker, NORWAY
(c) Norwegian Air Sweden AOC AB
Box 242
19047 Stockholm – Arlanda, SWEDEN

Webbplats

www.norwegian.com, www.norwegian.no, www.norwegian.com/se, www.norwegian.com/dk, www.norwegian.es, www.norwegian.com/uk, www.norwegian.fi, www.norwegian.com/fr, www.norwegian.com/it, www.norwegian.com/nl, www.norwegian.com/de, www.norwegian.com/pl, www.norwegian.com/en, www.norwegian.com/us.

Artikel 2: Tillämplighet

2.1 Allmänt

2.1.1 Dessa allmänna transportvillkor är våra villkor för transport som vi hänvisar till på våra biljetter, dokumentationen vid elektronisk bokning eller webbplatsen. Om ingenting annat anges i paragraf 2.3 och 2.4 ska dessa gälla för all transport av dig och ditt bagage som utförs av oss och andra tjänster som tillhandahålls av oss, oavsett om de är betalda eller på annat sätt. De allmänna transportvillkoren kompletterar de regler som anges på själva biljetten, i dokumentationen vid elektronisk bokning eller på webbplatsen.

2.1.2 De allmänna transportvillkoren ska också gälla för pristillägg eller reducerat pris såvida inte annat anges i dessa villkor, i bokningen, på biljetten eller i dokumentationen vid elektronisk bokning.

2.2 Charter

Om transporten tillhandahålls efter avtal med ett charterbolag ska dessa allmänna transportvillkor endast tillämpas i den mån de inte strider mot villkor i avtalet med bolaget som erbjuder charterresan.

2.3 Lagstadgade bestämmelser

Vi är föremål för nationella och internationella konventioner och förordningar vid transport av våra kunder. Våra allmänna transportvillkor ska tillämpas i den utsträckning de inte strider mot gällande tariffer eller konventioner. I de fall där en avvikelse föreligger mellan våra allmänna transportvillkor och tillämpliga tariffer eller konventioner ska tariffer och/eller konventioner alltid ha företräde framför våra allmänna transportvillkor.

2.4 Gällande rätt

Såvida inget annat föreskrivs i tillämpliga internationella konventioner eller i tvingande internationella eller nationella lagar, så styrs ditt lufttransportsavtal, våra allmänna transportvillkor, tariffer och regler av Norges lagar.

Artikel 3: Biljetter

3.1 Allmänt

Biljetten utgör bevis på att ett avtal har slutits mellan oss och passageraren med namnet som anges på biljetten. Bokningen och den betalning som görs utifrån dokument som har utfärdats av Transportören eller en auktoriserad agent för denna, utgör bevis på att ett avtal har slutits. Under dessa omständigheter gäller de allmänna transportvillkoren.

3.2 Din rätt till transport

3.2.1 För transport med våra flyg krävs det att du har en utfärdad biljett eller att din bokning har godkänts i enlighet med de villkor som anges i artikel 6.

3.2.2 Vi tillhandahåller endast transport till personen med namnet som står på biljetten. Du måste uppvisa giltig legitimation med namn som motsvarar namnet på biljetten på begäran i enlighet med de regler som anges i artikel 15. Om du inte kan uppvisa giltig legitimation eller nödvändiga resedokument på begäran, t.ex. pass eller visum, förbehåller vi oss rätten att neka dig transport. 

3.3 Överlåtbarhet

3.3.1 Du kan inte överlåta bokningen såvida du inte har tillåtelse att göra så enligt gällande biljettregler. Passagerarens namn, rutt och destination kan ändras på en biljett mot tillämpliga avgifter och eventuella skillnader i biljettpriset.

3.3.2 Om en biljett presenteras av en annan person än personen med namnet på biljetten eller bokningen och vi omedvetet förbinder oss till transport av en sådan person, kan vi inte hållas ansvariga inför passageraren med namnet på biljetten eller bokningen.

3.4 Biljettlös resa

Om vi väljer att inte utfärda en biljett ska de allmänna transportvillkoren tillämpas på passageraren med namnet som anges i bokningen.

3.5 Giltighet 

3.5.1 En biljett eller bokning är endast giltig om den överensstämmer med bekräftelsen, så som beskrivs i paragraf 6.1 .

3.5.2 Biljetten eller bokningen är giltig för det datum som anges på biljetten eller bokningen och kan inte förlängas om inte bokningen har ändrats i enlighet med tillämpliga regler gällande biljettpriser.

3.6 Vårt namn och vår adress

Vårt namn kan förkortas till flygbolagskoden på biljetten. Adressen till vårt huvudkontor PO Box 115, 1330 Fornebu, Norge. Se även vår hemsida för mer information om hur du kontaktar oss.

Artikel 4: Frivilliga uppehåll

4.1 Allmänt

Vi kan tillåta dig att gå av planet vid överenskomna stopp om lokala myndigheter och våra allmänna transportvillkor tillåter detta.

Artikel 5: Priser, skatter och avgifter

5.1 Priser 

5.1.1 Biljettpriset gäller endast för transport mellan avrese- och destinationsorten om ingenting annat anges särskilt. Priserna inkluderar inte landtransport mellan flygplatser eller mellan flygplats och terminaler. Priserna är beräknade enligt tillgängliga biljettpriser på dagen då bokningen bekräftas för en resa på en viss dag och med en viss rutt. Ändringar av rutter eller resdatum kan resultera i förändringar av priser.

5.1.2 Alla extra avgifter för tilläggstjänster ska specificeras i separata transaktioner.

5.2 Giltiga biljetter

Med giltiga biljetter avses dem som gällde vid den tidpunkt då bokningen gjordes. Priserna kan variera beroende på antalet platser som finns kvar i en viss kategori och vi garanterar inte att priserna är tillgängliga i alla kategorier. Alla biljetter erbjuds i mån av tillgång.

5.3 Skatter och avgifter

Tillämpliga skatter och avgifter som stadgas av myndigheterna eller flygplatsmyndigheterna måste betalas av dig. 

5.4 Valuta

Avgifter och skatter ska betalas i den valuta som anges av oss vid bokningen.

5.5 Moms

Alla priser och avgifter för tilläggstjänster på inrikesflyg anges inklusive moms.

5.6 Serviceavgift och kreditkortsavgift

5.6.1 En serviceavgift tillkommer på alla bokningar som görs via vår kundtjänst eller på flygplatsen. Vi kan avstå från serviceavgiften i fall där vi inte låter dig göra motsvarande förfrågningar på vår hemsida.

5.6.2 Där lagen så medger, kan en avgift tillkomma vid bokning med kreditkort. Detta anges vid bokningen. Detta anges vid bokningen. Denna avgift täcker den extra kostnad som en kreditkortsbetalning medför. Under vissa omständigheter kan du omfattas av extra avgifter som införts av kortutgivaren. Frågor om sådana avgifter ska ställas till kortutgivaren.

