Generelle vilkår for befordring


Når du booker en rejse med Norwegian, erklærer du dig indforstået med vores generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage.

22. maj 2018

Artikel 1: Definitioner

Aftalte stop

De steder, med undtagelse af afrejsested og den endelige destination, der er specificeret i din billet eller i vores tidstabeller som stop på din rejserute.

Flyselskabets kendingsbogstaver (Airline Designator Code)

De to eller tre tegn eller bogstaver, der bruges til at identificere et flyselskab og dets rutenummer. For eksempel er koden for Norwegian Air Shuttle AOC ASs (DY), Norwegian Air Sweden ABs(D8).

Autoriseret agent

En salgsagent, som er bemyndiget af os til at sælge vores serviceydelser.

Bagage

Personlige ejendele inklusive hjælpemidler, som passagererne medbringer på deres rejse. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, omfatter dette både indchecket bagage og håndbagage.

Bagagekvittering

Den del af bagagekuponen, du får udleveret som kvittering for indchecket bagage.

Bagagekupon

Det dokument, der udstedes af flyselskabet med det ene formål at identificere indchecket bagage.

Flyselskabets pålagte tillægsgebyrer

Tillægsgebyrer og afgifter, som flyselskabet pålægger, såsom brændstofafgift.

Booking

En bookinganmodning afgivet af dig eller på dine vegne og accepteret af os til rejse på vores flyvninger.

Bookingreference

Den unikke kode bestående af seks tegn (bogtaver og tal), der udstedes af os og bruges til at identificere din bekræftede booking.

Indchecket bagage

Al bagage, som vi har taget ansvaret for, og som vi i den forbindelse har udstedt en bagagekvittering for.

Videre forbindelse

To eller flere ruteafsnit, der udgør en rejse én vej og solgt af os som én booking.

Kontaktcenter

Vores booking- og kundeservice callcenter. Kontaktcenterets telefonnumre er offentliggjort på vores hjemmeside.

Konventioner

Vi overholder alle gældende love, kendelser, konventioner og regulativer.

Skade

Omfatter død, personskade, tab, delvist tab, tyveri eller anden skade, der hidrører fra eller opstår i forbindelse med flytransport.

Dage

Kalenderdage. Omfatter alle ugens syv (7) dage. I forbindelse med ændringer eller underretning vil den dag, ændringen eller meddelelsen er modtaget/sendt, ikke tælle med. Ved afgørelse af, om en billet er gyldig, vil den dag, billetten er udstedt eller rejsen er påbegyndt, ikke tælle med.

Elektronisk kupon

En elektronisk flykupon til en elektronisk billet opbevaret i vores computerdatabase, som viser det afrejsested og den destination, du er berettiget til at blive befordret imellem.

Elektronisk billet

En billet udstedt elektronisk bestående af elektroniske kuponer.

Billetpris

Den gældende pris, vi har fastsat for en booking.

Billetprisregler

De yderligere vilkår, der afgør fleksibiliteten og de serviceydelser for transport, der er tilknyttet bookingen.

Force majeure

En usædvanlig og uforudset hændelse uden for vores kontrol, hvis konsekvenser ikke kunne have været undgået, selvom al rimelig rettidig omhu og opmærksomhed var blevet udvist.

Generelle vilkår for befordring

Disse generelle vilkår for befordring.

Håndbagage

Al bagage og alle personlige ejendele eller andre genstande (ikke indeholdt i indchecket bagage), du medbringer på din rejse.

Rejserute

Et eller flere dokumenter udstedt af os eller vores autoriserede agenter med detaljer om din rejse med os.

Valgfri serviceydelser

Andre serviceydelser, såsom indchecket bagage, som ikke er inkluderet i den billetpris, der er gældende for bookingens billetprisregler.

Regler

Alle regler og bekendtgørelser med undtagelse af disse generelle vilkår for befordring, som vi har fastlagt, og som er gældende på den dag, bookingen blev bekræftet, for befordringen af dig og din bagage, inklusive de gældende billetpriser på den pågældende dag.

SDR

Særlige trækningsrettigheder (Special Drawing Rights) defineret af den internationale valutafond.

Tarif

De offentliggjorte billetpriser og/eller vilkår for befordring hos et flyselskab, der har indgivet en sådan "tarif" til de relevante myndigheder, hvor det er påkrævet.

Billet

Et gyldigt dokument, der berettiger dig til at flyve med os. Det kan enten være en elektronisk billet eller et andet dokument udstedt af os eller på vegne af os, efter at bookingen er bekræftet og før ombordstigning, inklusive en bagagekvittering.

Frivillige udstigninger

En udstigning under din rejse ønsket af dig på et stop mellem afrejsestedet og den endelige destination, som i forvejen er accepteret af os.

dig, din, passageren, kunden

Enhver person og ethvert spædbarn, der rejser med dig, med undtagelse af besætningsmedlemmer, som befordres eller skal befordres i et fly i medfør af en billet.

vi, os, vores, flyselskabet, Norwegian

Flyselskabet, som passageren har indgået en kontrakt om befordring med, er anført i billetten/rejsedokumentet og kaldes flyselskabet eller det kontraherende flyselskab i disse befordringsbestemmelser.

Opererende flyselskab eller egentligt flyselskab

Flyselskabet gennemfører flyvningen. Hvis det opererende flyselskab/egentlige flyselskab af en eller anden grund adskiller sig fra flyselskabet/det kontraherende flyselskab, vil vi give dig besked om det så tidligt som muligt. Sådan befordring vil stadig være underlagt disse befordringsbestemmelser.

“Flyselskab” eller “Kontraherende flyselskab”

Det flyselskab, som passageren har indgået en aftale om befordring med, og som identificeres af flyselskabskoden på flybilletten/rejsedokumentet sammen med flynummer og/eller direkte identificeres som "Flyselskabet" i flybilletten/rejsedokumentet, enten:
  • (a) Norwegian Air Shuttle AOC AS, flyselskabskode “DY”;
    (b) Norwegian Air Sweden AOC AB, flyselskabskode “D8”;
    (c) Norwegian Air Norway AS, flyselskabskode “DH”;

Navnet og adressen på flyselskaberne kan være forkortet (enten med henvisning til den relevante flyselskabskode eller andet) på alle vores befordringsdokumenter på websiden.

Oplysningerne om flyselskabernes hovedkontorer er følgende:

(a) Norwegian Air Shuttle AOC AS
Oksenøyveien 3,
1366 Lysaker, NORWAY
(b) Norwegian Air Norway AS
Oksenøyveien 3,
1366 Lysaker, NORWAY
(c) Norwegian Air Sweden AOC AB
Box 242
19047 Stockholm – Arlanda, SWEDEN

Hjemmeside

www.norwegian.com, www.norwegian.no, www.norwegian.com/se, www.norwegian.com/dk, www.norwegian.es, www.norwegian.com/uk, www.norwegian.fi, www.norwegian.com/fr, www.norwegian.com/it, www.norwegian.com/nl, www.norwegian.com/de, www.norwegian.com/pl, www.norwegian.com/en, www.norwegian.com/us.

Artikel 2: Anvendelighed

2.1 Generelt

2.1.1 Disse generelle vilkår for befordring er vores vilkår for befordring, der henvises til i vores billetter, elektroniske bookingdokumentation eller hjemmeside. Medmindre artiklerne 2.3 og 2.4 siger noget andet, vil de være gældende for al befordring af dig og din bagage udført af os og for anden service leveret af os, uanset om den betales for eller ej. De generelle vilkår for befordring supplerer vores regler anført på billetten, den elektroniske bookingdokumentation eller vores hjemmeside.

2.1.2 De generelle vilkår for befordring vil også være gældende for supplerende befordring eller befordring til reduceret pris, medmindre andet er anført i disse vilkår, bookingen, billetten eller den elektroniske bookingdokumentation for befordringen.

2.2 Charter

Hvis befordringen leveres i medfør af en kontrakt indgået med et andet selskab, vil disse generelle vilkår for befordring kun være gældende i den udstrækning, de ikke er i konflikt med de vilkår, der er specificeret i kontrakten med det chartrede selskab.

2.3 Obligatoriske, lovbestemte bestemmelser

Vi er underlagt nationale og internationale konventioner og regulativer, når vi befordrer vores passagerer. Vores generelle vilkår for befordring vil være gældende i den udstrækning, de ikke er i modstrid med gældende tariffer eller konventioner. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem vores generelle vilkår for befordring og gældende tariffer og konventioner, vil tarifferne og/eller konventionerne altid have fortrinsret frem for vores generelle vilkår for befordring.

2.4 Gældende lov

Medmindre andet fremgår af gældende, internationale konventioner eller internationale eller nationale love og forordninger i forbindelse med din kontrakt om befordring, vil vores generelle bestemmelser vedrørende befordring, tariffer og regler være underlagt bestemmelserne i den norske lovgivning.

