EU-förordning 261/2004


När saker och ting inte går enligt planerna hjälper vi dig i enlighet med EU-förordning 261/2004 – en uppsättning gemensamma regler som alla europeiska flygbolag följer.

Försenad flygresa

Du omfattas av de rättigheter som anges i avsnittet ”Rätt till assistans” om du blir försenad med:

  1. två timmar eller mer för flygningar upp till 1 500 km
  2. tre timmar eller mer för flygningar inom Europa längre än 1 500 km och alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km
  3. fyra timmar eller mer för flygningar som inte anges under punkt (a) eller (b) ovan.

Beroende på förseningens längd kan du omfattas av de rättigheter som anges i avsnittet ”Rätt till ombokning eller återbetalning”. Vidare kan du också, beroende på förseningens längd och orsak, ha rätt till kompensation i enlighet med vad som anges i avsnitten ”Rätt till kompensation” och ”Rätt till ombokning eller återbetalning”.

Inställd flygresa

Om flygningen blir inställd omfattas du av de rättigheter som anges under punkt 1, 2 och 3 i avsnittet ”Det här har du rätt till”. Du har inte rätt till kompensation om flygningen blir inställd på grund av extraordinära omständigheter i enlighet med vad som anges i avsnittet ”Rätt till kompensation”, eller om:

• du informeras om den inställda flygningen minst två veckor före planerad avgångstid
• du informeras om den inställda flygningen mellan två veckor och sju dagar före planerad avgångstid och erbjuds en ombokning som gör det möjligt att resa högst två timmar före planerad avgångstid och nå din slutdestination högst fyra timmar efter planerad ankomsttid
• du informeras om den inställda flygningen mindre än sju dagar före planerad avgångstid och erbjuds en ombokning som gör det möjligt att resa senast en timme före planerad avgångstid och nå din slutdestination högst två timmar efter planerad ankomsttid.

Nekad ombordstigning

Om du frivilligt avstår din plats på ett överbokat flyg omfattas du av de rättigheter som anges i avsnittet ”Rätt till ombokning och återbetalning”, utöver den kompensation som du och Norwegian kommer överens om.

Om det inte finns tillräckligt många frivilliga och du ofrivilligt nekas ombordstigning omfattas du av de rättigheter som anges under punkt 1, 2 och 3 i avsnittet ”Det här har du rätt till”.

Du omfattas av dessa rättigheter om det finns rimliga grunder för att neka ombordstigning, som till exempel hälsa eller säkerhet, eller otillräckliga resehandlingar.

Detta har du rätt till

1. Rätt till assistans

Om du ofrivilligt nekas ombordstigning eller om flyget ställs in eller blir försenat en viss tid (enligt definitionen ovan) har du rätt till

• måltidskuponger för inköp av mat och dryck i skälig proportion till väntetiden, förutsatt att det inte orsakar ytterligare försening av flygresan
• två telefonsamtal, fax eller e-postmeddelanden
• logi i de fall då övernattning under en eller två nätter är nödvändig,
• transport mellan flygplatsen och inkvarteringsorten.

2. Rätt till ombokning eller återbetalning

Om du nekas ombordstigning eller om flyget blir inställt eller försenat med fem timmar eller mer kommer vi att erbjuda dig ett annat flyg till din slutdestination utan extra kostnad. Du har också rätt att byta till ett senare resedatum till din slutdestination under förutsättning att det finns lediga platser.

Om du inte längre önskar resa har du rätt till full återbetalning inom sju dagar för outnyttjad biljett och för den del eller de delar av resan som inte utnyttjats samt för den del eller de delar som redan utnyttjats om flygresan inte längre har något syfte i förhållande till din ursprungliga resplan.

3. Rätt till kompensation

Kompensation betalas inte ut om flyget blir försenat eller inställt på grund av extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, väderförhållanden, strejker eller andra arbetsrättsliga konflikter, flygtrafikkontroller, säkerhetsrisker och andra oförutsedda omständigheter som utgör en säkerhetsrisk bortom vår kontroll.

Om du ofrivilligt nekas ombordstigning, eller om flyget blir inställt eller är försenat med tre timmar eller mer vid ankomst på grund av orsaker inom vår kontroll har du rätt till följande kompensation:

a) 250 euro för flygningar upp till 1 500 km, eller
b) 400 euro för flygningar inom EU/EEA längre än 1 500 km och alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller
c) 600 euro för flygningar som inte anges under punkt (a) eller (b) ovan.

Kompensationen som beskrivs ovan reduceras med 50 % om vi kan boka om dig på ett annat flyg och ankomstiden för detta flyg inte överskrider den ordinarie ankomsttiden för det bokade flyget:

a) med mer än två timmar för flygningar upp till 1 500 km
b) mer än tre timmar för flygningar inom Europa längre än 1 500 km och alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km, eller
c) med fyra timmar för flygningar som inte anges under punkt (a) eller (b) ovan

Ansöka om kompensation

Om du åsamkas utgifter till följd av något av ovanstående scenarier ber vi dig att spara dina originalkvitton med alla utlägg specificerade. Du kan ansöka om kompensation och begära ersättning för skäliga omkostnader via vår webbplats – www.norwegian.com.

För kontaktuppgifter till din nationella tillsynsmyndighet, vänligen besök europa.eu.

Vid eventuella klagomål kan du använda onlineplattformen för tvistlösning