Artikel 6: Regler för bokning och biljettpriser

6.1 Bokningsbekräftelse

Bokningar bekräftas och anses vara bekräftade när bokningsnumret visas. När en bokning har slutförts får du uppgift om rutt och bokningsnummer.

6.2 Personuppgifter

6.2.1 E-postadress och telefonnummer måste anges vid bokningstillfället. Denna information måste vara rätt eftersom detta är vår enda kontakt med dig.

6.2.2 Du godkänner att de personuppgifter som vi fått ska användas för att göra en bokning, köpa en biljett, tillhandahålla kompletterande tjänster som hotellbokningar och biluthyrning, underlätta särskilda arrangemang och hjälpmedel för handikappade och andra passagerare med särskilda önskemål/krav, beställa specialmenyer, förenkla rutiner för immigration och ankomstförfaranden och lämna uppgifter till myndigheter i samband med flygresan. Då accepterar du att vi får behålla och använda sådana uppgifter för dessa ändamål och att vi kan överföra dem till våra egna kontor, auktoriserade återförsäljare, myndigheter, andra flygbolag och andra som tillhandahåller sådana tjänster. Dina personuppgifter kommer inte att användas i marknadsföringssyfte om du inte har samtyckt till detta i förväg.

6.3 Regler för biljettpriser

6.3.1 Vi har ett system av regler för biljettpriser som fastställer flexibilitet och de tilläggstjänster som ingår i biljettpriset. Reglerna för biljettpriser är fasta och anges vid bokningstillfället. De finns också tillgängliga på vår webbplats, från oss eller från någon av våra auktoriserade återförsäljare.

6.3.2 Bokningar kan ändras i enlighet med biljettprisreglerna i den aktiva bokningen. Tillämpliga avgifter för ändringen måste betalas vid den tidpunkt då ändringen görs. Ändringar och tillämpliga regler för biljettpriser som gäller för den nya bokningen accepteras när betalningen är gjord. Någon återbetalning kan inte ges även om de nya priserna är lägre än i den ursprungliga biljetten.

6.3.3 Bokningar måste avbokas i enlighet med tillämpliga regler för biljettpriser. Biljettpriset avgör om biljettpriset ska återbetalas eller inte.  Återbetalningar beviljas i enlighet med artikel 12.

6.4 Platsreservation

6.4.1 När du bokar en resa har du möjlighet att reservera en önskad sittplats. Beroende på tillämpliga regler för biljettpriser kan en sittplats anses vara en tilläggstjänst och då gäller den tillämpliga avgiften. Aktuella regler och avgifter för platsbiljetter finns tillgängliga från oss, på vår webbplats eller från våra auktoriserade återförsäljare. Sådana regler och avgifter kan komma att ändras.

6.4.2 Vi kan inte garantera att beställning av betald sittplatsreservation uppfylls, och tilldelad sittplats kan ändras på grund av drifts- eller säkerhetsmässiga skäl (även efter ombordstigning på flygplanet). Avgifter för sittplatsreservation kan inte återbetalas såvida inte en alternativ, passande sittplats kan erbjudas. Om du inte gör någon sittplatsreservation, tilldelar vi dig en sittplats på avresedagen. Vi kan inte garantera specifik sittplats på flygplanet, och du måste acceptera den sittplats du tilldelas i enlighet med din bokade serviceklass och din erlagda betalning.

Artikel 7: Särskilda rabatter för medborgare och stora familjer

7.1 Boenderabatt

7.1.1 Rätten till rabatt på priset för reguljär flygtrafik sträcker sig till spanska medborgare, medborgare i EU, EES eller Schweiz, samt deras familjemedlemmar som är medborgare i tredje land och har permanent uppehållstillstånd eller omfattas av direktivet om varaktigt bosatta personer och kan styrka sin status som bosatt på Kanarieöarna, Balearerna eller i städerna Ceuta och Melilla.

7.1.2 Passagerare som är bosatta i Ceuta eller Melilla, på Balearerna och på Kanarieöarna är berättigade till 75% rabatt på biljettpriset för direktflyg enkel resa eller tur och retur mellan dessa platser och det spanska fastlandet eller mellan öarna, i båda riktningar. En enkel resa med direktflyg är en flygresa från flygplatsen på öarna, i Ceuta eller i Melilla till slutdestinationen på det spanska fastlandet eller vice versa. Inga mellanlandningar längre än 12 timmar kommer att vara tillåtna, med undantag för sådana som uppstår av tekniska behov eller på grund av force majeure. Passagerare som är bosatta i Ceuta får samma rabatt på flygresor till eller från flygplatser i Malaga, Jerez eller Sevilla.

7.1.3 Rabatten gäller inte för några andra avgifter än biljetten och incheckning av ett bagage på upp till 20 kg, dvs. inte på avgifter för kreditkortsbetalning, övervikt, platsreservation eller andra tilläggstjänster.

7.1.4 Passageraren måste uppge sin status som bosatt eller som familjemedlem i en familj med rätt till denna rabatt vid bokningstillfället. Detta kontrolleras sedan av det spanska utvecklingsministeriet när biljetten utfärdas. Om passagerarens status som bosatt inte kan kontrolleras online måste passageraren uppvisa följande dokumentation vid incheckningsdisken för att få rabatten:

a) Spanska medborgare: Giltigt intyg om bosättning och giltigt id-kort.

b) Spanska medborgare under 14 år: Giltigt intyg om bosättning.

c) EU-/EES-/schweiziska medborgare: Giltigt intyg om bosättning och giltigt id-kort som utfärdats av ursprungslandet, eller giltigt pass.

d) Familjemedlemmar tillEU-medborgare: Giltigt intyg om bosättning och giltigt uppehållskort som visar aktuell ställning som familjemedlem till EU-medborgare.

e) Utländska medborgare som är varaktigt bosatta i EU: Giltigt intyg om bosättning och giltigt uppehållstillstånd som bevisar ställningen som varaktigt bosatt.

7.1.5 Underlåtenhet att göra detta kan medföra till att ombordstigning nekas eller passageraren behöver köpa en ny biljett till tillämpligt pris utan rabatt, utan rätt till återbetalning av den rabatterade biljetten.

7.1.6 Passagerare som vill ändra sin biljett – om de valt ett biljettpris som tillåter ändringar – bör tänka på följande: Ändringar tillåts bara inom samma momsområde. Ändringar från ett ickerabatterat flyg till ett rabatterat flyg eller tvärtom tillåts inte.

7.1.7 Ändringar i bokningar där boenderabatt har tillämpats kan endast göras genom att kontakta vår kundtjänst. Detta kan medföra extra kostnader.

7.1.8 Namnändringar tillåts inte.

7.1.9 Vi förbehåller oss rätten att neka ombordstigning i händelse av att eventuella brister upptäcks i den dokumentation som uppvisas eller i passagerarens identitetshandlingar.

7.1.10 Boenderabatt tillämpas endast när detta begärs vid bokning och kan inte att ges retroaktivt.

7.2 Rabatter för stora familjer

7.2.1 Familjer med många barn, som är officiellt erkända som storfamilj, får fem procent rabatt på biljettpriset på reguljära inrikesflyg om familjen är i den allmänna kategorin och tio procent om familjen är i den särskilda kategorin. Detta är i enlighet med bestämmelserna i förordning FOM 3837/2006 från den 28 november, som verkställer lag 40/2003 från den 18 november om skydd av stora familjer och kompletterande lagstiftning.

7.2.2 Passagerare som kan få den här rabatten på inrikesflyg måste ange detta vid bokningstillfället och uppvisa en nationell identitetshandling och ställning som stor familj vid incheckningsdisken för kontroll. Passagerare måste uppvisa giltig dokumentation, utfärdad av deras spanska autonoma region eller stad. Underlåtenhet att göra detta kan medföra till att ombordstigning nekas eller passageraren behöver köpa en ny biljett till tillämpligt pris utan rabatt, utan rätt till återbetalning av den rabatterade biljetten.

7.2.3 Rabatt till stora familjer tillämpas endast när detta begärs vid bokning och kan inte att ges retroaktivt.

7.2.4 Ändringar i bokningar där storfamiljsrabatt har tillämpats kan endast göras genom att kontakta vår kundtjänst. Detta kan medföra extra kostnader.

7.2.5 Namnändringar tillåts inte.

7.2.6B Ytterligare medlemmar i stora familjer som vill ha boenderabatt måste också ange detta vid bokningstillfället i enlighet med ovannämnda bestämmelser.

Artikel 8: Incheckning och ombordstigning

8.1 Tider för incheckning

Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning om du inte håller de föreskrivna tiderna och uppfyller kraven för incheckning i enlighet med Artikel 15 och andra tillämpliga regler. Incheckningstiderna finns på vår webbplats och kan även fås vid kontakt med oss eller våra auktoriserade återförsäljare. Vi är inte ansvariga för skador du orsakar på grund av underlåtenhet att följa bestämmelserna i denna paragraf.

8.2 Tider för ombordstigning

Om du inte visar dig i vår avgångsgate på den angivna tiden kommer din bokning av avbokas. Flygresan kommer inte att utföras och du nekas ombordstigning på egen bekostnad. Ombordstigningstiderna finns på vår webbplats och kan även fås vid kontakt med oss eller våra auktoriserade återförsäljare. Vi är inte ansvariga för skador du orsakar på grund av underlåtenhet att följa bestämmelserna i denna paragraf.

8.3 Missad incheckning och ombordstigning

Om du kommer för sent till incheckning eller ombordstigning eller inte uppfyller andra krav enligt Artikel 15, är vi inte ansvariga för eventuella förluster eller utgifter som du åsamkas. Ej återbetalningsbara biljetter kommer att gå förlorade. Du kan ha rätt till återbetalning av skatter/avgifter i enlighet med klausul 12.5.

Artikel 9: Nekande och begränsning av transport

9.1 Rätt att neka transport

9.1.1 Vi kan vägra att transportera dig och ditt bagage efter rimlig bedömning, förutsatt att vi har informerat dig skriftligen om att vi nekar dig transport på våra flyg. Vägran omfattas av de regler för ersättning vid nekad ombordstigning som anges i tillämplig lagstiftning. Detta avsnitt ger dig inga ytterligare avtalsenliga rättigheter.

9.1.2 Vi kan också vägra att transportera dig eller ditt bagage om något av följande har inträffat eller vi har anledning att tro att det kan inträffa:

a) Sådana åtgärder är nödvändiga för att följa lagar, förordningar eller andra bestämmelserna utfärdade av myndigheter;

b) Transport av dig eller ditt bagage kan äventyra säkerheten och hälsan för andra resenärer och/eller besättningen;

c) Du är påverkad av alkohol eller narkotika;

d) Du har stört flygbesättningsmedlemmar eller kabinbesättningen i utövandet av sitt arbete under tidigare flygningar och vi har anledning att tro att sådant beteende kan upprepas;

e) Ditt beteende är störande för andra passagerare eller besättningen;

f) Du har vägrat att gå igenom en säkerhetskontroll;

g) Du har inte betalat det gällande biljettpriset, skatter eller andra avgifter;

h) Du verkar sakna giltiga resehandlingar eller har för avsikt att förstöra dessa under flygresan, eller du vägrar visa resehandlingar för besättningen vid förfrågan;

i) Du visar upp en biljett eller bokning som har erhållits eller köpts olagligt från någon annan än oss eller våra auktoriserade återförsäljare, eller som har rapporterats vara borttappad eller stulen, är en förfalskning eller om passageraren inte kan bevisa en identitet motsvarande namnet på biljetten eller bokningen;

j) Du vägrar att följa våra säkerhetsföreskrifter;

k) Du har tidigare begått en av de handlingar eller försummelser som beskrivs ovan.

9.1.3 Om du nekas transport på grund av en eller flera av de omständigheter som beskrivs i paragraferna 9.1.2 (a)-(k) ovan krävs ingen skriftlig varning utan vi avbokar resan utan skyldighet att återbetala biljetten eller andra utgifter.

9.2 Minderåriga utan medföljande vuxen, gravida och passagerare med särskilda behov

9.2.1 Transport av underåriga utan medföljande vuxen, gravida och passagerare med särskilda behov accepteras på villkor att ett godkännande har mottagits från oss. Transport av dessa passagerare sker i enlighet med gällande riktlinjer som anges vid bokningstillfället. Dessa regler finns på vår webbplats eller kan fås vid kontakt med oss eller våra auktoriserade återförsäljare.

9.2.2 Vi kan neka underåriga utan medföljande vuxen om vi inte kan garantera att barnet når destinationen på angiven tid vid avresan.

Artikel 10: Bagage

10.1 Objekt som inte kan godtas som bagage

10.1.1 Du får inte lägga följande i ditt bagage:

a) Objekt som inte är bagage enligt definitionen i Artikel 1;

b) Objekt som kan orsaka skada på och/eller medföra risker för planet, personer eller gods ombord på planet, till exempel sådana objekt som anges i föreskrifterna för säker transport av farligt gods från den internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) eller internationella luftfartsorganisationen (IATA);

c) Objekt där transport inte är tillåten enligt lagar, förordningar eller bestämmelser utfärdade av någon myndighet som flygresan sker från, till eller genom;

d) Objekt som enligt vår mening är olämpliga för transport på grund av att de anses vara en säkerhetsrisk, eller olämpliga för transport på grund av vikt, storlek, form eller andra egenskaper, eller som är ömtåliga eller lättfördärvliga;

e) Levande djur, förutom det som beskrivs i paragraf 10.8.

10.1.2 Vapen och ammunition, inklusive sport- och jaktvapen, är förbjudna i kabinen. I allmänhet accepteras inte vapen och ammunition utöver sport- och jaktvapen som incheckat bagage heller, i enlighet med paragraf 10.4. Vapen måste alltid vara oladdade och säkrade, i övrigt ordentligt förpackade, och slutstycket ska transporteras separat från resten av vapnet. Transport av ammunition omfattas av föreskrifterna för farligt gods från ICAO och IATA.