Artikel 3: Billetter

3.1 Generelt

Billetten udgør bevis på, at der er indgået en kontrakt mellem os og den passager, hvis navn er anført på billetten. Hvis en billet ikke er udstedt, vil bookingen og den efterfølgende betaling, der stammer fra et dokument udstedt af flyselskabet eller dettes autoriserede agent, udgøre bevis på, at der er indgået en kontrakt. I disse tilfælde vil de generelle vilkår for befordring være gældende.

3.2 Din ret til befordring

3.2.1 Du bliver kun accepteret til befordring med os, hvis du har fået udstedt en billet, eller din booking er accepteret i overensstemmelse med vilkårene specificeret i artikel 6.

3.2.2 Vi yder kun befordring til den person, hvis navn er anført på billetten. Du skal på anmodning fremvise gyldig identifikation identisk med navnet på billetten i overensstemmelse med reglerne i artikel 15. Hvis du ikke på anmodning kan fremvise gyldig identifikation eller de nødvendige rejsedokumenter, f.eks. pas eller visum, forbeholder vi os retten til at nægte dig befordring. 

3.3 Omsættelighed

3.3.1 Medmindre du har tilladelse til det i henhold til de gældende billetprisregler, kan du ikke overføre bookingen. Passagernavn, rute og destination kan ændres på en billet mod betaling af de gældende gebyrer og eventuel prisdifference i billetprisen.

3.3.2 Hvis en billet fremvises af en anden person end den, hvis navn er anført på billetten eller bookingen, og vi uden at vide det påtager os befordring af en sådan person, kan vi ikke holdes ansvarlige over for den person, hvis navn er anført på billetten eller bookingen.

3.4 Ingen billetudstedelse

Hvis vi vælger ikke at udstede en billet, vil de generelle vilkår for befordring være gældende for den passager, hvis navn er anført på bookingen.

3.5 Gyldighed 

3.5.1 En billet eller booking er kun gyldig, hvis den svarer til en udstedt bekræftelse som beskrevet i artikel 6.1.

3.5.2 Billetten eller bookingen er gyldig på den rejsedag, der er specificeret på billetten eller bookingen, og kan ikke forlænges, medmindre bookingen ændres i henhold til gældende billetprisregler.

3.6 Vores navn og adresse

Vores navn kan være forkortet til flyselskabets kendingsbogstaver på billetten. Adressen på vores hovedkontor er Postboks 115, 1330 Fornebu, Norge. Se også vores hjemmeside med flere oplysninger om, hvordan du kan kontakte os.

Artikel 4: Frivillige udstigninger

4.1 Generelt

Vi kan tillade, at du forlader flyet på aftalte stop, hvis lokale myndigheder og vores generelle vilkår for befordring tillader det.

Artikel 5: Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer

5.1 Billetpriser 

5.1.1 Billetprisen er kun gældende for befordring mellem afrejsestedet og den endelige destination, medmindre andet udtrykkeligt er anført. Billetpriserne omfatter ikke landtransport mellem lufthavne eller mellem lufthavne og landterminaler. Billetpriserne beregnes i henhold til de takster, der er til rådighed på den dag, bookingen bekræftes for en rejse på en bestemt dag og i henhold til en bestemt rejserute. Ændringer i rejseruter eller rejsedatoer kan medføre ændringer i billetpriserne.

5.1.2 Alle yderligere gebyrer for valgfri serviceydelser vil være specificerede i separate transaktioner.

5.2 Gyldige billetpriser

De gyldige billetpriser er dem, der er gældende på det tidspunkt, en booking foretages. Billetpriser kan variere i forhold til antallet af sæder, der stadig er til rådighed i en given billetpriskategori, og vi kan ikke garantere, at billetpriser vil være til rådighed i alle kategorier. Alle billetpriser er betingede af, at de er tilgængelige.

5.3 Skatter, afgifter og gebyrer

De gældende skatter og afgifter, der pålægges af offentlige myndigheder eller lufthavnsmyndigheder, skal betales af dig. 

5.4 Valuta

Billetpriser og skatter skal betales i den valuta, der anføres af os på det tidspunkt, bookingen foretages.

5.5 Moms

Alle billetpriser og gebyrer for valgfri serviceydelser på indenrigsruter er inklusive lokal moms.

5.6 Servicegebyr og tillægsgebyr for kreditkort

5.6.1 Der tillægges et servicegebyr for alle bookinger, der foretages via vores kontaktcenter eller i lufthavnen. Vi kan vælge at frafalde servicegebyret i tilfælde, hvor vi ikke giver dig mulighed for at afgive sådanne bestillinger via vores hjemmeside.

