Unijnego rozporządzenia 261/2004


Jeżeli podróż nie układa się według planu, udzielimy Ci pomocy zgodnie z postanowieniami unijnego rozporządzenia 261/2004 - zbioru wspólnych przepisów przestrzeganych przez wszystkie europejskie linie lotnicze.

Opóźniony lot

Przysługują Ci prawa wyszczególnione w zakładce „Prawo do opieki” w przypadku opóźnienia: 

  1. o co najmniej 2 godziny w przypadku lotów do 1500 km lub
  2. o co najmniej 3 godziny w przypadku lotów w Europie na odległość ponad 1500 km i wszystkich innych lotów na odległościach pomiędzy 1500 i 3500 km lub
  3. o co najmniej 4 godziny w przypadku lotów niewymienionych w punktach (a) i (b). 

Zależnie od długości opóźnienia obejmują Cię prawa wyszczególnione w części „Prawo do zmiany rezerwacji lub zwrotu kosztów”. W zależności od długości i powodu opóźnienia, może Ci też przysługiwać odszkodowanie wyszczególnione w częściach „Prawo do odszkodowania” i „Prawo do zmiany rezerwacji lub zwrotu kosztów”.

Odwołany lot

W wypadku odwołania lotu przysługują Ci prawa wyszczególnione w sekcjach 1, 2 i 3 w części „Do czego masz prawo”. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności wymienionych w części „Prawo do odszkodowania”, lub gdy:

• poinformowaliśmy Cię o odwołaniu lotu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu lub
• poinformowaliśmy Cię o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowaliśmy Ci zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej 2 godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do Twojego miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po planowym czasie przylotu, lub
• poinformowaliśmy Cię o odwołaniu lotu do 7 dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowaliśmy Ci zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do Twojego miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po planowym czasie przylotu.

Odmowa przyjęcia na pokład

Jeżeli dobrowolnie zrezygnujesz ze swojego miejsca w samolocie, w którym liczba pasażerów przekracza liczbę miejsc, przysługują Ci prawa wyszczególnione w części „Prawo do zmiany rezerwacji i zwrotu kosztów”, jak również odszkodowanie, uzgodnione pomiędzy Tobą a liniami lotniczymi Norwegian.

Jeżeli nie zgłosi się wystarczająca liczba pasażerów gotowych dobrowolnie zrezygnować ze swojego miejsca, w zawiązku z czym będziemy zmuszeni odmówić przyjęcia Cię na pokład, przysługiwać Ci będą prawa wyszczególnione w sekcjach 1, 2 i 3 w części „Do czego masz prawo”.

Prawa te nie przysługują, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do odmowy wejścia na pokład, takie jak przyczyny zdrowotne, związane z bezpieczeństwem lub brak wymaganych dokumentów podróżnych.

Podnoszenie i obniżanie standardu

Jeżeli przyznano Ci miejsce w klasie o niższym standardzie niż wynika z zakupionego biletu, w ciągu 7 dni dostaniesz rekompensatę, zgodnie z poniższymi zasadami:

• 30% wartości biletu w przypadku wszystkich lotów na odległość do 1500 kilometrów;
• 50% wartości biletu w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych na odległość ponad 1500 kilometrów, z wyłączeniem lotów między europejskimi terytoriami państw członkowskich i dla lotów na odległość pomiędzy 1500 a 3500 kilometrów;
• 75% wartości biletu w przypadku wszystkich nieopisanych wyżej lotów, w tym lotów pomiędzy europejskimi terytoriami państw członkowskich i francuskimi departamentami zamorskimi.

Do czego masz prawo

1. Prawo do opieki

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania, lub opóźnienia w określonych ramach czasowych (opisanych powyżej) Twojego lotu, masz prawo do:

• bonów na posiłki i napoje, w wysokości proporcjonalnej do czasu oczekiwania, pod warunkiem, że nie stwarza to ryzyka zwiększenia opóźnienia lotu,
• dwóch rozmów telefonicznych , wiadomości telex lub fax lub wiadomości e-mail,
• zakwaterowania w przypadku, gdy wymagany jest co najmniej jeden nocleg,
• transportu pomiędzy lotniskiem i miejscem zakwaterowania.

2. Prawo do zmiany rezerwacji lub zwrotu kosztów

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu o co najmniej 5 godzin, zapewnimy Ci inny lot do Twojego miejsca docelowego bez żadnych dodatkowych kosztów. Możesz również zmienić datę podróży do swojego miejsca docelowego na późniejszą, jeżeli dostępne są wolne miejsca.

Jeżeli chcesz jednak zrezygnować z dalszej podróży, przysługuje Ci prawo do pełnego zwrotu kosztów w ciągu 7 dni od niewykorzystania biletu oraz za część trasy, która została już pokonana, jeśli dalsza podróż jest bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży.

3. Prawo do odszkodowania

Odszkodowanie nie będzie przyznane, jeżeli Twój lot został odwołany lub opóźniony z powodu nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć, bez względu na fakt podjęcia przez nas wszelkich racjonalnych środków. Zaliczają się do nich (ale nie są do nich ograniczone): warunki pogodowe, strajki i innego rodzaju konflikty w pracy, ograniczenia wynikające z kontroli ruchu lotniczego, zagrożenia bezpieczeństwa i inne niezależne od nas nieprzewidziane okoliczności stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa.

W przypadku przymusowego odmówienia Ci przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia Twojego lotu o co najmniej 3 godziny (w stosunku do planowanej godziny przylotu) z przyczyn zależnych od nas, przysługuje Ci następujące odszkodowanie:

a) 250 EUR w przypadku lotów do 1500 km lub
b) 400 EUR w przypadku lotów w EU/EEA ponad 1500 km i wszystkich innych lotów pomiędzy 1500 i 3500 km, lub
c) 600 EUR w przypadku lotów niewymienionych w punktach (a) i (b).

Powyższe odszkodowanie zostanie pomniejszone o 50%, w przypadku, gdy zaoferujemy Ci zmianę rezerwacji na inny lot, a planowy czas przylotu w nowym planie podróży nie przekracza planowego czasu przylotu z oryginalnej rezerwacji o:

a) 2 godziny w przypadku lotów do 1500 km lub
b) 3 godziny w przypadku lotów europejskich ponad 1500 km i wszystkich innych lotów pomiędzy 1500 i 3500 km, lub
c) o co najmniej 4 godziny w przypadku lotów niewymienionych w punktach (a) i (b).

Składanie wniosku

Jeżeli poniesiesz jakiekolwiek z wyżej wymienionych kosztów, uprzejmie prosimy o zachowanie oryginałów potwierdzających je rachunków. Możesz ubiegać się o zwrot kosztów w granicach rozsądku i odszkodowanie na naszej stronie — www.norwegian.com.

Dane kontaktowe krajowych organów wykonawczych (KOW) znajdziesz na stronie internetowej europa.eu.

Jeżeli chcesz złożyć reklamację, możesz skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów