Ogólne warunki przewozu


Dokonując rezerwacji lotu oferowanego przez linie lotnicze Norwegian, Pasażer akceptuje Ogólne Warunki Przewozu pasażerów i bagażu.

22 maj 2018 r.

Artykuł 1: Definicje

Uzgodnione Miejsca Zatrzymania

Miejsca, z wyjątkiem miejsca odlotu i miejsca docelowego, wymienione na Bilecie lub w rozkładzie lotów jako miejsca zatrzymania w Planie Podróży.

Kod Linii Lotniczych

Kod identyfikujący linię i lot składający się z dwóch lub trzech znaków bądź liter. Na przykład, linia Norwegian Air Shuttle ASA ma kod identyfikujący DY; Norwegian Air Sweden AOC AB, kod przewoźnika (D8),

Upoważniony Przedstawiciel

Przedstawiciel handlowy upoważniony do sprzedaży usług Przewoźnika.

Bagaż

Przedmioty osobiste, w tym urządzenia wspomagające, które Pasażer zabiera ze sobą w podróż. Jeśli wyraźnie nie określono inaczej, termin ten odnosi się do Bagażu Rejestrowanego i Bagażu Podręcznego.

Kwit Bagażowy

Część Przywieszki Identyfikacyjnej Bagażu, którą Pasażer otrzymuje jako pokwitowanie Bagażu Rejestrowanego.

Przywieszka Identyfikacyjna Bagażu

Dokument wydany przez Przewoźnika wyłącznie w celu identyfikacji Bagażu Rejestrowanego.

Dopłaty narzucone przez Przewoźnika

Dopłaty i opłaty narzucone przez przewoźnika, takie jak opłata paliwowa.

Rezerwacja

Żądanie rezerwacji złożone przez Pasażera lub w jego imieniu i zaakceptowane przez Przewoźnika, dotyczące podróży lotem obsługiwanym przez Przewoźnika.

Numer Rezerwacji

Unikalny kod złożony z sześciu znaków (liter i cyfr), zapewniony przez Przewoźnika i służący do identyfikacji potwierdzonej Rezerwacji.

Bagaż Rejestrowany

Cały Bagaż, za który Przewoźnik przyjął odpowiedzialność i dla którego Przewoźnik wydał w związku z tym Kwit Bagażowy.

Lot Łączony

Dwa lub więcej odcinków lotu, tworzące podróż w jedną stronę sprzedawaną przez Przewoźnika w ramach jednej Rezerwacji.

Biuro Obsługi Klienta

Telefoniczne centrum rezerwacji i obsługi klienta, prowadzone przez Przewoźnika. Numery telefonów do Biura Obsługi Klienta opublikowane są na Stronie Internetowej Przewoźnika.

Konwencje

Przewoźnik przestrzega wszystkich właściwych przepisów, orzeczeń, konwencji i rozporządzeń.

Szkoda

Obejmuje śmierć, uszkodzenie ciała, utratę, częściową utratę, kradzież bądź inną szkodę wynikającą z przewozu lotniczego lub z nim związaną.

Dni

Dni kalendarzowe. Termin ten obejmuje wszystkie siedem (7) dni tygodnia. Do celów związanych ze zmianami lub powiadomieniami nie będzie liczyć się dnia otrzymania/wysłania zmiany bądź powiadomienia. Do celów związanych z ustaleniem ważności Biletu nie będzie liczyć się dnia wystawienia Biletu lub rozpoczęcia lotu.

Kupon Elektroniczny

Elektroniczny kupon lotu powiązany z Biletem Elektronicznym przechowywanym w bazie danych Przewoźnika, na którym podano miejsce odlotu i miejsce docelowe, pomiędzy którymi Pasażer jest uprawniony do przewozu.

Bilet Elektroniczny

Bilet wystawiany elektronicznie, obejmujący Kupony Elektroniczne.

Cena

Odpowiednia cena określona przez Przewoźnika dla danej Rezerwacji.

Zasady Cenowe

Dodatkowe warunki, które określają elastyczność oraz usługi transportowe związane z Rezerwacją.

Siła Wyższa

Niezwykłe lub nieprzewidziane zdarzenie pozostające poza kontrolą Przewoźnika, którego konsekwencji nie można było uniknąć, nawet przy zachowaniu należytej dbałości i uwagi.

Ogólne Warunki Przewozu

Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu.

Bagaż Podręczny

Cały Bagaż i przedmioty osobiste bądź inne artykuły (nieujęte w Bagażu Rejestrowanym), które Pasażer zabiera ze sobą w lot.

Plan Podróży

Dokument lub dokumenty wydane Pasażerowi przez Przewoźnika lub jego Upoważnionych Przedstawicieli, zawierające szczegóły lotu obsługiwanego przez Przewoźnika.

Usługi Dodatkowe

Inne usługi, takie jak Bagaż Rejestrowany, które nie są ujęte w Cenie zgodnie z Warunkami Cenowymi Rezerwacji.

Zasady

Wszystkie zasady i deklaracje, z wyjątkiem niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, ustanowione przez Przewoźnika i obowiązujące w dniu potwierdzenia Rezerwacji oraz dotyczące przewozu Pasażera i jego Bagażu, w tym odpowiednie Ceny obowiązujące w danym dniu.

SDR

Specjalne Prawa Ciągnienia (ang. Special Drawing Rights), określone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Taryfa

Opublikowane Ceny i/lub warunki przewozu Przewoźnika, który przedłożył daną „taryfę” odpowiednim władzom, jeśli jest to wymagane.

Bilet

Ważny dokument uprawniający Pasażera do podróży samolotem Przewoźnika. Dokumentem tym może być Bilet Elektroniczny lub inny dokument wystawiony przez Przewoźnika lub w jego imieniu po potwierdzeniu Rezerwacji i przed wejściem na pokład, w tym Kwit Bagażowy.

Dobrowolne Opuszczenie Pokładu

Opuszczenie pokładu przez Pasażera podczas podróży, na życzenie Pasażera, w miejscu zatrzymania pomiędzy miejscem odlotu a miejscem docelowym, zaakceptowane z wyprzedzeniem przez Przewoźnika.

Pasażer, Klient

Każda osoba i każde niemowlę podróżujące z Pasażerem, z wyjątkiem członków załogi, która to osoba/które to niemowlę jest przewożona/przewożone lub ma być przewożona/przewożone samolotem zgodnie z Biletem.

my, nas, nasz, przewoźnik, Norwegian

Przewoźnik, z którym pasażer zawarł umowę przewozu, wymieniony w bilecie/dokumencie podróży i określony jako przewoźnik lub przewoźnik umowny w niniejszych warunkach przewozu.

Przewoźnik wykonawczy lub przewoźnik faktyczny

Przewoźnik faktycznie wykonujący lot. Jeżeli z jakiegoś powodu przewoźnik wykonawczy/przewoźnik faktyczny różni się od przewoźnika/przewoźnika umownego, poinformujemy Cię o tym możliwie jak najwcześniej. Taki przewóz nadal podlega niniejszym warunkom przewozu.

"Przewoźnik” lub "przewoźnik umowny”

Przewoźnik, z którym pasażer zawarł umowę przewozu, określony kodem przewoźnika wymienionym w bilecie/dokumencie podróży w połączeniu z numerem lotu i/lub określony jako "przewoźnik” w bilecie/dokumencie podróży. Może nim być:
  • (a) Norwegian Air Shuttle AOC AS, kod przewoźnika (DY)
    (b) Norwegian Air Sweden AOC AB, kod przewoźnika (D8)
    (c) Norwegian Air Norway AS, kod przewoźnika (DH)
  •  
Nazwy i adresy przewoźników mogą zostać skrócone (w odniesieniu do odpowiedniego kodu przewoźnika lub w inny sposób) na dowolnym wydanym przez nas dokumencie przewozu lub na stronie internetowej.

Poniżej wymienione są statutowe siedziby przewoźników:

(a) Norwegian Air Shuttle AOC AS
Oksenøyveien 3,
1366 Lysaker, NORWAY
(b) Norwegian Air Norway AS
Oksenøyveien 3,
1366 Lysaker, NORWAY
(c) Norwegian Air Sweden AOC AB
Box 242
19047 Stockholm – Arlanda, SWEDEN

Strona Internetowa

www.norwegian.com, www.norwegian.no, www.norwegian.com/se, www.norwegian.com/dk, www.norwegian.es, www.norwegian.com/uk, www.norwegian.fi, www.norwegian.com/fr, www.norwegian.com/it, www.norwegian.com/nl, www.norwegian.com/de, www.norwegian.com/pl, www.norwegian.com/en, www.norwegian.com/us.

Artykuł 2: Zastosowanie

2.1 Postanowienia ogólne

2.1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu stanowią warunki przewozu oferowane przez Przewoźnika, odwołania do których znajdują się na Biletach, w elektronicznych dokumentach rezerwacji lub na Stronie Internetowej. O ile w punkcie 2.3 i 2.4 nie określono inaczej, warunki te odnoszą się do wszystkich przewozów Pasażera i Bagażu dokonywanych przez Przewoźnika, zarówno odpłatnie, jak i bezpłatnie. Ogólne Warunki Przewozu stanowią uzupełnienie Zasad podanych na Bilecie, w elektronicznej dokumentacji rezerwacji lub na Stronie Internetowej Przewoźnika.

2.1.2 Ogólne Warunki Przewozu będą także odnosić się do bezpłatnego przewozu lub przewozu po obniżonej Cenie, chyba że w niniejszych Warunkach, w Rezerwacji, na Bilecie lub w elektronicznej dokumentacji rezerwacji określono inaczej.

2.2 Przewóz czarterowy

Jeśli przewóz oferowany jest w wyniku umowy zawartej z firmą czarterową, niniejsze Ogólne Warunki Przewozu będą obowiązywać wyłącznie w takim zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z warunkami określonymi w umowie z firmą czarterującą.