10.1.3 På flygresor med avgång eller destination utanför USA får du inte placera ömtåliga föremål, lättfördärvliga eller värdefulla föremål såsom bärbara datorer, smycken och ädelstenar, pengar, värdepapper, portföljer och attachéväskor med installerat larm, mediciner, läkarintyg eller identitetshandlingar i ditt bagage.

10.1.4 På flygresor med avgång eller destination i USA rekommenderar vi att du inte placerar ömtåliga föremål, lättfördärvliga eller värdefulla föremål såsom bärbara datorer, smycken och ädelstenar, pengar, värdepapper, portföljer och attachéväskor med installerat larm, mediciner, läkarintyg eller identitetshandlingar i ditt bagage eftersom vårt ansvar för en eventuell förlust, skada eller försening av bagaget är begränsat i enlighet med vad som anges i artikel 16.2.2. För att undvika nekad transport enligt paragraf 10.2(c) måste allt bagage vara packat i lämpliga förpackningar i enlighet med våra regler.

10.1.5 Det är förbjudet att ta med sig kopior av vapen, dolkar, (fäll)knivar och andra artiklar som liknar angreppsvapen i handbagaget, men dessa kan godkännas som incheckat bagage.

10.1.6 Om objekten som beskrivs i artikel 10.1 har packats i bagaget trots att detta är förbjudet kan vi inte hållas ansvariga för förlust av eller skada på dessa objekt på flygresor med avgång eller destination utanför USA.

10.2 Rätt att vägra transport av bagage

Vi förbehåller oss rätten att neka transport av ditt bagage eller vidare transport av ditt bagage (efter incheckning) om något av följande upptäcks:

a) Objekt som beskrivs i paragraf 10.1 upptäcks i bagaget;

b) Bagaget är av sådan storlek, form eller vikt, eller har innehåll eller andra egenskaper som gör att det är olämpligt för transport ombord på ett flygplan;

c) Bagaget inte är ordentligt packat i lämpliga förpackningar. Då kan vi inte garantera att det kommer fram oskadat under normala förhållanden.

10.3 Rätt att inspektera 

10.3.1 Av säkerhetsmässiga skäl kan vi begära tillstånd att kontrollera ditt bagage eller kontakta flygplatsmyndigheten för att genomföra en kroppsvisitering.

10.3.2 Om du inte kan vara närvarande vid inspektionen av ditt bagage kan vi inspektera bagaget själva, av säkerhetsmässiga skäl, för att kontrollera att du inte har medfört några av de objekt som beskrivs i paragraf 10.1 som inte har godkänts av oss i enlighet med paragraf 10.1. Om du vägrar att uppfylla en sådan begäran kan vi neka transport av dig och ditt bagage.

10.4 Incheckat bagage 

10.4.1 När bagaget har lagts fram för incheckning till oss tar vi ansvar för bagaget och utfärdar ett bagagekvitto för varje kolli.

10.4.2 När du lägger fram bagaget för incheckning är du skyldig att göra följande:

a) Sätta fast en etikett med åtminstone ditt namn och din adress; och

b) Packa allt bagage i lämpliga förpackningar, som det står i reglerna på vår hemsida, för att undvika att transporten nekas enligt paragraf 10.2(c).

10.4.3 Bagage som har checkats in transporteras till samma flygplan som du.

Undantag: Om delar av eller hela det bagage som du vill checka in inte accepteras på grund av flygplanets lastkapacitet, alternativt på grund av drifts- eller väderleksmässiga skäl, kan vi besluta om transport av bagaget efteråt på en av våra flygningar eller på en flygning med ett annat transportföretag.

10.4.4 Bagaget som får checkas in beror på tillämpliga biljettprisregler och typ av bagage som ska checkas in:

A) Om incheckat bagage inte ingår i biljettpriset i enlighet med tillämpliga biljettprisregler accepteras incheckning av bagage mot betalning av tillämpliga avgifter. Sportutrustning och musikinstrument anses vara tilläggstjänster och accepteras mot betalning av tillämpliga avgifter. Aktuella regler om storlek, vikt och antal kollin, och avgifter för incheckat bagage inklusive sportutrustning och musikinstrument, fås på begäran från oss, på vår webbplats eller från någon av våra auktoriserade återförsäljare.  Sådana regler och avgifter kan komma att ändras.

b) Utrustning för barn/spädbarn (t.ex. barnvagn, barnbilstol osv.) kan accepteras utöver de vanliga bagagegränserna i enlighet med våra regler. De gällande reglerna för godkännande av sådan utrustning kan fås på begäran från oss, på vår webbplats eller från någon av våra auktoriserade återförsäljare.

c) Gränser och avgifter för incheckat bagage tillämpas inte för passagerares rörelsehjälpmedel eller medicinsk utrustning. Regler för transport av rörelsehjälpmedel och medicinsk utrustning kan fås på begäran från oss, på vår webbplats eller från någon av våra auktoriserade återförsäljare.

10.5 Övervikt

Om ett incheckat bagage överskrider den tillåtna viktgränsen eller om passageraren har för många kollin tillämpas avgifter för överviktsbagage. Viktgränser och avgifter för överviktsbagage kan erhållas på begäran från oss, från vår webbplats eller från en av våra auktoriserade agenter.  Sådana regler och avgifter kan komma att ändras.

10.6 Handbagage

10.6.1 Bagage som tas ombord som handbagage måste ha en sådan storlek och/eller vikt att den kan förvaras i ett stängt skåp i kabinen eller under sätet framför dig. Objektet får inte överskrida storlek, vikt och antal kollin som anges i gällande biljettregler och för rutten. Dessa regler kan fås på begäran från oss, på vår webbplats eller från någon av våra auktoriserade återförsäljare.   Objekt som överskrider de tillåtna gränsvärdena eller objekt som vi anser inte får plats i kabinen måste skickas som incheckat bagage. Innan dess kommer du att få möjlighet att ta bort objekt så som beskrivs i paragraf 10.1, tredje stycket. Du kan behöva betala övervikt om objektet överskrider tillåtna gränsvärden.

10.6.2 Objekt som inte kan transporteras i flygplanets lastutrymme kan godtas i kabinen i den omfattning som tillåts enligt gällande lagar och våra regler.

10.6.3 Rörelsehjälpmedel ska förvaras i kabinen i den utsträckning det är möjligt och tillåts i tillämplig lag. Rörelsehjälpmedel som inte kan förvaras i kabinen får stuvas i lastutrymmet. I båda fallen ska rörelsehjälpmedel alltid prioriteras för stuvning i flygplanets kabin eller lastutrymme.

10.7 Hämtning av bagage 

10.7.1 Du måste hämta ditt bagage så snart det finns tillgängligt på din destination eller vid ett stopp. Om du inte hämtar ditt bagage inom rimlig tid kan vi påföra en avgift. Om du inte hämtat ditt bagage inom tre (3) månader efter att det ställdes till förfogande kommer bagaget att tas bort och vi tar inget ansvar för eventuell förlust av bagaget.

