Odpowiedzialność przewoźnika


Niniejsze ogloszenie jest wyciągiem z zasad odpowiedzialności stosowanych przez przewoźników lotniczych Wspólnoty, zgodnie z przepisami wspólnotowymi i Konwencją montrealską.

Odszkodowanie na wypadek śmierci lub uszkodzenia ciala

Nie ma finansowych ograniczeń odpowiedzialności z tytulu śmierci lub uszkodzenia ciala pasażera. Przewoźnik lotniczy nie może kwestionować roszczeń o odszkodowanie za szkody w wysokości do 128,821 SDR (kwota w przeliczeniu na walutę lokalną). Powyżej tej kwoty przewoźnik lotniczy może bronić się przed roszczeniami przez udowodnienie, że nie dopuścil się zaniedbania lub nie zawinil w inny sposób.

Wyplaty zaliczek

Jeżeli pasażer zginąl lub zostal ranny, przewoźnik lotniczy musi w ciągu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do odszkodowania wyplacić zaliczkę na pokrycie najpilniej248 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 07/t. 6 szych potrzeb ekonomicznych. W przypadku śmierci zaliczka ta nie może być niższa niż 16 000 SDR (kwota w przeliczeniu na walutę lokalną). 

Spóźnienia pasażera

Przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu do wysokości 1 288 SDR (kwota w przeliczeniu na walutę lokalną). W przypadku bagażu odprawionego przewoźnik jest odpowiedzialny, nawet jeżeli nie zawinil, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nadany bagaż byl wadliwy.
W przypadku bagażu nieodprawionego przewoźnik jest odpowiedzialny, jedynie gdy ponosi winę.

Podwyższony limit odpowiedzialności za bagaż

W przypadku spóźnienia się pasażera przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za szkody, chyba że dokonal wszystkich racjonalnie uzasadnionych czynności w celu uniknię- cia szkody lub nie mial możliwości wykonania takich dzialań zapobiegawczych. Odpowiedzialność za spóźnienie się pasażera zawinione przez przewoźnika jest ograniczona do 5 346 SDR (kwota w przeliczeniu na walutę lokalną).

Opóźnienie dostarczenia bagażu

W przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za szkody, chyba że podjąl wszelkie należyte środki w celu uniknięcia szkody lub podjęcie takich środków bylo niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienie dostarczenia bagażu jest ograniczona do 1 288 SDR (kwota w przeliczeniu na walutę lokalną).

Zniszczenie, utrata lub uszkodzenie bagażu

Pasażer może skorzystać z podwyższonego limitu odpowiedzialności przewoźnika za bagaż przez zlożenie specjalnej deklaracji przy odprawie bagażu i wniesienie dodatkowej oplaty.

Reklamacje bagażu

Jeżeli bagaż zostanie uszkodzony, opóźniony, zagubiony lub zniszczony, pasażer musi jak najszybciej zlożyć pisemną reklamację do przewoźnika. W przypadku uszkodzenia bagażu odprawionego pasażer musi zlożyć pisemną reklamację w ciągu siedmiu dni, a w przypadku opóźnienia w ciągu 21 dni; w obu przypadkach termin liczy się od dnia, w którym bagaż zostal przekazany do dyspozycji pasażera.

Odpowiedzialność za szkody

Przewoźnik będzie odpowiedzialny jedynie za Szkody, które wystąpią na obsługiwanych przez niego trasach. W przypadku gdy nazwa Przewoźnika widnieje na Bilecie jako nazwa firmy czarterującej, ale sam lot obsługiwany jest przez innego przewoźnika, Pasażer może wybrać, którą firmę obciążyć odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność Przewoźnika może, zgodnie z właściwymi Konwencjami, zostać ograniczona lub wygasnąć w przypadku jakiegokolwiek zaniedbania ze strony Pasażera, które spowodowało Szkodę bądź przyczyniło się do jej powstania.
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Szkody wynikające z niezastosowania się przez Pasażera do przepisów prawa właściwego lub zasad określonych przez władze państwowe oraz Konwencji.

Odpowiedzialność Przewoźnika ograniczona jest do udokumentowanych strat finansowych; w żadnych okolicznościach Przewoźnik nie będzie odpowiedzialny za straty wynikowe, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo właściwe lub Konwencje.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprzewidziane nagłe sytuacje medyczne występujące na pokładzie samolotu. Jeśli Przewoźnik poniesie koszty związane z koniecznością postoju w celu przewiezienia Pasażera do szpitala, Przewoźnik zastrzega sobie prawo do obciążenia Pasażera odpowiedzialnością za zwrot wszystkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z tym przez Przewoźnika.