2.3 Postanowienia wynikające z wymogów ustawowych

Podczas przewozu Klientów Przewoźnik podlega krajowym i międzynarodowym Konwencjom oraz rozporządzeniom. Ogólne Warunki Przewozu oferowane przez Przewoźnika będą obowiązywać w takim zakresie, w jakim nie stoją one w sprzeczności z odpowiednimi Taryfami lub Konwencjami. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Przewozu oferowanymi przez Przewoźnika a odpowiednimi Taryfami i/lub Konwencjami, Taryfy i/lub Konwencje będą zawsze nadrzędne w stosunku do Ogólnych Warunków Przewozu oferowanych przez Przewoźnika.

2.4 Prawo właściwe

O ile stosowne konwencje międzynarodowe lub prawa i przepisy międzynarodowe lub krajowe nie stanowią inaczej, Twoja umowa przewozu, nasze ogólne warunki przewozu, taryfy i przepisy podlegają prawu norweskiemu.

Artykuł 3: Bilety

3.1 Postanowienia ogólne

Jeśli nie wydano biletu, rezerwacja oraz powiązana z nią płatność dokonana na podstawie dokumentu wydanego przez przewoźnika lub upoważnionego przedstawiciela stanowią dowód zawarcia umowy. W takim przypadku zastosowanie mają Ogólne warunki przewozu.

3.2 Prawo Pasażera do przewozu

3.2.1 Pasażer będzie mógł zostać przewieziony samolotem Przewoźnika jedynie w przypadku, gdy wystawiono mu Bilet lub zaakceptowano Rezerwację zgodnie z warunkami określonymi w Artykule 6.

3.2.2 Przewoźnik zapewni przewóz jedynie osobie, której imię i nazwisko widnieje na Bilecie. Pasażer zobowiązany jest na żądanie okazać ważny dowód tożsamości wydany na to samo (identyczne) imię i nazwisko, które widnieje na Bilecie, zgodnie z Artykułem 15. W przypadku niemożności okazania przez Pasażera na żądanie ważnego dokumentu tożsamości lub niezbędnych dokumentów podróży, np. paszportu lub wizy, Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Pasażera. 

3.3 Możliwość przeniesienia

3.3.1 O ile nie zezwalają na to odpowiednie Zasady Cenowe, Pasażer nie może dokonać przeniesienia Rezerwacji. Imię i nazwisko Pasażera, trasę oraz miejsce docelowe na Bilecie można zmienić w zamian za uiszczenie odpowiednich opłat i ewentualnej różnicy w Cenie.

3.3.2 W przypadku okazania Biletu przez osobę, której imię i nazwisko nie widnieje na Bilecie lub w Rezerwacji, oraz nieświadomego przewiezienia takiej osoby przez Przewoźnika, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności wobec Pasażera, którego imię i nazwisko widnieje na Bilecie lub w Rezerwacji.

3.4 Niewystawienie Biletu

Jeśli Przewoźnik zdecyduje się nie wystawiać Biletu, Ogólne Warunki Przewozu będą odnosić się do Pasażera, którego imię i nazwisko widnieje w Rezerwacji.

3.5 Ważność 

3.5.1 Bilet lub Rezerwacja są ważne wyłącznie w przypadku, gdy są zgodne z wystawionym potwierdzeniem, jak opisano w punkcie 6.1.

3.5.2 Bilet lub Rezerwacja są ważne w terminie podróży podanym na Bilecie lub w Rezerwacji i nie mogą zostać przedłużone, chyba że Rezerwacja zostanie zmieniona zgodnie z odpowiednimi Zasadami Cenowymi.

3.6 Nazwa i adres Przewoźnika

Nazwa Przewoźnika może być skrócona na Bilecie do Kodu Linii Lotniczej. Siedziba główna:  PO Box 115, 1330 Fornebu, Norwegia. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na Stronie Internetowej Przewoźnika.

Artykuł 4: Dobrowolne Opuszczenie Pokładu

4.1 Postanowienia ogólne

Przewoźnik może zezwolić na opuszczenie samolotu przez Pasażera w Uzgodnionych Miejscach Zatrzymania, jeśli pozwalają na to miejscowe władze oraz Ogólne Warunki Przewozu.

Artykuł 5: Ceny, podatki i opłaty

5.1 Ceny 

5.1.1 Cena będzie odnosić się tylko do przewozu pomiędzy miejscem odlotu a miejscem docelowym, chyba że wyraźnie określono inaczej. Ceny nie obejmują transportu naziemnego pomiędzy lotniskami lub pomiędzy lotniskami a terminalami naziemnymi. Ceny obliczane są zgodnie z Cenami dostępnymi w dniu potwierdzenia Rezerwacji, w odniesieniu do podróży w danym dniu i zgodnie z określonym planem podróży. Zmiany planów podróży lub dat podróży mogą skutkować zmianami Cen.

5.1.2 Wszystkie dodatkowe opłaty za Usługi Dodatkowe zostaną określone w oddzielnych transakcjach.

5.2 Ważne ceny

Ważne Ceny to Ceny, które obowiązują w momencie dokonywania Rezerwacji. Ceny mogą różnić się w zależności od liczby nadal dostępnych miejsc w dowolnej kategorii cenowej. Przewoźnik nie gwarantuje dostępności Cen we wszystkich kategoriach. Wszystkie Ceny oferowane są w zależności od dostępności.

5.3 Podatki i opłaty

Odpowiednie podatki i opłaty nałożone przez władze państwowe lub władze portów lotniczych muszą zostać opłacone przez Pasażera. 

5.4 Waluta

Ceny i podatki należy uiścić w walucie określonej przez Przewoźnika w momencie dokonywania Rezerwacji.

5.5 Podatek od wartości dodanej (VAT)

Wszystkie Ceny i opłaty za Usługi Dodatkowe odnoszące się do lotów krajowych zawierają miejscowy podatek VAT.

5.6 Opłata za obsługę i opłata za korzystanie z karty kredytowej

5.6.1 Opłata za obsługę obowiązywać będzie w przypadku wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub na lotnisku. Przewoźnik może odstąpić od opłaty za obsługę w przypadkach, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia tych czynności za pośrednictwem Strony Internetowej Przewoźnika.

5.6.2 W zakresie dopuszczalnym przez prawo, rezerwacje opłacane kartą kredytową mogą być objęte dodatkową opłatą. Informacja na ten temat zostanie wyświetlona w momencie dokonywania rezerwacji. Opłata ta pokrywa dodatkowy koszt związany z obsługą płatności kartą kredytową. W pewnych okolicznościach obowiązywać mogą dodatkowe opłaty nałożone przez wydawcę karty kredytowej. Pytania dotyczące tych opłat należy kierować do wydawcy karty.

Artykuł 6: Rezerwacje i Zasady Cenowe

6.1 Potwierdzenie Rezerwacji

Rezerwacje są potwierdzone i będą uważane za potwierdzone po udostępnieniu Numeru Rezerwacji. Po dokonaniu Rezerwacji przekazany zostanie Plan Podróży oraz Numer Rezerwacji.

6.2 Dane osobowe

6.2.1 W momencie dokonywania Rezerwacji należy podać adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Dane te muszą być prawidłowe, ponieważ stanowią jedyną metodę kontaktu Przewoźnika z Pasażerem.

6.2.2 Pasażer niniejszym akceptuje, że dane osobowe otrzymane przez Przewoźnika zostały przekazane do celów związanych z dokonaniem Rezerwacji, zakupem Biletu, świadczeniem usług pobocznych, takich jak rezerwacje hotelowe i wynajem samochodów, zapewnieniem szczególnych warunków i udogodnień dla niepełnosprawnych pasażerów i innych pasażerów mających szczególne życzenia/wymagania, zamawianiem specjalnych posiłków, uproszczeniem procedur imigracyjnych i procedur wjazdowych, a także przekazywaniem tych danych władzom państwowym w związku z lotem. Pasażer akceptuje, że do tych celów Przewoźnik może zachować i wykorzystywać te dane, a także że Przewoźnik może przekazać te dane swoim biurom, Upoważnionym Przedstawicielom, władzom państwowym oraz innym przewoźnikom i innym podmiotom świadczącym te usługi. Dane osobowe Pasażera nie będą nigdy wykorzystywane do celów marketingowych bez uprzedniej zgody Pasażera.

6.3 Zasady Cenowe

6.3.1 Przewoźnik dysponuje systemem Zasad Cenowych, które określają elastyczność oraz Usługi Dodatkowe wliczone w Cenę. Zasady Cenowe są stałe, określone w momencie dokonywania Rezerwacji i dostępne na Stronie Internetowej Przewoźnika, u Przewoźnika lub u jego Upoważnionych Przedstawicieli.

6.3.2 Rezerwacje można zmieniać zgodnie z Zasadami Cenowymi aktywnej Rezerwacji. Odpowiednie opłaty za zmianę Rezerwacji należy uiścić w momencie dokonywania zmiany. Zmiany i odpowiednie Zasady Cenowe nowej Rezerwacji zostają zaakceptowane po dokonaniu płatności. Pasażerowi nie będzie przysługiwać zwrot, nawet jeśli nowa Cena jest niższa od oryginalnej Ceny.

6.3.3 Rezerwacje należy anulować zgodnie z odpowiednimi Zasadami Cenowymi. Zasady Cenowe określają, czy dana cena podlega zwrotowi, czy też nie.  Zwroty będą oferowane zgodnie z Artykułem 12.

6.4 Rezerwacja miejsc

6.4.1 W momencie dokonywania Rezerwacji Pasażer ma możliwość wyboru preferowanego miejsca. W zależności od odpowiednich Zasad Cenowych rezerwacja miejsc może być uznawana za Usługę Dodatkową, za którą pobrana zostanie dodatkowa opłata. Aktualne Zasady i opłaty za rezerwację miejsc dostępne są u Przewoźnika, na Stronie Internetowej Przewoźnika lub u Upoważnionych Przedstawicieli Przewoźnika. Te Zasady i opłaty mogą ulec zmianie.