10.7.2 När du reser med ett anslutningsflyg kan du behöva hämta ditt bagage på transitplatsen och checka in det igen vid nästa flygning om detta krävs av den lokala tullen, även om det står på bagagekvittot att det incheckade bagaget ska transporteras till slutdestinationen. Du ansvarar för att följa de tillämpliga tullklareringsvillkoren i det land du passerar.

10.7.3 Endast personen som kan uppvisa ett bagageincheckningskvitto och resgodsbevis är berättigad att hämta bagaget.

10.7.4 Om en person försöker hämta bagage utan att kunna visa ett bagageincheckningskvitto eller identifiera bagaget med ett resgodsbevis kan vi vägra att överlämna bagaget till personen om äganderätten till bagaget inte kan bevisas på ett tillfredsställande sätt.

10.7.5 Du måste du avlägsna allt handbagage från flygplanet vid avstigning. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust om du inte har avlägsnat allt handbagage från flygplanet vid avstigning.

10.8 Djur 

10.8.1 Vi accepterar levande djur (hundar och katter) i kabinen och lastutrymmet till/från utvalda destinationer mot betalning av tillämpliga avgifter och i enlighet med tillämpliga regler för bokning, incheckning och transportkrav. Djur ska transporteras i en bur enligt våra regler och åtföljas av ett giltigt friskhets- och vaccinationsintyg, importtillstånd och alla andra dokument som krävs på destinationen eller transitplatsen. Specifik information om våra regler och avgifter för transport av djur kan fås vid kontakt med oss, på vår webbplats eller från någon av våra auktoriserade återförsäljare. Sådana regler och avgifter kan komma att ändras. Ledarhundar transporteras gratis i enlighet med paragraf 10.8.2.

10.8.2 Ledarhundar som åtföljer passagerare med särskilda behov är tillåtna i kabinen i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, men under förutsättning att du är ensamt ansvarig för att införskaffa alla certifikat, importtillstånd och andra dokument som krävs av destinationslandet. Specifik information om regler för resor med ledarhundar, stödhundar och polis- och räddningshundar kan fås vid kontakt med oss, på vår webbplats eller från någon av våra auktoriserade återförsäljare.

10.8.3 Vi ansvarar inte för kontroll av ett djur har nödvändig dokumentation, inklusive vaccinationsdokument före resan genom, till eller från något land. Vi tar inget ansvar för böter, kostnader eller förluster i samband med ett djur vägras inresa i ett land.

Artikel 11: Tidtabeller och ändrade flygtider

11.1. Tidtabeller 

11.1.1 Vi gör vårt yttersta för att hålla oss till den publicerade tidtabellen på resdagen. Tider som anges i tidtabellen eller på annat håll kan inte garanteras och kan ändras mellan datumet då tidtabellen publiceras och datumet då du vill resa. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i tidtabellen.

11.1.2 Innan vi accepterar din bokning kommer vi eller vår auktoriserade återförsäljare att informera dig om planerad avgångstid för resan och den visas sedan på din biljett eller resplan. Vi förbehåller oss rätten att ändra avgångstiden för resan efter att bokningen gjorts. Om du uppger kontaktinformation till oss eller vår auktoriserade återförsäljare kommer vi att göra vårt bästa för att informera dig om sådana förändringar. Om du har köpt din biljett via en tredje part, se till att de har överfört dina kontaktuppgifter till oss. För flyg till eller från USA meddelas du i enlighet med våra riktlinjer för kundservice.

11.1.3 Om vi, efter att du har gjort din bokning, väsentligt ändrar avgångstiden till en tid som inte kan godtas av dig och vi inte kan boka om dig på ett annat flyg som kan godtas av dig har du rätt till återbetalning i enlighet med artikel 12.

11.2 Inställda flyg och förseningar 

11.2.1 Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att transportera dig och ditt bagage på snabbaste sätt. Vi kan ordna ett flyg för vår räkning med en annan operatör eller ordna ett annat transportmedel, av praktiska skäl.

11.2.2 Om vi skulle avbryta, dirigera om eller senarelägga ditt flyg efter bokning kommer vi att erbjuda assistans i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta avsnitt ger dig inga ytterligare avtalsenliga rättigheter.

11.2.3 Vi kommer att ge dig något av följande alternativ i händelse av att ditt flyg blir inställt, omdirigeras eller försenas fyra timmar eller mer för flyg från Brasilien och fem timmar eller mer för alla andra flyg:

a) Vi kommer att göra allt vi kan för att ta dig till din slutdestination under likvärdiga transportvillkor snarast möjligt.

b) Vi kommer att omboka din resa till slutdestinationen till ett senare datum enligt dina önskemål, under likvärdiga transportvillkor, beroende på platstillgång.

c) Vid en omdirigering till andra flygplatser än i din resplan ser vi till att du transporteras till den överenskomna destinationen på vår bekostnad.

d) Om du inte accepterar alternativen ger vi dig återbetalning i enlighet med artikel 12.

11.2.4 Om någon av de omständigheter som anges i 11.2.3 a), b), c) eller d) skulle inträffa erbjuds endast åtgärderna i artikel 10 vi åtar oss inget ytterligare ansvar med undantag för vad som föreskrivs i gällande lag. Vårt ansvar begränsas i enlighet med paragraf 16.4.

11.3 Överbokning

11.3.1 Vid ofrivillig nekad ombordstigning beviljas ersättning i enlighet med de regler för nekad ombordstigning som anges i tillämplig lagstiftning. Detta avsnitt ger dig inga ytterligare avtalsenliga rättigheter.

11.3.2 Ersättning för frivillig nekad ombordstigning betalas i enlighet med de villkor som avtalats mellan de drabbade passagerarna och flygbolaget i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om dina rättigheter vid överbokning eller någon av de omständigheter som anges i artikel 11 finns tillgänglig på vår webbplats och kan erhållas från oss på begäran. Detta avsnitt ger dig inga ytterligare avtalsenliga rättigheter.

11.4 Anslutningsflyg

Vi tar inget ansvar för anslutningsflyg såvida du inte har köpt ett anslutningsflyg i vårt linjenät eller om vi är ansvariga för en avbokning eller försening. I händelse av att vi är ansvariga för en missad anslutning kommer vi att hjälpa dig i enlighet med paragraf 11.2.

Artikel 12: Återbetalning

12.1 Allmänt 

12.1.1 Om vi inte lyckas transportera dig kommer vi att återbetala biljetten i enlighet med denna artikel.

12.1.2 Alla återbetalningskrav ska göras på återbetalningsformuläret på vår webbplats eller per post till vårt huvudkontor.

12.1.3 En biljett (inklusive avgifter som tas ut av transportören) är endast återbetalningsbar om den överensstämmer med en bekräftad bokning som vi har mottagit betalning för, och du har en biljett som är återbetalningsbar enligt gällande biljettregler.