5.6.2 Hvor det er tilladt i henhold til loven, vil et tillægsgebyr blive pålagt bookinger, der foretages med et kreditkort. Dette vil blive specificeret, når bookingen foretages. Dette gebyr dækker de ekstra omkostninger, der er forbundet med kreditkortbetalinger. I visse tilfælde kan du blive pålagt tillægsgebyrer af din kortudsteder. Alle spørgsmål i forbindelse med sådanne gebyrer skal rettes til kortudstederen.

Artikel 6: Bookinger og billetregler

6.1 Bekræftelse af booking

Bookinger bekræftes og anses for bekræftede, når bookingreferencen er stillet til rådighed. Når bookingen er gennemført, vil rejseruten og bookingreferencen blive meddelt.

6.2 Personlige oplysninger

6.2.1 I forbindelse med bookingen skal oplyses en e-mailadresse og et mobiltelefonnummer. Disse oplysninger skal være korrekte, da de udgør vores eneste måde at kontakte dig på.

6.2.2 Du accepterer hermed, at de personlige oplysninger, vi har modtaget, er afgivet med det formål at foretage en booking, købe en billet, yde supplerende service som hotelbookinger eller leje af bil, muliggøre specielle arrangementer og faciliteter for handikappede passagerer og andre passagerer med specielle ønsker/krav, bestille specielle måltider, forenkle rutiner i forbindelse med immigrations- og ankomstprocedurer og levere sådanne oplysninger til offentlige myndigheder i forbindelse med flyvningen. Til disse formål accepterer du, at vi opbevarer og bruger sådanne oplysninger, og at vi kan overføre dem til vores egne kontorer, autoriserede agenter, offentlige myndigheder, andre flyselskaber og andre, der leverer sådanne serviceydelser. Dine personlige oplysninger vil ikke blive brugt til markedsføringsformål, medmindre du på forhånd har givet tilladelse til det.

6.3 Billetprisregler

6.3.1 Vi har et system for billetprisregler, der afgør fleksibiliteten og den valgfri service, der er inkluderet i billetprisen. Disse billetprisregler er faste og specificerede på tidspunktet for bookingen og er til rådighed på vores hjemmeside, hos os eller hos en af vores autoriserede agenter.

6.3.2 Bookinger kan ændres i henhold til billetprisreglerne for den aktive booking. De gældende afgifter for ændringen skal betales på det tidspunkt, ændringen foretages. Ændringerne og gældende billetprisregler for den nye booking er accepteret, når betalingen er gennemført. Der ydes ingen refundering, selvom den nye billetpris er lavere en den oprindelige billetpris.

6.3.3 Bookinger skal annulleres i overensstemmelse med de gældende billetprisregler. Billetprisreglerne afgør, hvorvidt billetprisen kan refunderes.    Refusioner ydes i overensstemmelse med artikel 12.

6.4 Sædereservation

6.4.1 Når du booker en rejse, har du mulighed for at reservere det sæde, du foretrækker. Afhængigt af de gældende billetprisregler kan en sædereservation blive anset for en valgfri service, og det gældende gebyr vil blive pålagt. De aktuelle regler og gebyrer for sædereservationer er til rådighed hos os, på vores hjemmeside og hos vores autoriserede agenter. Sådanne regler og gebyrer kan ændres.

6.4.2 Betalte sædereservationer kan ikke garanteres og kan blive ændret af operationelle eller sikkerhedsmæssige årsager (også efter ombordstigning på flyet). Betaling for sædereservation refunderes ikke, medmindre et passende alternativt sæde ikke kan tildeles. Hvis du ikke foretager en sædereservation, vil vi tildele dig et sæde på afrejsedagen. Vi kan ikke garantere et bestemt sæde på flyet, og du skal acceptere det tildelte sæde i overensstemmelse med den boookede serviceklasse og den betalte billetpris.

Artikel 7: Specielle rabatter for bosatte og store familier

7.1 Rabatter for bosatte

7.1.1 Retten til rabatter på prisen for ruteflyvning omfatter spanske statsborgere, statsborgere i alle lande i den Europæiske Union eller lande, som er en del af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz samt familiemedlemmer, som er hjemmehørende i et tredjeland med permanent opholdstilladelse, og statsborgere, der er hjemmehørende i et tredjeland med ret til lang opholdstilladelse, som kan bevise deres status som bosiddende på de Kanariske Øer, de Baleariske Øer eller byerne Ceuta eller Melilla.