6.4.2 Opłacenie i rezerwacja konkretnego miejsca nie gwarantują, że będziesz siedzieć na wybranym miejscu – może ono zostać zmienione ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa (także po wejściu na pokład).  Opłaty za rezerwację miejsca nie są zwracane, chyba że nie można przyznać alternatywnego, odpowiedniego miejsca. W przypadku braku rezerwacji miejsca zostanie ono przypisane w dniu odlotu. Nie gwarantujemy przypisania konkretnego miejsca w samolocie. Masz obowiązek zaakceptować miejsce wyznaczone zgodnie z klasą i taryfą biletu.

Artykuł 7: Specjalne zniżki dla rezydentów i dużych rodzin

7.1 Zniżki dla rezydentów

7.1.1 Prawo do zniżek od ceny planowego przewozu powietrznego przysługuje obywatelom Hiszpanii, obywatelom innych krajów Unii Europejskiej lub krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź obywatelom Szwajcarii, a także członkom ich rodzin, którzy są obywatelami innych krajów mającymi prawo stałego pobytu, jak również obywatelom innych krajów będących długoterminowymi rezydentami, którzy mogą udowodnić swój status rezydenta Wysp Kanaryjskich, Balearów lub miasta Ceuta bądź Melilla.

7.1.2 Pasażerowie będący rezydentami miasta Ceuta lub Melilla, Balearów lub Wysp Kanaryjskich będą uprawnieni do 75% zniżki (w każdą stronę) od ceny bezpośredniego lotu w jedną stronę bądź lotu powrotnego pomiędzy tymi miejscami a Hiszpanią kontynentalną lub lotów pomiędzy wyspami. Bezpośredni lot w jedną stronę to lot, który rozpoczyna się z lotniska zlokalizowanego na tych wyspach lub w mieście Ceuta bądź Melilla, do miejsca docelowego w Hiszpanii kontynentalnej lub też w odwrotnym kierunku. Pośrednie przerwy w podróży trwające dłużej niż 12 godzin nie będą dozwolone, z wyjątkiem przerw wynikających z potrzeb technicznych lub okoliczności siły wyższej. Pasażerowie będący rezydentami miasta Ceuta będą mogli korzystać z takiej samej zniżki na loty do lub z portów lotniczych w Maladze, Jerez lub Sewilli.

7.1.3 Zniżka nie będzie dotyczyć żadnych płatnych elementów poza biletem i jedną sztuką Bagażu Rejestrowanego o wadze nieprzekraczającej 20 kg, takich jak opłaty z tytułu płatności kartą kredytową, nadbagażu, wyboru miejsca ani żadnych innych dodatkowych elementów.

7.1.4 W momencie dokonywania rezerwacji Pasażer musi zadeklarować swój status rezydenta lub przynależność do rodziny uprawnionej do tej zniżki, co zostanie potwierdzone drogą internetową przez hiszpańskie Ministerstwo Rozwoju po wystawieniu Biletu. Pasażerowie, których statusu rezydenta nie można potwierdzić drogą internetową, muszą okazać następujące dokumenty przy stanowisku odprawy, aby otrzymać zniżkę dla rezydentów:

a) Obywatele Hiszpanii: ważne zaświadczenie o miejscu zamieszkania i ważny dowód tożsamości.

b) Obywatele Hiszpanii poniżej 14. roku życia: ważny akt urodzenia.

c) Obywatele UE/EOG/Szwajcarii: ważne zaświadczenie o miejscu zamieszkania oraz ważny dowód tożsamości wydany przez kraj pochodzenia, bądź też ważny paszport.

d) Członkowie rodziny obywateli UE: ważne zaświadczenie o miejscu zamieszkania oraz ważna karta pobytowa z informacją o statusie członka rodziny obywatela UE.

e) długoterminowi rezydenci bez obywatelstwa UE: ważne zaświadczenie o miejscu zamieszkania oraz ważna karta pobytowa potwierdzająca status długoterminowego rezydenta.

7.1.5 Nieokazanie wymaganych dokumentów może skutkować odmową prawa wejścia na pokład lub koniecznością zakupu przez Pasażera nowego Biletu po odpowiedniej Cenie, bez zniżki i bez prawa do zwrotu za Bilet ze zniżką.

7.1.6 Pasażerowie, którzy chcą wprowadzić zmiany w Bilecie – pod warunkiem, że wprowadzenie zmian jest możliwe zgodnie z Zasadami Cenowymi – powinni uwzględnić następujące informacje: zmiany będą dozwolone wyłącznie w obrębie tego samego obszaru VAT, zaś zmiany lotu bez zniżki na lot ze zniżką i odwrotnie nie będą dozwolone.

7.1.7 Zmiany w rezerwacjach objętych zniżką dla rezydentów mogą być wprowadzone wyłącznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta i mogą podlegać dodatkowym opłatom.

7.1.8 Zmiana imienia i nazwiska nie będzie dozwolona.

7.1.9 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy Pasażerowi prawa wejścia na pokład w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w przedstawionej dokumentacji lub zaistnienia wątpliwości dotyczących tożsamości Pasażera.

7.1.10 Zniżka dla rezydentów udzielana jest wyłącznie na życzenie w momencie dokonywania rezerwacji i nie będzie honorowana z mocą wsteczną.

7.2 Zniżki dla dużych rodzin

7.2.1 Członkowie dużych rodzin o urzędowo uznanym statusie otrzymają pięć procent zniżki od cen na planowy przewóz powietrzny pasażerów, jeśli rodzina należy to kategorii ogólnej; jeśli rodzina należy do kategorii specjalnej, zniżka wyniesie dziesięć procent. Jest to zgodne z postanowieniami Zarządzenia FOM 3837/2006 z 28 listopada, które wdraża Ustawę 40/2003 z 18 listopada w sprawie ochrony dużych rodzin, a także z prawodawstwem uzupełniającym.

7.2.2 Pasażerowie, którzy chcą skorzystać z tej zniżki na loty krajowe, muszą zaznaczyć to w momencie dokonywania rezerwacji i przedstawić przy stanowisku odprawy krajowy dokument tożsamości oraz kartę dużej rodziny w celu weryfikacji statusu. Pasażerowie muszą okazać ważny dokument wydany przez swoją wspólnotę autonomiczną lub miasto autonomiczne. Nieokazanie wymaganych dokumentów może skutkować odmową prawa wejścia na pokład lub koniecznością zakupu przez Pasażera nowego Biletu po odpowiedniej Cenie, bez zniżki i bez prawa do zwrotu za Bilet ze zniżką.

7.2.3 Zniżka dla dużych rodzin udzielana jest wyłącznie na życzenie w momencie dokonywania rezerwacji i nie będzie honorowana z mocą wsteczną.

7.2.4 Zmiany w rezerwacjach objętych zniżką dla dużych rodzin mogą być wprowadzone wyłącznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta i mogą podlegać dodatkowym opłatom.

7.2.5 Zmiana imienia i nazwiska nie będzie dozwolona.

7.2.6 Członkowie dużych rodzin, którzy chcą skorzystać również ze zniżki dla rezydentów, muszą także zaznaczyć to w momencie dokonywania rezerwacji, zgodnie z wyżej wymienionymi postanowieniami.

Artykuł 8: Odprawa i wejście na pokład

8.1 Ostateczny czas odprawy

Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji, jeśli nie będziesz przestrzegać podanych terminów i wymagań dotyczących odprawy zgodnie z art. 15 i innymi obowiązującymi przepisami. Informacje o ostatecznym czasie odprawy można znaleźć na Stronie Internetowej Przewoźnika lub uzyskać, kontaktując się z Przewoźnikiem bądź z jego Upoważnionymi Przedstawicielami. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Szkody poniesione przez Pasażera w związku z niezastosowaniem się do postanowień niniejszego punktu.

8.2 Ostateczny czas wejścia na pokład

Jeśli Pasażer nie stawi się przy bramce wejściowej we wskazanym czasie, Rezerwacja zostanie anulowana. W żadnym wypadku lot nie zostanie wstrzymany, zaś Pasażer nie zostanie wpuszczony na pokład i poniesie związane z tym koszty. Informacje o ostatecznym czasie wejścia na pokład można znaleźć na Stronie Internetowej Przewoźnika lub uzyskać, kontaktując się z Przewoźnikiem bądź z jego Upoważnionymi Przedstawicielami. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Szkody poniesione przez Pasażera w związku z niezastosowaniem się przez Pasażera do postanowień niniejszego punktu.

8.3 Nieprzestrzeganie ostatecznego czasu odprawy i wejścia na pokład

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i koszty poniesione w wyniku nieprzestrzegania ostatecznego czasu odprawy i wejścia na pokład. W takim przypadku bilety niepodlegające zwrotowi przepadają. Pasażerowi może przysługiwać zwrot podatków/opłat zgodnie z artykułem 12.5.

Artykuł 9: Odmowa i ograniczenie przewozu

9.1 Prawo do odmowy przewozu

9.1.1 Możemy, według własnego uznania, odmówić Ci przewozu i przewozu Twojego bagażu, pod warunkiem uprzedniego poinformowania o tym fakcie na piśmie. W takim przypadku zastosowanie mają zasady rekompensaty za odmowę przyjęcia na pokład samolotu przewidziane w przepisach prawa. Na podstawie niniejszej sekcji pasażerowi nie są udzielane jakiekolwiek dodatkowe prawa umowne.

9.1.2 Przewoźnik może także odmówić przewozu Pasażera lub jego Bagażu, jeśli zaistniała – bądź też jeśli Przewoźnik ma prawo sądzić, że zaistniała – jedna z poniższych sytuacji:

a) Środki takie są niezbędne do zachowania zgodności z danymi ustawami, rozporządzeniami lub innymi przepisami wydanymi przez władze państwowe.

b) Przewóz Pasażera lub jego Bagażu może zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu innych pasażerów i/lub załogi.

c) Pasażer jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

d) Pasażer przeszkadzał podczas poprzednich lotów załodze samolotu lub personelowi pokładowemu w wykonywaniu obowiązków, a Przewoźnik ma powody sądzić, że takie naganne zachowanie może się powtórzyć.

e) Zachowanie Pasażera przeszkadza innym pasażerom lub załodze.

f) Pasażer odmówił poddania się kontroli bezpieczeństwa.

g) Pasażer nie uiścił odpowiedniej Ceny, podatków lub innych opłat.

h) Pasażer wydaje się nie posiadać ważnych dokumentów podróży lub wydaje się mieć zamiar zniszczyć te dokumenty podczas lotu, bądź też Pasażer odmawia okazania dokumentów podróży na żądanie załogi.

i) Pasażer okazał Bilet lub Rezerwację, które zostały nabyte niezgodnie z prawem lub zakupione ze źródła innego niż Przewoźnik bądź jego Upoważnieni Przedstawiciele, lub też które zostały zgłoszone jako zagubione bądź skradzione, są sfałszowane, bądź Pasażer nie może udowodnić, że jego tożsamość jest zgodna z imieniem i nazwiskiem widniejącym na Bilecie lub w Rezerwacji.

j) Pasażer odmawia przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa wydanych przez Przewoźnika.

k) Pasażer dopuścił się w przeszłości jednego z opisanych powyżej czynów lub zaniechań.

9.1.3 W przypadku odmowy przewozu Pasażera z powodu zaistnienia jednej lub więcej okoliczności opisanych w punktach 9.1.2 (a)-(k) powyżej pisemne ostrzeżenie nie jest wymagane, a Przewoźnik anuluje Rezerwację bez obowiązku dokonania zwrotu ceny Biletu bądź innych wydatków.

9.2 Osoby niepełnoletnie podróżujące bez opiekuna, kobiety w ciąży i pasażerowie mający szczególne potrzeby

9.2.1 Przewóz osób niepełnoletnich podróżujących bez opiekuna, kobiet w ciąży lub pasażerów mających szczególne potrzeby jest możliwy za zgodą Przewoźnika. Przewóz takich pasażerów odbywać się będzie zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi takiego przewozu, określonymi w momencie dokonywania Rezerwacji. Zasady te można znaleźć na Stronie Internetowej Przewoźnika lub uzyskać, kontaktując się z Przewoźnikiem bądź z jego Upoważnionymi Przedstawicielami.

9.2.2 Przewoźnik może odmówić przewozu osób niepełnoletnich podróżujących bez opiekuna, jeśli nie jest w stanie zagwarantować, że dziecko dotrze do miejsca docelowego w czasie określonym w momencie odlotu.

Artykuł 10: Bagaż

10.1 Przedmioty, które nie mogą być przyjęte jako Bagaż

10.1.1 W Bagażu nie wolno umieszczać następujących przedmiotów:

a) Przedmioty, które nie są bagażem zgodnie z definicją podaną w Artykule 1.

b) Przedmioty, które mogą spowodować szkody i/lub zagrozić bezpieczeństwu samolotu, osób lub towarów znajdujących się na pokładzie samolotu, takie jak na przykład przedmioty ujęte w przepisach dotyczących bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) lub Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).

c) Przedmioty, których przewóz nie jest dozwolony na podstawie praw, rozporządzeń i przepisów wydanych przez państwo, z lub do którego bądź przez które odbywa się lot.

d) Przedmioty, które zdaniem Przewoźnika nie nadają się do przewozu, ponieważ stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ze względu na swoją wagę, wielkość, kształt lub inne cechy, bądź też są delikatne albo nietrwałe.

e) Żywe zwierzęta, poza wyjątkiem opisanym w punkcie 10.8.

10.1.2 W kabinie nie wolno przewozić broni i amunicji, w tym broni sportowej oraz myśliwskiej. Zasadniczo żadnej broni i amunicji, poza bronią sportową i myśliwską, nie można umieszczać w Bagażu Rejestrowanym, zgodnie z punktem 10.4. Broń musi być zawsze rozładowana i zabezpieczona oraz odpowiednio zapakowana, zaś trzon zamka/chwyt przedni należy zapakować oddzielnie od reszty broni. Przewóz amunicji podlega przepisom ICAO i IATA dotyczącym towarów niebezpiecznych.

10.1.3 W przypadku lotów, których miejsce odlotu ani miejsce docelowe nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych, w Bagażu Rejestrowanym nie wolno umieszczać delikatnych, nietrwałych ani cennych przedmiotów, takich jak laptopy, biżuteria i kamienie szlachetne, pieniądze, papiery wartościowe, teczki i aktówki z zainstalowanym alarmem, leki, zaświadczenia lekarskie bądź dokumenty tożsamości.

10.1.4 W przypadku lotów, których miejsce odlotu lub miejsce docelowe znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych, Przewoźnik zaleca, aby nie umieszczać w Bagażu Rejestrowanym delikatnych, nietrwałych ani cennych przedmiotów, takich jak laptopy, biżuteria i kamienie szlachetne, pieniądze, papiery wartościowe, teczki i aktówki z zainstalowanym alarmem, leki, zaświadczenia lekarskie bądź dokumenty tożsamości, ze względu na to, że odpowiedzialność Przewoźnika za jakiekolwiek straty, szkody i opóźnienia w przewozie Bagażu jest ograniczona w sposób określony w Artykule 16.2.2. Dla uniknięcia odmowy przewozu, zgodnie z punktem 10.2(c), cały Bagaż musi być spakowany we właściwe opakowanie, zgodnie z Zasadami Przewoźnika.

10.1.5 Zabrania się przewożenia w Bagażu Podręcznym replik broni, sztyletów, noży (sprężynowych) i innych artykułów przypominających broń zaczepną; przedmioty te mogą jednak zostać przyjęte jako Bagaż Rejestrowany.

10.1.6 W przypadku lotów, których miejsce odlotu ani miejsce docelowe nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych, jeśli przedmioty opisane w Artykule 10.1 zostaną mimo wszystko umieszczone w Bagażu Pasażera, choć jest to zabronione, Przewoźnik nie będzie odpowiadać za stratę lub uszkodzenie tych przedmiotów.

10.2 Prawo do odmowy przewozu Bagażu

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Bagażu lub do odmowy dalszego przewozu Bagażu (po odprawie) w przypadku stwierdzenia któregokolwiek z poniższych problemów:

a) W Bagażu Pasażera wykryto przedmioty opisane w punkcie 10.1.

b) Bagaż nie nadaje się do przewozu samolotem ze względu na swoją wielkość, kształt, wagę, zawartość lub inne cechy.

c) Bagaż nie został odpowiednio spakowany we właściwe opakowanie, w sposób, który zapewniałby, że w normalnych warunkach Przewoźnik może zagwarantować, iż Bagaż dotrze do celu nieuszkodzony.

10.3 Prawo do kontroli 

10.3.1 Przewoźnik ma prawo ze względów bezpieczeństwa poprosić o zgodę na przeprowadzenie kontroli Bagażu Pasażera lub skontaktować się z władzami portu lotniczego w celu przeprowadzenia kontroli osobistej.

10.3.2 Jeśli Pasażer nie może być obecny podczas kontroli Bagażu, Przewoźnik może ze względów bezpieczeństwa dokonać kontroli Bagażu we własnym zakresie, aby upewnić się, że Pasażer nie przewozi żadnych przedmiotów opisanych w punkcie 10.1, które nie zostały zatwierdzone przez Przewoźnika zgodnie z punktem 10.1. W przypadku odmowy spełnienia takiej prośby Przewoźnik może odmówić przewozu Pasażera i jego Bagażu.

10.4 Bagaż Rejestrowany 

10.4.1 W momencie odprawy Bagażu Rejestrowanego Przewoźnik przejmie odpowiedzialność za Bagaż i wystawi Przywieszkę Identyfikacyjną Bagażu dla każdej sztuki Bagażu.

10.4.2 Odprawiając Bagaż Rejestrowany, Pasażer ma obowiązek:

a) Przymocować do Bagażu etykietę zawierającą przynajmniej imię i nazwisko oraz adres Pasażera.

b) Spakować cały Bagaż we właściwe opakowanie, zgodnie z Zasadami opublikowanymi na Stronie Internetowej Przewoźnika. Pozwoli to uniknąć odmowy przewozu na podstawie punktu 10.2(c).

10.4.3 Bagaż przyjęty do odprawy zostanie przewieziony tym samym samolotem co Pasażer.

Jeśli część lub całość bagażu rejestrowanego bagażu nie może zostać przyjęta ze względu na pojemność luku bagażowego samolotu bądź ze względów operacyjnych lub meteorologicznych, przewoźnik może przetransportować bagaż późniejszym lotem lub lotem innego przewoźnika

10.4.4 Dozwolona waga i wielkość Bagażu Rejestrowanego zależeć będzie od odpowiednich Zasad Cenowych oraz od rodzaju Bagażu Rejestrowanego, zgodnie z poniższym:

a) Jeśli Bagaż Rejestrowany nie jest wliczony w Cenę zgodnie z odpowiednimi Zasadami Cenowymi, Bagaż Rejestrowany zostanie przyjęty po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Przewóz sprzętu sportowego i instrumentów muzycznych uznawany jest za Usługi Dodatkowe i wymaga uiszczenia odpowiedniej opłaty. Aktualne Zasady dotyczące ograniczeń wielkości, wagi i liczby sztuk oraz opłat za Bagaż Rejestrowany, w tym za sprzęt sportowy i instrumenty muzyczne, dostępne są u Przewoźnika, na Stronie Internetowej Przewoźnika lub u Upoważnionych Przedstawicieli Przewoźnika.  Te Zasady i opłaty mogą ulec zmianie.

b) Akceptowany może być sprzęt dla dzieci/niemowląt (np. wózek spacerowy, fotelik samochodowy itp.), którego wielkość bądź waga przekracza standardowe limity Bagażu Rejestrowanego określone w Zasadach Przewoźnika. Aktualne Zasady dotyczące akceptacji tego rodzaju sprzętu dostępne są na Stronie Internetowej Przewoźnika; można je także otrzymać od Przewoźnika lub jednego z Upoważnionych Przedstawicieli Przewoźnika.

c) Limity i opłaty dotyczące Bagażu Rejestrowanego nie odnoszą się do sprzętu ułatwiającego poruszanie się i do sprzętu medycznego Pasażerów. Zasady dotyczące przewozu sprzętu ułatwiającego poruszanie się i sprzętu medycznego dostępne są na Stronie Internetowej Przewoźnika; można je także otrzymać od Przewoźnika lub jednego z Upoważnionych Przedstawicieli Przewoźnika.

10.5 Nadbagaż

W przypadku przekroczenia limitu wagi Bagażu Rejestrowanego lub limitu liczby sztuk Bagażu obowiązywać będą opłaty za nadbagaż. Informacje o limitach i stawkach opłat za nadbagaż dostępne są na Stronie Internetowej Przewoźnika; można je także otrzymać od Przewoźnika lub jednego z Upoważnionych Przedstawicieli Przewoźnika.  Te Zasady i opłaty mogą ulec zmianie.

10.6 Bagaż Podręczny

10.6.1 Bagaż wnoszony na pokład jako Bagaż Podręczny musi mieć wielkość i/lub wagę, która pozwala na umieszczenie go w zamykanej szafce bagażowej lub pod siedzeniem przed Pasażerem. Bagaż nie może przekraczać wielkości i wagi ani liczby sztuk określonej w Zasadach Cenowych oraz Planie Podróży. Zasady te dostępne są na Stronie Internetowej Przewoźnika; można je także otrzymać od Przewoźnika lub jednego z Upoważnionych Przedstawicieli Przewoźnika.   Przedmioty, które przekraczają dozwolone limity lub uznane przez Przewoźnika za zbyt duże, aby umieścić je w kabinie, muszą zostać odprawione jako Bagaż Rejestrowany. Zanim to nastąpi, Pasażer będzie mieć możliwość wyjęcia przedmiotów opisanych w punkcie 10.1, akapit 3. W przypadku przekroczenia dozwolonych limitów Pasażer może być zobowiązany do uiszczenia odpowiednich opłat bagażowych.

10.6.2 Przedmioty, których nie można przewozić w luku bagażowym, mogą być przewożone w kabinie samolotu w takim zakresie, w jakim zezwalają na to odpowiednie przepisy prawa i Zasady Przewoźnika.

10.6.3 Sprzęt ułatwiający poruszanie się umieszczany jest w kabinie w zakresie, w jakim jest to możliwe i dozwolone na podstawie przepisów prawa właściwego. Sprzęt ułatwiający poruszanie się, którego nie można umieścić w kabinie, może zostać umieszczony w luku bagażowym. W obu przypadkach sprzęt ułatwiający poruszanie się umieszczany jest w priorytetowych miejscach w kabinie lub w luku bagażowym (odpowiednio).

10.7 Odbiór Bagażu 

10.7.1 Pasażer zobowiązany jest odebrać Bagaż, gdy tylko będzie on dostępny w miejscu docelowym lub w miejscu zatrzymania. W przypadku nieodebrania Bagażu przez Pasażera w rozsądnym czasie Przewoźnik może nałożyć opłatę za przechowywanie. W przypadku nieodebrania Bagażu w ciągu trzech (3) miesięcy od udostępnienia Bagaż zostanie usunięty, a Przewoźnik nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek straty poniesione w związku z tym przez Pasażera.

10.7.2 W przypadku podróży Lotem Łączonym, zgodnie z miejscowymi warunkami odprawy celnej, Pasażer może być zobowiązany do odebrania Bagażu Rejestrowanego na lotnisku tranzytowym i ponownego odprawienia Bagażu Rejestrowanego przed następnym lotem, nawet jeśli na Kwicie Bagażowym widnieje informacja, że Bagaż Rejestrowany zostanie przewieziony do miejsca docelowego. Pasażer ma obowiązek zastosować się do właściwych warunków odprawy celnej obowiązujących w kraju tranzytowym.

10.7.3 Do odbioru Bagażu Rejestrowanego uprawniona jest wyłącznie osoba, która może okazać Kwit Bagażowy i Przywieszkę Identyfikacyjną Bagażu.

10.7.4 W przypadku niemożności okazania przez osobę żądającą wydania Bagażu Kwitu Bagażowego lub Przywieszki Identyfikacyjnej Bagażu Przewoźnik może odmówić wydania Bagażu danej osobie, chyba że może ona w zadowalający sposób udowodnić, że jest właścicielem Bagażu.

10.7.5 Opuszczając pokład samolotu, Pasażer zobowiązany jest zabrać ze sobą cały Bagaż Podręczny. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Pasażera w wyniku niezabrania ze sobą całego Bagażu Podręcznego w momencie opuszczania pokładu samolotu.

10.8 Zwierzęta 

10.8.1 Przewoźnik przyjmie żywe zwierzęta (psy i koty) do przewozu w kabinie i luku bagażowym do/z wybranych miejsc po uiszczeniu odpowiednich opłat i zgodnie z odpowiednimi Zasadami dotyczącymi odprawy oraz wymaganiami dotyczącymi przewozu. Zwierzęta muszą być przewożone w klatce zgodnie z Zasadami Przewoźnika, a przewożący zwierzę Pasażer musi uzyskać ważne świadectwa zdrowotne i świadectwa szczepień zwierzęcia, zezwolenia importowe oraz inne dokumenty wymagane w kraju docelowym lub tranzytowym. Szczegółowe informacje dotyczące Zasad Przewoźnika i opłat za przewóz zwierząt dostępne są na Stronie Internetowej Przewoźnika; można je także uzyskać, kontaktując się z Przewoźnikiem lub jednym z jego Upoważnionych Przedstawicieli. Te Zasady i opłaty mogą ulec zmianie. Psy przewodniki przewożone będą bezpłatnie, zgodnie z punktem 10.8.2.

10.8.2 Psy przewodniki, towarzyszące Pasażerom mającym szczególne potrzeby, mogą być przewożone w kabinie w zakresie, w jakim zezwala na to prawo właściwe, z zastrzeżeniem że Pasażer ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wszystkich świadectw, zezwoleń importowych i innych dokumentów wymaganych w kraju docelowym. Szczegółowe informacje dotyczące Zasad podróży z psami przewodnikami, psami zapewniającymi wsparcie emocjonalne oraz psami policyjnymi i ratowniczymi dostępne są na Stronie Internetowej Przewoźnika; można je także uzyskać, kontaktując się z Przewoźnikiem lub jednym z jego Upoważnionych Przedstawicieli.

10.8.3 Przewoźnik nie ma obowiązku weryfikacji przed podróżą do lub z jakiegokolwiek kraju, że dla zwierzęcia uzyskano wszystkie niezbędne dokumenty, w tym dokumenty szczepień. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek grzywny, koszty lub straty poniesione w związku z odmową wpuszczenia zwierzęcia do kraju.

Artykuł 11: Rozkłady i zakłócenia w rozkładzie lotów

11.1. Rozkłady 

11.1.1 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać opublikowanego rozkładu na dzień przewozu. Godziny podane w rozkładach lub innych miejscach nie są gwarantowane i mogą ulec zmianie w okresie między publikacją rozkładu a wybranym terminem podróży. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w rozkładach.

11.1.2 Przed przyjęciem Rezerwacji Przewoźnik lub jego Uprawniony Przedstawiciel poinformuje Pasażera o planowanej godzinie odlotu samolotu, która będzie widniała na Bilecie lub w Planie Podróży. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany godziny odlotu samolotu po dokonaniu Rezerwacji. Jeśli Pasażer poda swoje dane kontaktowe Przewoźnikowi lub jego Upoważnionemu Przedstawicielowi, Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby poinformować Pasażera o takich zmianach. Jeśli Pasażer kupił bilet za pośrednictwem strony trzeciej, powinien się upewnić, że jego dane kontaktowe zostały przekazane Przewoźnikowi. W przypadku lotów do lub ze Stanów Zjednoczonych Przewoźnik powiadomi Pasażera zgodnie z Planem Obsługi Klienta.

11.1.3 Jeśli po dokonaniu rezerwacji znacznie zmienimy czas odlotu na czas, którego nie możesz zaakceptować, i nie będziemy w stanie znaleźć miejsca w innym locie, który możesz zaakceptować, dokonamy zwrotu środków zgodnie z Artykułem 12.

11.2 Odwołania i opóźnienia 

11.2.1 Przewoźnik podejmie wszelkie rozsądne środki, aby przewieźć Pasażera i Bagaż w najbardziej dogodny sposób. Ze względów operacyjnych Przewoźnik może zlecić obsługę lotu w swoim imieniu innemu Przewoźnikowi lub wykorzystać inny środek transportu.

11.2.2 Jeżeli w dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji Twój lot został anulowany, zmieniono jego trasę lub uległ on opóźnieniu, udzielimy Ci pomocy przewidzianej w przepisach prawa. Na podstawie niniejszej sekcji pasażerowi nie są udzielane jakiekolwiek dodatkowe prawa umowne.