12.2 Återbetalningsmottagare 

12.2.1 Om inte tillämpliga villkor eller gällande lagar säger något annat, kommer återbetalningar att utfärdas genom det ursprungliga betalsättet som användes vid bokningen. Kontantbetalningar kommer att återbetalas till det angivna bankkontot.

12.2.2 Om biljetten är betald av någon annan än den som anges på biljetten kommer vi endast att återbetala beloppet till den person som betalat för biljetten, eller i enlighet med den personens medgivande.

12.2.3 En återbetalning till en person som kan uppvisa en oanvänd biljett eller har en oanvänd bokning, eller som presenterar sig som den person som har rätt till återbetalning i enlighet med paragraferna 12.2.1 och 12.2.2, anses vara fullgjord och vi kan inte hållas ansvariga för några ytterligare krav.

12.3 Återbetalning på grund av inställda flyg

Om vi ställer in ett flyg kommer följande belopp att återbetalas:

a) Om ingen del av biljetten har använts återbetalas ett belopp motsvarande det totala biljettpriset, inklusive särskilda avgifter för tilläggstjänster som bagage och platsreservation som du har betalat utöver biljettpriset.

b) Om en del av biljetten har använts återbetalas en summa som motsvarar den oanvända delen av resan.

12.4 Återbetalning

Om du har rätt till återbetalning av andra skäl än dem i paragraf 12.3 återbetalas följande belopp:

a) Om ingen del av biljetten har använts återbetalas ett belopp motsvarande det totala biljettpriset med avdrag för tillämpliga serviceavgifter och avbokningsavgifter.

b) Om en del av biljetten har använts återbetalas en summa som motsvarar skillnaden mellan biljettpriset och gällande pris för resa mellan de flygplatser där biljetten har använts, med avdrag för tillämpliga serviceavgifter och avbokningsavgifter.

12.5 Återbetalning av skatter/avgifter

Om din bokning inte är återbetalningsbar enligt gällande biljettregler återbetalas inte heller de avgifter som tas ut av transportören. Du kan däremot ansöka om återbetalning av statliga skatter och avgifter för outnyttjade bokningar.

12.6 Rätt att vägra återbetalning

Om biljetten har löpt ut kan vi vägra att återbetala biljetten, med undantag för skatter och avgifter, som kommer att återbetalas.

12.7 Valuta

Vi förbehåller oss rätten till att återbetala belopp i samma valuta som användes för att köpa biljetten.

12.8 Auktorisering av återbetalning

Bara vi eller våra auktoriserade återförsäljare har rätt att göra återbetalningar.

Artikel 13: Uppförande ombord

13.1 Allmänt

Om du uppför dig på ett sätt ombord som äventyrar säkerheten för dem ombord på flygplanet eller på ett sätt som är störande för andra passagerare eller besättningen, eller misstänks ha avsikt att skada planet eller dess utrustning, eller förhindrar att flygpersonalen kan utföra sina uppgifter eller vägrar att följa instruktioner från piloterna, inklusive men inte begränsat till instruktioner om rökning och förtäring av alkohol eller narkotika, eller stör flygbesättningen eller kabinbesättningen i utförandet av sina arbetsuppgifter, kan vi vidta åtgärder som vi anser nödvändiga för att förhindra fortsatt sådant beteende. Detta inbegriper användning av kraft. Du kan tvingas av planet, vägras vidare transport från flygplatsen och kan åtalas för brott som begåtts ombord.

13.2 Användning av elektronisk utrustning

13.2.1 Du är förbjuden att använda elektronisk utrustning som innehåller sändare eller mottagare ombord. Sådan utrustning inkluderar, men är inte begränsad till, mobiltelefon, bärbar kassettbandspelare, transistorradio, CD-spelare, elektroniska spel och radiostyrda leksaker. För elektronisk utrustning med flygläge görs ett undantag. Flygläget måste aktiveras före avgång.

13.2.2 Användning av elektronisk utrustning utan sändare eller mottagare är förbjuden medan skylten ”Spänn fast säkerhetsbältet” är tänd. Sådan utrustning inkluderar, men är inte begränsad till, datorer, kassettbandspelare och videokameror. Användning av hörapparater, pacemaker och annan medicinsk utrustning är tillåten under hela flygningen.

13.3 Du är skyldig att hålla oss skadeslösa för alla kostnader och/eller andra förluster som vi ådrar oss i samband med brott mot artikel 9.1.2 och/eller artikel 13 under varje steg av din resa med oss. Vi förbehåller oss rätten att vidta nödvändiga åtgärder, inklusive rättsliga åtgärder för att kräva eller söka ersättning för ovanstående kostnader och förluster.

Artikel 14: Avtal om andra tjänster

14.1 Allmänt

Om vi avtalar med en tredje part om att tillhandahålla andra tjänster än lufttransport till dig, eller om vi utfärdar en biljett eller ett presentkort för tjänster (andra än lufttransporter) som tillhandahålls av en tredje part, som hotellbokning eller hyrbil, handlar vi endast som ombud för dessa tjänster. Villkoren från tredjepartsleverantören kommer då att gälla. Vi tar inget ansvar för sådana tjänster, med undantag för vårdslöshet från vår sida med att ordna tjänsterna.

Artikel 15: Formaliteter

15.1 Allmänt

Du ansvarar för att skaffa alla nödvändiga resehandlingar, visum och att följa alla lagar, förordningar och andra bestämmelser från myndigheter när du reser i länderna du reser från och till eller genom. Vi ansvarar inte för eventuella konsekvenser om du inte skaffar nödvändiga handlingar eller om du underlåter att följa lagar, förordningar och påbud.

15.2 Resehandlingar

Före avresan måste du kunna presentera alla ombord- och landstigningshandlingar och andra dokument som krävs enligt lagar, förordningar och bestämmelser som fastställs av myndigheterna i de berörda länderna, och tillåta oss att ta och behålla kopior av sådana handlingar. Vi förbehåller oss rätten att neka transport om du inte har följt gällande föreskrifter eller dina resehandlingar inte verkar vara i ordning.

15.3 Nekad inresa

Om du nekas inresa i ett land är du ansvarig för eventuella böter eller avgifter som åläggs oss av den relevanta myndigheten. Du kommer också att bli ansvarig för betalning av din transport ut ur landet, och vi återbetalar inte biljettpriset för resan till den plats där landstigningen nekades.

15.4 Ditt ansvar för böter och avgifter

Om vi måste betala böter eller vi ådrar oss kostnader på grund av din underlåtenhet att följa gällande lagar, förordningar eller andra villkor i samband med din resa i de berörda länderna, eller om du inte lyckas skaffa de handlingar som krävs, måste du ersätta oss för dessa summor eller kostnader på begäran.

15.5 Tullkontroll

Om det behövs ska du vara närvarande under kontroll av bagaget av tullmyndigheter eller andra statliga tjänstemän. Vi ansvarar inte för skador som orsakas av sådana kontroller eller din underlåtenhet att vara närvarande.