Ograniczenia dotyczące odpowiedzialności Przewoźnika odnoszą się w tym samym zakresie do jego usługodawców, przedstawicieli, pracowników i reprezentantów. Całkowita suma, jakiej Pasażer może żądać od Przewoźnika oraz od usługodawców, przedstawicieli, pracowników i reprezentantów Przewoźnika, nie może przekroczyć całkowitej odpowiedzialności, jeśli taka odpowiedzialność występuje.

Przewoźnik zastrzega sobie wszystkie prawa do ochrony przed jakimikolwiek możliwymi stratami lub Szkodami, bezpośrednimi bądź pośrednimi, które mogą wyniknąć z opublikowania błędnych informacji na Stronie Internetowej Przewoźnika.

Jeśli wyraźnie nie określono inaczej, żaden zapis niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu nie może być interpretowany jako odstąpienie od jakichkolwiek wyjątków lub ograniczeń odpowiedzialności wynikających z prawa właściwego, Konwencji lub umów.

Odpowiedzialność za uszkodzenie bagażu

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Szkody dotyczące Bagażu Podręcznego, chyba że są one wynikiem działań Przewoźnika bądź jego usługodawców lub przedstawicieli.

Odpowiedzialność za utratę lub Szkodę dotyczącą Bagażu będzie zgodna z ograniczeniami określonymi przez aktualnie obowiązujące krajowe i międzynarodowe Konwencje oraz zasady. Odpowiedzialność Przewoźnika za taką Szkodę lub utratę jest ograniczona do 1 288 SDR na pasażera. W przypadku Bagażu Podręcznego Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku, gdy Szkoda lub utrata wynikła z jego winy.

Pasażer może skorzystać z wyższego limitu odpowiedzialności, składając specjalną deklarację zainteresowania i uiszczając dodatkową opłatę (800 NOK). Taką deklarację i wniosek należy złożyć nie później niż w momencie odprawy. W takim przypadku maksymalna odpowiedzialność Przewoźnika zostanie zwiększona do 2 576 SDR na pasażera. Przedmiot należy zapakować zgodnie z Zasadami podanymi na Stronie Internetowej Przewoźnika. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do:

a) Kontroli Bagażu Rejestrowanego w celu potwierdzenia, że zadeklarowane artykuły wartościowe znajdują się w Bagażu we wskazanej ilości i stanie.

b) Ograniczenia poziomu składanej deklaracji.

c) Wprowadzenia ograniczeń dotyczących przedmiotów, w odniesieniu do których można złożyć deklarację.

Powyższe ograniczenia nie będą obowiązywać w przypadku udowodnienia, że Szkoda wynikła z celowego lub nieostrożnego postępowania Przewoźnika bądź jego usługodawców lub przedstawicieli i ze świadomością prawdopodobieństwa wystąpienia Szkody w wyniku takiego postępowania, pod warunkiem że w przypadku takiego czynu lub zaniechania ze strony usługodawcy bądź przedstawiciela udowodnione zostanie także, że dany usługodawca lub przedstawiciel działał w zakresie swoich obowiązków.

W przypadku lotów z jednego miejsca w Stanach Zjednoczonych do innego miejsca w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od powyższych postanowień, odpowiedzialność Przewoźnika za zagubiony, uszkodzony lub zniszczony sprzęt ułatwiający poruszanie się, taki jak wózki inwalidzkie, jest ograniczona do pierwotnej ceny zakupu takiego sprzętu ułatwiającego poruszanie się.

Przewoźnik nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez siebie Szkody, które może spowodować Bagaż Pasażera. Pasażer będzie ponosić osobistą odpowiedzialność za jakiekolwiek doznane przez Przewoźnika Szkody spowodowane przez Pasażera lub jego Bagaż oraz zobowiązany jest pokryć wszystkie straty poniesione w związku z tym przez Przewoźnika.

W przypadku lotów, które nie obejmują miejsca odlotu ani miejsca docelowego w Stanach Zjednoczonych, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Szkody spowodowane przez przedmioty, których przewóz w Bagażu Rejestrowanym jest zabroniony (zob. punkt 10.1). Dotyczy to delikatnych i nietrwałych przedmiotów, cennych przedmiotów (takich jak laptopy, biżuteria i kamienie szlachetne, pieniądze, papiery wartościowe, teczki i aktówki z zainstalowanym alarmem, leki, zaświadczenia lekarskie bądź dokumenty tożsamości), niezależnie od tego, czy są one umieszczone w Bagażu Rejestrowanym, czy też w Bagażu Podręcznym.