11.2.3 W przypadku anulowania lotu, zmiany jego trasy bądź opóźnienia o cztery godziny lub więcej w przypadku lotów krajowych w Brazylii, bądź pięć godzin lub więcej w przypadku pozostałych lotów, masz do dyspozycji następujące rozwiązania:

a) Podejmiemy wszelkie racjonalne środki, aby zapewnić Ci transport do Twojego miejsca docelowego, w porównywalnych warunkach, w najwcześniejszym możliwym terminie;

b) Zapewnimy Ci podróż zmienioną trasą do Twojego miejsca docelowego, w porównywalnych warunkach, w późniejszym, dogodnym dla Ciebie terminie, w zależności od dostępności biletów.

c) W przypadku zmiany trasy na lotniska nieuwzględnione w Planie Podróży Przewoźnik na własny koszt zapewni Pasażerowi przewóz do uzgodnionego miejsca docelowego.

d) W przypadku niezaakceptowania przez Pasażera alternatywnych możliwości, Przewoźnik dokona zwrotu na rzecz Pasażera zgodnie z Artykułem 12.

11.2.4 W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności wymienionych w punkcie 11.2.3 a), b), c) i d), z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo właściwe, środki zaradcze wymienione w Artykule 10 będą jedynymi środkami zaradczymi dostępnymi dla Pasażera, zaś Przewoźnik nie będzie ponosić dalszej odpowiedzialności wobec Pasażera. Odpowiedzialność będzie ograniczona zgodnie z punktem 16.4.

11.3 Nadkomplet pasażerów

11.3.1 W przypadku zastosowania przymusowej odmowy przyjęcia na pokład na podstawie przepisów prawa o odmowie przyjęcia na pokład pasażerowi przysługuje rekompensata.  Na podstawie niniejszej sekcji pasażerowi nie są udzielane jakiekolwiek dodatkowe prawa umowne.

11.3.2 W przypadku dobrowolnej rezygnacji z przyjęcia na pokład wypłacimy rekompensatę zgodnie z warunkami uzgodnionymi pomiędzy pasażerami i przewożącym przewoźnikiem w świetle obowiązujących przepisów prawa. Informacje dotyczące Twoich praw w przypadku nadkompletu pasażerów lub wystąpienia okoliczności opisanych w artykule 11 można pozyskać na naszej stronie internetowej, udostępniamy je też na żądanie. Na podstawie niniejszej sekcji pasażerowi nie są udzielane jakiekolwiek dodatkowe prawa umowne.

11.4 Loty łączone

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za dalsze połączenia, chyba że Pasażer wykupił Lot Łączony w ramach sieci tras Przewoźnika, bądź jeśli Przewoźnik odpowiada za odwołanie lub opóźnienie lotu. W przypadku odpowiedzialności Przewoźnika za utratę połączenia Przewoźnik zapewni Pasażerowi pomoc zgodnie z punktem 11.2.

Artykuł 12: Zwroty

12.1 Postanowienia ogólne 

12.1.1 W przypadku niedokonania przewozu Pasażera Przewoźnik dokona zwrotu ceny Biletu zgodnie z niniejszym Artykułem.

12.1.2 Wszystkie wnioski o zwrot należy przesyłać za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego na Stronie Internetowej Przewoźnika lub pocztą na adres centrali Przewoźnika.

12.1.3 Bilety, wraz z dopłatami narzuconymi przez przewoźnika, podlegają zwrotowi jedynie w przypadku, gdy są zgodne z potwierdzoną Rezerwacją, za którą Przewoźnik otrzymał płatność, a Pasażer posiada bilet podlegający zwrotowi zgodnie z Zasadami Cenowymi.

12.2 Odbiorca zwrotu 

12.2.1 O ile obowiązujące warunki lub odpowiednie przepisy nie stanowią inaczej, zwrot kosztów zostanie dokonany wyłącznie za pomocą pierwotnej metody płatności użytej przy dokonaniu rezerwacji. Płatności gotówkowe zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy.

12.2.2 Jeśli Bilet został opłacony przez inną osobę niż Pasażer wymieniony na Bilecie, Przewoźnik dokona zwrotu należnych sum jedynie na rzecz osoby, która zapłaciła za Bilet lub na rzecz upoważnionego przez tę osobę odbiorcy.

12.2.3 Zwrot dokonany na rzecz osoby, która może okazać niewykorzystany Bilet lub posiada niewykorzystaną Rezerwację, bądź też która zgłosi się jako osoba uprawniona do zwrotu zgodnie z punktem 12.2.1 i 12.2.2, zostanie uznany za pełny i całkowity, zaś Przewoźnik nie będzie ponosić odpowiedzialności w odniesieniu do dalszych roszczeń dotyczących zwrotu.

12.3 Zwroty z tytułu odwołania lotu

W przypadku odwołania lotu przez Przewoźnika należna suma zostanie zwrócona zgodnie z następującymi zasadami:

a) Jeśli nie wykorzystano żadnej części Biletu, zwrócona zostanie suma odpowiadająca całej Cenie, z uwzględnieniem opłat za Usługi Dodatkowe, takie jak Bagaż i rezerwacja miejsca, które Pasażer uiścił oprócz Ceny.

b) W przypadku wykorzystania części Biletu zwrócona zostanie suma odpowiadająca niewykorzystanej części podróży.

12.4 Zwroty

Jeśli Pasażer jest uprawniony do zwrotu z powodów innych niż podane w punkcie 12.3, należna suma zostanie zwrócona zgodnie z następującymi zasadami:

a) Jeśli nie wykorzystano żadnej części Biletu, zwrócona zostanie suma odpowiadająca całej Cenie, pomniejszona o należne opłaty za obsługę i odwołanie rezerwacji.

b) W przypadku wykorzystania części Biletu zwrócona zostanie suma odpowiadająca różnicy pomiędzy Ceną a należną Ceną za podróż pomiędzy lotniskami, która została wykorzystana, pomniejszona o należne opłaty za obsługę i odwołanie rezerwacji.

12.5 Zwroty podatków/opłat

Jeśli zgodnie z Zasadami Cenowymi Rezerwacja nie podlega zwrotowi, dopłaty narzucone przez Przewoźnika również nie podlegają zwrotowi. Pasażer może jednak złożyć wniosek o zwrot podatków i opłat pobranych przez władze państwowe za niewykorzystane Rezerwacje. 

12.6 Prawo do odmowy zwrotu

W przypadku upłynięcia terminu ważności Biletu Przewoźnik może odmówić zwrotu ceny Biletu, z wyjątkiem podatków i opłat, które zostaną zwrócone.

12.7 Waluta

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu należnych sum w tej samej walucie, której użyto do zakupu Biletu.

12.8 Upoważnienie do zwrotu

Do dokonywania zwrotów upoważniony jest wyłącznie Przewoźnik lub jego Upoważnieni Przedstawiciele.

Artykuł 13: Zachowanie na pokładzie

13.1 Postanowienia ogólne

Jeśli Pasażer zachowuje się na pokładzie samolotu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób znajdujących się na pokładzie lub w sposób zakłócający spokój innych pasażerów bądź załogi, lub też podejrzewany jest o zamiar uszkodzenia samolotu albo jego wyposażenia, bądź uniemożliwia załodze wykonywanie obowiązków lub odmawia wykonania poleceń załogi, w tym między innymi poleceń dotyczących palenia tytoniu albo spożywania alkoholu lub narkotyków, bądź przeszkadza załodze lub personelowi pokładowemu w wykonywaniu obowiązków, Przewoźnik może podjąć środki ostrożności, które uzna za niezbędne, aby uniemożliwić Pasażerowi kontynuowanie takiego zachowania. Obejmuje to użycie siły. Pasażer może zostać zmuszony do opuszczenia samolotu, niedopuszczony do dalszego przewozu z jakiegokolwiek lotniska i może zostać oskarżony o popełnienie czynów przestępczych na pokładzie samolotu.

13.2 Korzystanie z urządzeń elektronicznych

13.2.1 Na pokładzie samolotu zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych zawierających przekaźniki lub odbiorniki. Do takich urządzeń należą między innymi telefony komórkowe, przenośne odtwarzacze kasetowe, radia tranzystorowe, odtwarzacze CD, gry elektroniczne i zabawki sterowane radiowo. Wyjątek stanowią urządzenia elektroniczne pracujące w trybie samolotowym. Tryb samolotowy należy włączyć przed odlotem.

13.2.2 Zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych niezawierających przekaźników ani odbiorników, gdy świeci się sygnalizacja nakazu zapięcia pasów. Do takich urządzeń należą między innymi laptopy, odtwarzacze kasetowe i kamery wideo. Podczas całego lotu dozwolone jest korzystanie z aparatów słuchowych, rozruszników serca i innych tego rodzaju urządzeń medycznych.

13.3 Będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie koszty, szkody lub wydatki wynikające z Twojego zaangażowania w którąkolwiek z okoliczności opisanych w Artykule 9.1.2 lub Artykule 13 na dowolnym etapie Twojej podróży z nami. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań przeciwko Tobie w celu dochodzenia lub uzyskania zadośćuczynienia za wyżej wymienione koszty, szkody lub wydatki.

Artykuł 14: Umowy o inne usługi

14.1 Postanowienia ogólne

Jeśli Przewoźnik zleci podmiotowi zewnętrznemu świadczenie na rzecz Pasażera jakichkolwiek innych usług innych niż przewóz powietrzny bądź jeśli Przewoźnik wystawi bilet lub kupon na usługi świadczone przez podmiot zewnętrzny, takie jak rezerwacje hotelowe lub wynajem samochodu, Przewoźnik występuje jedynie jako pośrednik Pasażera w odniesieniu do tych usług. Obowiązywać będą zasady i warunki świadczenia usług określone przez podmiot zewnętrzny. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za takie usługi, z wyjątkiem zaniedbania ze strony Przewoźnika w zakresie działań organizacyjnych.

Artykuł 15: Formalności administracyjne

15.1 Postanowienia ogólne

Pasażer odpowiada za uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów podróży, w tym wiz, a także za przestrzeganie wszystkich praw, rozporządzeń i przepisów władz państwowych związanych z podróżą, wymaganych w kraju odlotu, kraju docelowym i krajach tranzytowych. Przewoźnik nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne konsekwencje, jakie Pasażer może ponieść w związku z nieuzyskaniem takich niezbędnych dokumentów lub nieprzestrzeganiem takich praw, rozporządzeń, wymagań bądź zarządzeń.