15.6 Säkerhetskontroll

Du måste tillåta oss, regeringstjänstemän, flygplatsansvariga eller andra transportföretag att utföra en säkerhetskontroll av dig och ditt bagage.

Artikel 16: Ansvar för skada

16.1 Allmänt 

16.1.1 Vi kan bara hållas ansvarig för skador som inträffar på våra egna linjer, som trafikeras av oss. I de fall där vårt namn på biljetten är i egenskap av charterbolag och en annan operatör utför den faktiska flygresan kan du välja vilken operatör som ska hållas ansvarig.

16.1.2 Vårt ansvar kan minska eller upphöra i enlighet med gällande konventioner i händelse av någon försumlighet av dig, som orsakat eller bidragit till skadan.

16.1.3 Vi ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av din underlåtenhet att följa tillämpliga lagar, statliga regler och konventioner.

16.1.4 Vårt ansvar är begränsat till dokumenterade ekonomiska förluster och vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga för indirekta förluster utöver vad som krävs enligt gällande lagar och konventioner.

16.1.5 Vi åtar oss inget ansvar för eventuella oförutsedda medicinska nödsituationer som uppstår ombord på ett flygplan. Om vi skulle ådra oss kostnader på grund av att vi behöver transportera dig till sjukhus förbehåller vi oss rätten att hålla dig ansvarig för återbetalning av alla kostnader och utgifter som vi har ådragit oss i samband med detta.

16.1.6 Begränsningen av vårt ansvar gäller för våra tjänstemän, återförsäljare, anställda och representanter i samma utsträckning som för oss. Det totala beloppet som kan krävas från oss och från våra tjänstemän, återförsäljare, anställda och representanter kan inte överstiga det totala ansvaret, om vi har ett sådant ansvar.

16.1.7 Vi förbehåller oss alla rättigheter gentemot en eventuell förlust eller skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå på grund av felaktig information som publiceras på vår webbplats.

16.1.8 Om ingenting annat uttryckligen anges ska inget av det som ingår i de allmänna transportvillkoren tolkas som att vi avstår från något undantag eller någon begränsning av vårt ansvar i enlighet med tillämpliga lagar, konventioner eller avtal.

16.2 Ansvar för skada på bagage

16.2.1 Vi åtar oss inget ansvar för skador på handbagage såvida inte vi, våra tjänstemän eller återförsäljare har begått något fel.

16.2.2 Vårt ansvar för sådan skada eller förlust är begränsat till 1 288 SDR per passagerare. För handbagage är vi endast ansvariga när fel har begåtts.

16.2.3 För alla flyg, kan du få rätt till en högre nivå för skadeståndsansvaret genom att göra en särskild intresseanmälan och betala en extra avgift (800 NOK). Denna anmälan och begäran måste göras senast vid incheckningen. I detta fall ökar vi vårt maximala ansvar till 2 576 SDR per passagerare. Objektet måste vara förpackat enligt reglerna på vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att:

a) Inspektera bagaget för att bekräfta att de anmälda värdesakerna är av rätt antal och i gott skick;

b) Sätta ett tak för intresseanmälan som kan göras; och

c) Sätta en begränsning för vilka objekt som kan omfattas i intresseanmälan.

16.2.4 Ovan nämnda begränsningar tillämpas inte om det kan bevisas att skadan orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet från vår sida eller från våra tjänstemän eller återförsäljare, med kännedom om att en skada troligen skulle bli följden av den, under förutsättning att tjänstemännen eller återförsäljarna bevisligen har handlat inom ramen för sin anställning om det är fråga om en handling eller underlåtenhet av en tjänsteman eller återförsäljare. 

16.2.5 Oaktat det föregående ska vårt ansvar för förlorade, skadade eller förstörda rörelsehjälpmedel, som rullstolar, på flyg från en punkt i USA till en annan punkt i USA vara begränsad till det ursprungliga inköpspriset för rörelsehjälpmedlet.

16.2.6 Vi ansvarar inte för skador som ditt bagage kan åsamka oss. Du är personligen ansvarig för eventuella skador vi har åsamkats av dig eller ditt bagage och du måste täcka alla förluster vi ådrar oss.

16.2.7 Vi har inget ansvar för skador som orsakas av objekt som är förbjudna i incheckat bagage på flygresor med avgång eller destination utanför USA (se paragraf 10.1). Detta omfattar ömtåliga och lättfördärvliga föremål, värdesaker (som bärbara datorer, smycken och ädelstenar, pengar, värdepapper, portföljer och attachéväskor med installerat larm, mediciner, läkarintyg eller identitetshandlingar) oavsett om bagaget har checkats in eller tas med som handbagage.

16.2.8 Vi kan under inga omständigheter hållas ansvariga för kosmetiska och/eller ytliga skador på bagage under transporten som orsakas av normalt slitage och påverkan.

16.3 Ansvar för personskador och dödsfall

16.3.1 Vi tar ansvar för personskador och dödsfall i enlighet med gällande konventioner, förutsatt att personskadan eller dödsfallet sker på ett flyg som trafikeras av oss.

16.3.2 Följande villkor som anges i denna paragraf gäller alla transporter med oss, oavsett om transporten är föremål för nationell eller internationell rätt:

a) Vi tar ansvar om du drabbas av kroppsskada, sjukdom eller dödsfall under förutsättning att den händelse som orsakade skadan inträffade ombord på planet eller i samband med din ombordstigning eller landstigning. Skadeståndsansvaret har ingen ekonomisk begränsning oavsett lag, konvention eller avtal;

b) Oavsett bestämmelserna i 16.3.2(a) kan vi helt eller delvis befrias från ansvar för skada i enlighet med gällande konventioner om vi kan bevisa att du bidragit till skadan eller dödsfallet genom försumlighet.

c) Om en olycka inträffar kommer vi omedelbart, och under inga omständigheter senare än femton (15) dagar efter identiteten på den person som är berättigad till ersättning har fastställts, betala ett förskott som står i proportion till skadan för att täcka de omedelbara behoven. I händelse av dödsfall ska detta förskott inte vara mindre än 16 000 SDR i euro per passagerare.

d) Betalning av ett förskott så som beskrivs i paragraf 16.3.2(c):

i. är inte ett erkännande av skuld;

II. får dras av från det belopp som därefter betalas på grundval av vårt ansvar;

III. behöver endast betalas tillbaka i de fall som beskrivs i 16.3.2(b), eller om det senare visat sig att den person som mottagit förskottet orsakat eller bidragit till skadan genom vårdslöshet eller inte är den person som är berättigad till ersättningen.

e) Vårt ansvar för kroppsskada eller dödsfall har inga ekonomiska begränsningar. Ansvar för skador på upp till 128 821 SDR för kroppsskada eller dödsfall kan inte överklagas från vår sida. Om beloppet är högre kan vi bestrida kravet vid bevis om att den uppkomna skadan inte var på grund av vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet av oss, våra anställda eller återförsäljare, eller att skadan uppstod enbart på grund av vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet av tredje part.

f) Vi bekräftar att vi har en ansvarsförsäkring som täcker minst 128 821 SDR per passagerare och inte mindre än den minsta summan som fastställs i tillämpliga lagar, konventioner eller avtal.