7.1.2 Passagerer, der er bosatte i Ceuta eller Melilla, de Baleariske Øer eller de Kanariske Øer er berettiget til en 75% rabat hver vej på billetprisen for enkeltrejse eller returrejse på direkte flyvninger mellem disse steder og det spanske fastland eller flyvninger mellem øerne. En direkte enkeltrejse er en, der afgår fra lufthavnen på oprindelsesstedet på øerne, Ceuta eller Melilla til den endelige destination på det spanske fastland eller omvendt. Mellemliggende stop på over 12 timer er ikke tilladt, medmindre det skyldes tekniske behov eller force majeure. Passagerer med bopæl i Ceuta har fordel af den samme rabat på flyvninger til eller fra lufthavnene i Malaga, Jerez eller Sevilla.

7.1.3 Rabatten gælder kun for billetten og et stk. indchecket bagage på op til 20 kg, men ikke for afgifter, der stammer fra kreditkortbetalinger, ekstra bagage, sædereservation eller andre valgfri poster.

7.1.4 På tidspunktet for booking skal passageren oplyse sin bopælsstatus, eller at han/hun tilhører en familie, der er berettiget til denne rabat, som vil blive godkendt online af det spanske udviklingsministerium, når billetten udstedes. Passagerer, hvis bopælsstatus ikke kan godkendes online, skal forevise følgende dokumentation ved check-in for at modtage bopælsrabatten:

a) Spanske statsborgere: gyldig hjemstedserklæring og gyldigt id-kort.

b) Spanske statsborgere under 14 år: gyldig hjemstedserklæring.

c) EU/EØS /schweiziske statsborgere: gyldig hjemstedserklæring og gyldigt id-kort udstedt af hjemlandet eller gyldigt pas.

d) Familiemedlemmer til EU-statsborgere: En gyldig hjemstedserklæring samt gyldigt id-kort, der viser hans/hendes status som eksisterende EU-familiemedlem.

e) Ikke EU-borgere med lang opholdstilladelse: gyldig hjemstedserklæring sammen med en gyldig opholdstilladelse, der beviser deres lange opholdstilladelse.

7.1.5 Manglende fremvisning kan medføre, at ombordstigning nægtes, eller at passageren må købe en ny billet til gældende pris uden rabatten og uden ret til at få billetten med rabat refunderet.

7.1.6 Passagerer, der ønsker at ændre deres billetter – forudsat den valgte billetpris tillader det – bør overveje følgende: Ændringer vil kun være tilladt inden for samme momsområde, og ændringer fra en rejse uden rabat til en rejse med rabat eller omvendt vil ikke være tilladt.

7.1.7 Ændringer af bookinger, hvor bopælsrabatten er anvendt, kan kun ske ved at kontakte vores kundeservicecenter og kan medføre ekstra omkostninger.

7.1.8 Navneændringer er ikke tilladt.

7.1.9 Vi forbeholder os retten til at nægte ombordstigning i tilfælde, hvor der opdages fejl i den foreviste dokumentation eller passagerens identitet.

7.1.10 Bopælsrabatten kan kun opnås ved anmodning på bookingtidspunktet og vil ikke blive efterkommet med tilbagevirkende kraft.

7.2 Rabat til store familier

7.2.1 Medlemmer af store familier, der er officielt anerkendte som sådan, får fem procent rabat på billettakster for befordring på indenrigsruter, hvis familien er i den generelle kategori, og ti procent, hvis den er i den specielle kategori. Dette er i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 3837/2006 af 28. november fra det spanske ministerium for offentlige arbejder, som implementerer Lov 40/2003 af 18. november vedrørende beskyttelse af store familier, og følgelovgivning.

7.2.2 Passagerer, der ønsker denne rabat på indenrigsruter, skal oplyse det, når de foretager reservationen, samt fremvise et nationalt id-kort og et bevis på, at de tilhører en stor familie, ved check-in for at bekræfte deres status. Passagerer skal fremvise gyldig dokumentation udstedt af den selvstyrende region eller byen, de kommer fra. Manglende fremvisning kan medføre, at ombordstigning nægtes, eller at passageren må købe en ny billet til gældende pris uden rabatten og uden ret til at få billetten med rabat refunderet.

7.2.3 Rabatten for store familier kan kun opnås ved anmodning på bookingtidspunktet og vil ikke blive efterkommet med tilbagevirkende kraft.