W żadnych okolicznościach Przewoźnik nie będzie odpowiedzialny za kosmetyczne i/lub powierzchniowe Szkody dotyczące Bagażu, które wystąpiły podczas przewozu i zostały spowodowane przez normalne zużycie i oddziaływanie.

Odpowiedzialność za uszkodzenie ciała i śmierć

Przewoźnik będzie odpowiedzialny za uszkodzenia ciała i śmierć zgodnie z aktualnie obowiązującymi Konwencjami, pod warunkiem że uszkodzenie ciała lub śmierć nastąpiły podczas lotu obsługiwanego przez Przewoźnika.

Poniższe warunki określone w tym punkcie odnoszą się do całego przewozu zapewnionego przez Przewoźnika, niezależnie od tego, czy podlega on prawu krajowemu, czy też międzynarodowemu:

a) Przewoźnik będzie odpowiedzialny za uszkodzenia ciała lub szkody na zdrowiu bądź śmierć poniesione przez Pasażera, pod warunkiem że do zdarzenia, które spowodowało Szkodę, doszło na pokładzie samolotu lub w związku z wchodzeniem na pokład lub opuszczaniem pokładu. Odpowiedzialność za Szkody nie będzie podlegać żadnym ograniczeniom finansowym określonym przez przepisy prawa, konwencje lub umowy.

b) Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie 16.3.2(a) Przewoźnik może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony z odpowiedzialności za Szkody zgodnie z właściwymi Konwencjami, jeśli może udowodnić, że Pasażer przyczynił się poprzez swoje zaniedbanie do uszkodzenia ciała lub śmierci.

c) Jeśli dojdzie do wypadku, Przewoźnik niezwłocznie i nie później niż w ciągu piętnastu (15) dni od ustalenia tożsamości osoby uprawnionej do odszkodowania wypłaci zaliczkę na pokrycie natychmiastowych potrzeb, która będzie proporcjonalna do doznanego uszkodzenia ciała. W przypadku śmierci zaliczka ta wynosić będzie co najmniej 16000 SDR wyrażonych w EUR na pasażera.

d) Wypłata zaliczki opisanej w punkcie 16.3.2(c):

i. nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności;

ii. może zostać odliczona od jakichkolwiek sum wypłaconych następnie z tytułu odpowiedzialności;

iii. musi zostać zwrócona jedynie w przypadkach opisanych w punkcie 16.3.2(b) bądź w przypadku późniejszego udowodnienia, że osoba, która otrzymała zaliczkę, spowodowała lub przyczyniła się poprzez swoje zaniedbanie do uszkodzenia ciała, bądź też nie jest osobą uprawnioną do odszkodowania.

e) Odpowiedzialność Przewoźnika z tytułu uszkodzenia ciała lub śmierci nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom finansowym. Przewoźnik nie ma prawa zakwestionować odpowiedzialności za odszkodowanie do wysokości 128,821 SDR z tytułu uszkodzenia ciała lub śmierci. Jeśli suma odszkodowania jest wyższa, Przewoźnik może zakwestionować roszczenie, przedstawiając dowód, że poniesione Szkody nie były wynikiem zaniedbania ani jakiegokolwiek niewłaściwego działania lub zaniechania ze strony Przewoźnika bądź jego usługodawców albo przedstawicieli, lub też że zaistniałe Szkody wynikły wyłącznie z zaniedbania bądź innego niewłaściwego działania albo zaniechania ze strony podmiotu zewnętrznego.

f) Przewoźnik potwierdza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności do wysokości co najmniej 128,821 SDR na pasażera i nie mniej niż wynosi minimalna suma określona przez prawo właściwe, Konwencje lub umowy.

Odpowiedzialność za opóźnienia 

Przewoźnik odpowiada za Szkody spowodowane opóźnieniem przewozu powietrznego pasażerów, Bagażu lub ładunku. Przewoźnik nie ponosi jednak odpowiedzialności za Szkody wynikające z opóźnienia, jeśli może udowodnić, że Przewoźnik oraz jego usługodawcy i przedstawiciele podjęli wszelkie rozsądne środki wymagane do uniknięcia Szkód, bądź też że podjęcie takich środków nie było możliwe (por. Artykuł 19 Konwencji Montrealskiej).

W odniesieniu do strat wynikających z opóźnienia przewozu osób odpowiedzialność ograniczona jest do 5 346 SDR.

W odniesieniu do strat wynikających z opóźnienia przewozu Bagażu Rejestrowanego odpowiedzialność ograniczona jest do 1288 SDR.