15.2 Dokumenty podróży

Przed rozpoczęciem przewozu Pasażer musi przedstawić wszystkie dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne, wymagane zgodnie z prawem, rozporządzeniami i przepisami wydanymi przez władze państwowe w danych krajach, a także musi wyrazić zgodę na sporządzenie i zachowanie przez przewoźnika kopii takich dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu, jeśli Pasażer nie zastosował się do właściwych przepisów lub jeśli dokumenty podróży Pasażera budzą wątpliwości.

15.3 Odmowa wjazdu

W przypadku odmowy prawa wjazdu na terytorium kraju Pasażer zobowiązany będzie pokryć jakiekolwiek grzywny lub opłaty nałożone na Przewoźnika przez właściwe władze. Pasażer będzie także zobowiązany do opłacenia swojego przewozu z danego kraju, zaś Przewoźnik nie dokona zwrotu Ceny podróży do miejsca, w którym odmówiono Pasażerowi prawa wjazdu.

15.4 Odpowiedzialność Pasażera za grzywny i opłaty

Jeśli Przewoźnik zobowiązany będzie do zapłacenia grzywny lub poniesie jakiekolwiek koszty w związku z nieprzestrzeganiem przez Pasażera praw, rozporządzeń albo innych warunków dotyczących podróży w danych krajach, bądź też jeśli Pasażer nie uzyska niezbędnych dokumentów, Pasażer zobowiązany będzie na żądanie zwrócić Przewoźnikowi zapłacone sumy lub poniesione wydatki.

15.5 Kontrola celna

Jeśli jest to wymagane, Pasażer musi być obecny podczas kontroli Bagażu przez urzędników celnych lub innych urzędników państwowych. Przewoźnik nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z takiej kontroli lub nieobecności Pasażera podczas kontroli.

15.6 Kontrola bezpieczeństwa

Pasażer zobowiązany jest zezwolić Przewoźnikowi, urzędnikom państwowym, pracownikom lotniska lub innym przewoźnikom na przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa Pasażera i Bagażu.

Artykuł 16: Odpowiedzialność za szkody

16.1 Postanowienia ogólne 

16.1.1 Przewoźnik będzie odpowiedzialny jedynie za Szkody, które wystąpią na obsługiwanych przez niego trasach. W przypadku gdy nazwa Przewoźnika widnieje na Bilecie jako nazwa firmy czarterującej, ale sam lot obsługiwany jest przez innego przewoźnika, Pasażer może wybrać, którą firmę obciążyć odpowiedzialnością.

16.1.2 Odpowiedzialność Przewoźnika może, zgodnie z właściwymi Konwencjami, zostać ograniczona lub wygasnąć w przypadku jakiegokolwiek zaniedbania ze strony Pasażera, które spowodowało Szkodę bądź przyczyniło się do jej powstania.

16.1.3 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Szkody wynikające z niezastosowania się przez Pasażera do przepisów prawa właściwego lub zasad określonych przez władze państwowe oraz Konwencji.

16.1.4 Odpowiedzialność Przewoźnika ograniczona jest do udokumentowanych strat finansowych; w żadnych okolicznościach Przewoźnik nie będzie odpowiedzialny za straty wynikowe, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo właściwe lub Konwencje.

16.1.5 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprzewidziane nagłe sytuacje medyczne występujące na pokładzie samolotu. Jeśli Przewoźnik poniesie koszty związane z koniecznością postoju w celu przewiezienia Pasażera do szpitala, Przewoźnik zastrzega sobie prawo do obciążenia Pasażera odpowiedzialnością za zwrot wszystkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z tym przez Przewoźnika.

16.1.6 Ograniczenia dotyczące odpowiedzialności Przewoźnika odnoszą się w tym samym zakresie do jego usługodawców, przedstawicieli, pracowników i reprezentantów. Całkowita suma, jakiej Pasażer może żądać od Przewoźnika oraz od usługodawców, przedstawicieli, pracowników i reprezentantów Przewoźnika, nie może przekroczyć całkowitej odpowiedzialności, jeśli taka odpowiedzialność występuje.

16.1.7 Przewoźnik zastrzega sobie wszystkie prawa do ochrony przed jakimikolwiek możliwymi stratami lub Szkodami, bezpośrednimi bądź pośrednimi, które mogą wyniknąć z opublikowania błędnych informacji na Stronie Internetowej Przewoźnika.

16.1.8 Jeśli wyraźnie nie określono inaczej, żaden zapis niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu nie może być interpretowany jako odstąpienie od jakichkolwiek wyjątków lub ograniczeń odpowiedzialności wynikających z prawa właściwego, Konwencji lub umów.

16.2 Odpowiedzialność za uszkodzenie bagażu

16.2.1 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Szkody dotyczące Bagażu Podręcznego, chyba że są one wynikiem działań Przewoźnika bądź jego usługodawców lub przedstawicieli.

16.2.2 Odpowiedzialność za utratę lub Szkodę dotyczącą Bagażu będzie zgodna z ograniczeniami określonymi przez aktualnie obowiązujące krajowe i międzynarodowe Konwencje oraz zasady. Odpowiedzialność Przewoźnika za taką Szkodę lub utratę jest ograniczona do 1 288 SDR na pasażera. W przypadku Bagażu Podręcznego Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku, gdy Szkoda lub utrata wynikła z jego winy.

16.2.3 W przypadku wszystkich lotów, możesz zwiększyć zakres odpowiedzialności poprzez złożenie specjalnej deklaracji zainteresowania oraz wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 800 NOK. Taką deklarację i wniosek należy złożyć nie później niż w momencie odprawy.  Nasza odpowiedzialność w zakresie takich strat lub szkód jest ograniczona do kwoty 2 576 SDR na pasażera, z wyłączeniem lotów krajowych w Argentynie, gdzie odpowiedzialność określają lokalne przepisy lotnicze. 

a) Kontroli Bagażu Rejestrowanego w celu potwierdzenia, że zadeklarowane artykuły wartościowe znajdują się w Bagażu we wskazanej ilości i stanie.

b) Ograniczenia poziomu składanej deklaracji.

c) Wprowadzenia ograniczeń dotyczących przedmiotów, w odniesieniu do których można złożyć deklarację.

16.2.4 Powyższe ograniczenia nie będą obowiązywać w przypadku udowodnienia, że Szkoda wynikła z celowego lub nieostrożnego postępowania Przewoźnika bądź jego usługodawców lub przedstawicieli i ze świadomością prawdopodobieństwa wystąpienia Szkody w wyniku takiego postępowania, pod warunkiem że w przypadku takiego czynu lub zaniechania ze strony usługodawcy bądź przedstawiciela udowodnione zostanie także, że dany usługodawca lub przedstawiciel działał w zakresie swoich obowiązków. 

16.2.5 W przypadku lotów z jednego miejsca w Stanach Zjednoczonych do innego miejsca w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od powyższych postanowień, odpowiedzialność Przewoźnika za zagubiony, uszkodzony lub zniszczony sprzęt ułatwiający poruszanie się, taki jak wózki inwalidzkie, jest ograniczona do pierwotnej ceny zakupu takiego sprzętu ułatwiającego poruszanie się.

16.2.6 Przewoźnik nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez siebie Szkody, które może spowodować Bagaż Pasażera. Pasażer będzie ponosić osobistą odpowiedzialność za jakiekolwiek doznane przez Przewoźnika Szkody spowodowane przez Pasażera lub jego Bagaż oraz zobowiązany jest pokryć wszystkie straty poniesione w związku z tym przez Przewoźnika.

16.2.7 W przypadku lotów, które nie obejmują miejsca odlotu ani miejsca docelowego w Stanach Zjednoczonych, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Szkody spowodowane przez przedmioty, których przewóz w Bagażu Rejestrowanym jest zabroniony (zob. punkt 10.1). Dotyczy to delikatnych i nietrwałych przedmiotów, cennych przedmiotów (takich jak laptopy, biżuteria i kamienie szlachetne, pieniądze, papiery wartościowe, teczki i aktówki z zainstalowanym alarmem, leki, zaświadczenia lekarskie bądź dokumenty tożsamości), niezależnie od tego, czy są one umieszczone w Bagażu Rejestrowanym, czy też w Bagażu Podręcznym.

16.2.8 W żadnych okolicznościach Przewoźnik nie będzie odpowiedzialny za kosmetyczne i/lub powierzchniowe Szkody dotyczące Bagażu, które wystąpiły podczas przewozu i zostały spowodowane przez normalne zużycie i oddziaływanie.

16.3 Odpowiedzialność za uszkodzenie ciała i śmierć

16.3.1 Przewoźnik będzie odpowiedzialny za uszkodzenia ciała i śmierć zgodnie z aktualnie obowiązującymi Konwencjami, pod warunkiem że uszkodzenie ciała lub śmierć nastąpiły podczas lotu obsługiwanego przez Przewoźnika.