16.4 Ansvar för förseningar 

16.4.1 Vi är ansvariga för skador till följd av försening av passagerare, bagage eller gods. Men vi kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av förseningar om vi bevisar att vi och våra anställda eller återförsäljare har vidtagit alla åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna, eller att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder, jfr artikel 19 i Montrealkonventionen 1999.

16.4.2 I händelse av förlust på grund av försenad transport av personer är ansvaret begränsat till 5 346 SDR.

16.4.3 I händelse av förlust på grund av försenad transport av bagage är ansvaret är begränsat till 1 288 SDR.

Artikel 17: Kompensationskrav enligt EU-förordning 261/2004

17.1  Denna artikel gäller ersättningsanspråk enligt EU-förordningen 261/2004.

17.2  Passagerare måste lämna in en ansökan om ersättning direkt till Norwegian och Norwegian har 28 dagar på sig, eller den tid som föreskrivs enligt tillämplig lag (beroende på vilken tid som är kortast), att svara direkt till passageraren innan en passagerare överlåter till en tredje part att kräva ersättning på dennes vägar. Ersättningsanspråk kan lämnas här.

17.3  Norwegian kommer inte att behandla ersättningsanspråk som har lämnats in av tredje part om inte den berörda passageraren dessförinnan har lämnat in ansökan om ersättning direkt till Norwegian och givit Norwegian den tid att svara som följer av artikel 17.2 ovan.

17.4  Artiklarna 17.2 och 17.3 ovan gäller inte för passagerare som saknar förmåga att själva lämna in en ansökan om ersättning. Förmyndare för en passagerare som själv saknar förmåga att ansöka om ersättning har rätt att lämna in ett sådant ersättningsanspråk på passagerarens vägnar.  Norwegian har rätt att erfordra bevis för att den som uppger sig vara förmyndare äger rätt att framställa ersättningsanspråk på passagerarens vägnar.

17.5  En passagerare har rätt att lämna in en ansökan om ersättning till Norwegian på uppdrag av en annan passagerare som omfattas av samma bokning. Norwegian har rätt att erfordra bevis för att denne passagerare har ett medgivande från de passagerare som omfattas av samma bokning, att ansöka om ersättning på deras vägnar.

17.6  Norwegian kommer inte under några omständigheter, med undantag för artiklarna 17.4 och 17.5 ovan, att behandla ersättningsanspråk som har lämnats av en tredje part om inte kravet åtföljs av ändamålsenlig dokumentation som styrker tredje parts befogenhet att agera på uppdrag av berörd passagerare.

17.7 Passagerare är, enligt denna klausul, inte förhindrade att samråda med juridiska rådgivare eller annan tredje part innan de lämnar in sina ersättningsanspråk direkt till Norwegian.

17.8 I enlighet med Norwegians förfaranden kommer eventuell betalning eller återbetalning att göras till det betalkort som har använts för att genomföra bokningen eller till ett bankkonto tillhörande en passagerare som anges på bokningen. Norwegian har rätt att erfordra bevis på att anvisat bankkonto tillhör berörd passagerare.  

Artikel 18: Klagomål, krav och rättsliga förfaranden

18.1 Ersättningsanspråk för bagage 

18.1.1 Om du upptäcker att skada på incheckat bagage när du har nått din destination måste du omedelbart meddela våra representanter om detta och fylla i formulär.

18.1.2 Om bagageskada. Om innehavaren av bagageincheckningskvittot hämtar sitt incheckade bagage utan att göra en skadeanmälan kommer detta vara tillräckligt bevis för att det incheckade bagaget levererades i gott skick och i enlighet med de allmänna transportvillkoren. Motstridiga påståenden måste bevisas. 

18.1.3 - Om du vill göra anspråk på skada på incheckat bagage måste du meddela oss så snart som möjligt efter upptäckten av skadan, och ett krav måste lämnas in på vår webbsida www.norwegian.com, senast sju (7) dagar efter mottagandet av bagaget efter flygningen.

18.1.4 Ersättningsanspråk för försenat bagage måste framställas senast tjugoen (21) dagar efter att du har återfått ditt bagage för alla flyg. Den ursprungliga PIR-rapporten (Property Irregularity Report) ska bifogas till din skadeanmälan. Observera att du kommer att behöva följa vår fordringsprocess samt våra krav, och att slutföra en PIR-rapport på flygplatsen inte uppfyller kraven i enlighet med tidsfristen för reklamationer enligt artikel 31 i Montrealkonventionen 1999.

18.1.5 Ersättningsanspråk för bagage ska ställas till den norska bagageavdelningen i enlighet med de riktlinjer som finns på vår webbplats. Denna information kan även fås från oss.

18.2 Klagomål och reklamationer från kunder

Om du vill skicka in ett klagomål eller krav, kan du kontakta oss på nätet: www.norwegian.com/claims.

18.3 Upptrappade klagomål och reklamationer

18.3.1 Om du, efter att vi har lämnat ett slutgiltigt svar, fortfarande är missnöjd med resultatet av ditt klagomål, kan du eskalera ditt klagomål till rätt instans i det land där din flygning ägde rum.

18.3.2 Vi är skyldiga att informera om att en Online Dispute Resolution (ODR) plattform har inrättats av Europeiska kommissionen som ger tillgång till alternativa system för tvistlösning (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Vi är för närvarande inte medlem av ODR-plattformen och eventuella klagomål eller fordringar som lämnas hit kommer inte att nå oss.

18.4 Preskription av skadeståndsrätten/rättsliga förfaranden

Alla rättigheter till ersättning för skada förfaller om talan inte väcks inom två (2) år från dagen för ankomst till destinationen, eller från dagen då planet anlände eller från den dag då transporten avbröts. Metoder för beräkning av tidsfrister för rättsliga förfaranden föreskrivs av lagstadgade regler i det land där det rättsliga förfarandet väcks.

Artikel 19: Annullering

19.1 Allmänt

Om du inte följer de allmänna transportvillkoren eller våra regler kommer ditt avtal att annulleras med omedelbar verkan utan varning eller skriftligt meddelande från oss, eller rätt till återbetalning.

Artikel 20: Tillstånd

20.1 Allmänt

Inga återförsäljare, anställda eller representanter för Norwegian har tillstånd att friskriva sig från de krav som anges i de allmänna transportvillkoren.

Artikel 21: Andra förordningar

21.1 Allmänt

Norwegian kan tillämpa eller anta förordningar och villkor som rör driftsäkerhet, punktlighet och passagerares bekvämlighet, bland annat vid transport av dig och ditt bagage.
Dessa regler och villkor kan vara relaterade till transport av ensamma minderåriga, gravida passagerare, passagerare med särskilda behov eller passagerare med en smittsam sjukdom.

Norwegian kommer att tillhandahålla den specifika informationen till berörda passagerare om dessa regler och villkor och deras ändringar, när det är tillämpligt.