16.3.2 Poniższe warunki określone w tym punkcie odnoszą się do całego przewozu zapewnionego przez Przewoźnika, niezależnie od tego, czy podlega on prawu krajowemu, czy też międzynarodowemu:

a) Przewoźnik będzie odpowiedzialny za uszkodzenia ciała lub szkody na zdrowiu bądź śmierć poniesione przez Pasażera, pod warunkiem że do zdarzenia, które spowodowało Szkodę, doszło na pokładzie samolotu lub w związku z wchodzeniem na pokład lub opuszczaniem pokładu. Odpowiedzialność za Szkody nie będzie podlegać żadnym ograniczeniom finansowym określonym przez przepisy prawa, konwencje lub umowy.

b) Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie 16.3.2(a) Przewoźnik może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony z odpowiedzialności za Szkody zgodnie z właściwymi Konwencjami, jeśli może udowodnić, że Pasażer przyczynił się poprzez swoje zaniedbanie do uszkodzenia ciała lub śmierci.

c) Jeśli dojdzie do wypadku, Przewoźnik niezwłocznie i nie później niż w ciągu piętnastu (15) dni od ustalenia tożsamości osoby uprawnionej do odszkodowania wypłaci zaliczkę na pokrycie natychmiastowych potrzeb, która będzie proporcjonalna do doznanego uszkodzenia ciała. W przypadku śmierci zaliczka ta wynosić będzie co najmniej 16000 SDR wyrażonych w EUR na pasażera.

d) Wypłata zaliczki opisanej w punkcie 16.3.2(c):

i. nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności;

ii. może zostać odliczona od jakichkolwiek sum wypłaconych następnie z tytułu odpowiedzialności;

iii. musi zostać zwrócona jedynie w przypadkach opisanych w punkcie 16.3.2(b) bądź w przypadku późniejszego udowodnienia, że osoba, która otrzymała zaliczkę, spowodowała lub przyczyniła się poprzez swoje zaniedbanie do uszkodzenia ciała, bądź też nie jest osobą uprawnioną do odszkodowania.

e) Odpowiedzialność Przewoźnika z tytułu uszkodzenia ciała lub śmierci nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom finansowym. Przewoźnik nie ma prawa zakwestionować odpowiedzialności za odszkodowanie do wysokości 128 821 SDR z tytułu uszkodzenia ciała lub śmierci. Jeśli suma odszkodowania jest wyższa, Przewoźnik może zakwestionować roszczenie, przedstawiając dowód, że poniesione Szkody nie były wynikiem zaniedbania ani jakiegokolwiek niewłaściwego działania lub zaniechania ze strony Przewoźnika bądź jego usługodawców albo przedstawicieli, lub też że zaistniałe Szkody wynikły wyłącznie z zaniedbania bądź innego niewłaściwego działania albo zaniechania ze strony podmiotu zewnętrznego.

f) Przewoźnik potwierdza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności do wysokości co najmniej 128 821 SDR na pasażera i nie mniej niż wynosi minimalna suma określona przez prawo właściwe, Konwencje lub umowy.

16.4 Odpowiedzialność za opóźnienia 

16.4.1 Przewoźnik odpowiada za Szkody spowodowane opóźnieniem przewozu powietrznego pasażerów, Bagażu lub ładunku. Przewoźnik nie ponosi jednak odpowiedzialności za Szkody wynikające z opóźnienia, jeśli może udowodnić, że Przewoźnik oraz jego usługodawcy i przedstawiciele podjęli wszelkie rozsądne środki wymagane do uniknięcia Szkód, bądź też że podjęcie takich środków nie było możliwe (por. Artykuł 19 Konwencji Montrealskiej 1999).

16.4.2 W odniesieniu do strat wynikających z opóźnienia przewozu osób odpowiedzialność ograniczona jest do 5 346 SDR.

16.4.3 W odniesieniu do strat wynikających z opóźnienia przewozu Bagażu Rejestrowanego odpowiedzialność ograniczona jest do 1288 SDR.

Artykuł 17: Roszczenia odszkodowawcze z tytułu EU261


17.1 Niniejszy artykuł dotyczy roszczeń odszkodowawczych przewidzianych w rozporządzeniu WE 261/2004.

17.2 Pasażerowie muszą  zgłaszać roszczenia bezpośrednio do Norwegian, który udzieli im odpowiedzi bezpośrednio w terminie 28 dni albo w terminie przewidzianym przez prawo właściwe  (którykolwiek termin jest krótszy), zanim pasażerowie zaangażują osoby trzecie do zgłaszania roszczeń w ich imieniu. Roszczenia można złożyć na stronie.

17.3 Norwegian nie rozpatrzy roszczenia zgłoszonego przez osoby trzecie, jeśli pasażer nie zgłosił wcześniej roszczenia bezpośrednio do Norwegian i nie dał Norwegian czasu na odpowiedź zgodnie z Artykułem 17.2 powyżej.

17.4 Artykuły 17.2 oraz 17.3 powyżej nie będą miały zastosowania do pasażerów, którzy nie mają zdolności prawnej do zgłaszania roszczeń osobiście. Opiekun prawny może zgłosić roszczenie do Norwegian w imieniu pasażera, który nie ma zdolności prawnej.  Norwegian może domagać się wykazania, że opiekun prawny jest uprawniony do zgłoszenia roszczenia w imieniu pasażera.

17.5 Pasażer może zgłosić roszczenie do Norwegian w imieniu innych pasażerów objętych tą samą rezerwacją.  Norwegian może domagać się wykazania, że pasażer posiada zgodę pozostałych pasażerów objętych tą samą rezerwacją na zgłoszenie roszczenia w ich imieniu.

17.6 W każdym przypadku, za wyjątkiem Artykułu 17.4 oraz 17.5 powyżej, Norwegian nie rozpozna roszczenia zgłoszonego przez osobę trzecią, o ile do wniosku o wypłatę odszkodowania nie będzie załączona odpowiednia dokumentacja należycie wykazująca umocowanie osoby trzeciej do działania w imieniu pasażera.

17.7 Postanowienia tego Artykułu nie wykluczają możliwości konsultowania się przez pasażerów z prawnymi lub innymi doradcami zanim zgłoszą roszczenie bezpośrednio do Norwegian.

17.8 Stosownie do procedur wewnętrznych Norwegian, jakakolwiek zapłata lub zwrot pieniędzy będą dokonywane na kartę płatniczą, która została użyta do dokonania rezerwacji, lub na konto bankowe pasażera objętego rezerwacją.  Ryanair może domagać się wykazania, że rachunek bankowy jest prowadzony na rzecz danego pasażera.

Artykuł 18: Skargi, roszczenia i postępowania prawne – Terminy reklamacji bagażu

18.1 Reklamacje dotyczące bagażu 

18.1.1 Jeżeli po przybyciu do miejsca docelowego zauważysz, że Twój bagaż rejestrowany uległ uszkodzeniu, zgłoś ten fakt niezwłocznie naszym przedstawicielom oraz wypełnij formularz dotyczący uszkodzonego bagażu. 

18.1.2 Jeżeli posiadacz kwitu bagażowego otrzyma odpowiedni bagaż rejestrowany i nie złoży reklamacji oznacza to, że bagaż ten został dostarczony na miejsce w dobrym stanie i zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu. W przypadku wątpliwości pasażer jest zobligowany do udowodnienia poniesionej szkody. 

18.1.3 Jeśli Pasażer chce złożyć roszczenie z tytułu uszkodzenia Bagażu Rejestrowanego, musi powiadomić nas o tym jak najszybciej po wykryciu Szkody, a roszczenie należy złożyć na naszej stronie internetowej www.norwegian.com nie później niż siedem (7) dni od daty otrzymania bagażu. Dotyczy to wszystkich lotów.

18.1.4 Jeżeli chcesz złożyć wniosek o odszkodowanie za opóźniony bagaż, musisz to zrobić nie później niż dwadzieścia jeden (21) dni od momentu odzyskania bagażu. Do wniosku należy dołączyć oryginalny Raport Niezgodności Własności. Pamiętaj, że będziesz musiał postępować zgodnie z naszym procesem roszczeń i wymóg, oraz że wypełnienie Raportu Niezgodności Własności na lotnisku nie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie roszczenia i nie spełni wymagań dotyczących terminu składania wniosków, zgodnie z artykułem 31 Konwencji montrealskiej 1999.

18.1.5 Reklamacje dotyczące bagażu należy zgłaszać do wydziału ds. bagażu linii Norwegian, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej. Informacje te można też uzyskać bezpośrednio od nas. 

18.2 Reklamacje i roszczenia klientów

Jeśli chcesz złożyć skargę lub wniosek, możesz skontaktować się z nami przez internet: www.norwegian.com/claims.

18.3 Eskalowane skargi i roszczenia

18.3.1 Jeżeli po otrzymaniu ostatecznej odpowiedzi nadal nie jesteś zadowolony z wyniku swojej skargi lub roszczenia, możesz przesłać skargę lub wniosek do krajowego organu egzekwowania prawa w kraju, w którym odbył się Twój lot.

18.3.2 Jesteśmy zobowiązani poinformować, że Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową (ODR), służącą alternatywnemu rozwiązywaniu sporów (http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy obecnie subskrybentami platformy ODR i wszelkie zgłoszone tutaj skargi i roszczenia nie będą dla nas dostępne.

Artykuł 19: Rozwiązanie umowy

19.1 Postanowienia ogólne

W przypadku nieprzestrzegania przez Pasażera Ogólnych Warunków Przewozu lub Zasad Przewoźnika umowa z Pasażerem zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, bez ostrzeżenia lub pisemnego powiadomienia ze strony Przewoźnika i bez prawa do zwrotu.

Artykuł 20: Upoważnienie

20.1 Postanowienia ogólne

Żaden przedstawiciel, pracownik ani reprezentant linii lotniczych Norwegian nie jest upoważniony do uchylenia wymagań określonych w Ogólnych Warunkach Przewozu.

Artykuł 21: Inne przepisy

21.1 Ogólne

Przewoźnik może stosować lub wprowadzać w życie przepisy i warunki związane między innymi z bezpieczeństwem operacyjnym, punktualnością i wygodą pasażerów, w zwiazku z przewozem podróżujących i ich bagażu. Te przepisy i warunki, mogą odnosić się do przewozu osobób niepełnoletnich podróżujących bez opiekuna, kobiet w ciąży i pasażerów mających szczególne potrzeby, a także pasażerów z chorobą zakaźną.

Przewoźnik poinformuje pasażerów, których to dotyczy, szczegółowe informacje na temat tych przepisów i warunków oraz ich zmianach, jeśli nastąpią.