7.2.4 Ændringer af bookinger, hvor rabatten for store familier er anvendt, kan kun ske ved at kontakte vores kundeservicecenter og kan medføre ekstraomkostninger.

7.2.5 Navneændringer er ikke tilladt.

7.2.6 Medlemmer af store familier, der også ønsker bopælsrabat, skal ligeledes anmode om det på bookingtidspunktet i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser.

Artikel 8: Check-in og boarding

8.1 Check-in tider

Vi forbeholder os retten til at annullere din booking, hvis du ikke overholder de specificerede tidsfrister og krav til indcheckning i overensstemmelse med paragraf 15 og andre gældende regulativer.  Tidsfrister for check-in kan ses på vores hjemmeside og kan fås ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab og udgifter, du pådrager dig, som følge af manglende overholdelse af denne artikel.

8.2 Tidsfrister for boarding

Hvis du ikke møder op ved boarding gaten inden den angivne tidsfrist, vil din booking blive annulleret. Flyet vil under ingen omstændigheder blive tilbageholdt, og du vil blive nægtet ombordstigning for egen regning. Tidsfrister for boarding kan ses på vores hjemmeside og fås ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller udgifter, du pådrager dig, som følge af manglende overholdelse af denne artikel.

8.3 Manglende fremmøde ved deadlines for indcheckning og ombordstigning

Hvis du ikke imødekommer tidsfrister for indcheckning, ombordstigning og andre krav i overensstemmelse med paragraf 15, har vi ikke noget ansvar over for dig hvad angår de tab og udgifter, du pådrager dig.
Ikke-refunderbare billetter vil være forspildte. Du kan være berettiget til refundering af skatter/afgifter i overensstemmelse med paragraf 12.5.

Artikel 9: Afvisning og begrænsning af befordring

9.1 Ret til at afvise befordring

9.1.1 Vi kan efter et rimeligt skøn afvise at befordre dig og din bagage, forudsat vi har givet dig skriftlig meddelelse om, at vi efter en sådan meddelelse vil nægte at befordre dig på vores flyvninger med forbehold af reglerne om kompensation for afvist ombordstigning, som er beskrevet i gældende love. Dette afsnit giver dig ikke yderligere kontraktlige rettigheder.

9.1.2 Vi kan også nægte at befordre dig eller din bagage, hvis et eller flere af følgende forhold er opstået, eller vi har grund til at formode, at de kan opstå:

a) Sådanne forholdsregler er nødvendige for at overholde gældende love, regulativer eller andre bestemmelser udstedt af offentlige myndigheder.

b) Befordringen af dig og din bagage kan udgøre en fare for andre passagerers og/eller besætningsmedlemmers sikkerhed og helbred.

c) Du er påvirket af alkohol eller narkotiske stoffer.

d) Du har forhindret flybesætning eller kabinebesætning i at udføre deres opgaver under tidligere flyvninger, og vi har grund til at tro, at en sådan forkastelig adfærd kan gentage sig.

e) Din adfærd er forstyrrende for andre passagerer eller besætningen.

f) Du har nægtet at gennemgå et sikkerhedstjek.

g) Du har ikke betalt den gældende billetpris, skatter eller andre afgifter.

h) Det ser ud til, at du mangler gyldige rejsedokumenter eller har til hensigt at ødelægge disse under flyvningen, eller du nægter at fremvise aktuelle rejsedokumenter til besætningen på forespørgsel.

i) Du fremviser en billet, der ikke er fremskaffet på lovlig vis, eller som er købt hos andre end os eller vores autoriserede agenter, eller som er anmeldt som tabt eller stjålet, er en forfalskning, eller passageren kan ikke bevise sin identitet i relation til navnet på billetten eller bookingen.

j) Du nægter at følge vores sikkerhedsinstruktioner.

k) Du har tidligere begået en af de handlinger eller udeladelser, der er beskrevet ovenfor.

9.1.3 Hvis du nægtes befordring på grund af et eller flere af forholdene beskrevet i artikel 9.1.2 (a)-(k) ovenfor, er en skriftlig advarsel ikke påkrævet, og vi vil annullere bookingen uden ansvar for at refundere billetten eller dække andre udgifter.

9.2 Uledsagede børn, gravide passagerer og passagerer med særlige behov

9.2.1 Befordringen af børn, der rejser alene, gravide passagerer eller passagerer med særlige behov kan accepteres under forudsætning af, at de har modtaget godkendelse fra os. Befordringen af sådanne passagerer sker i overensstemmelse med de retningslinjer for sådan befordring, der er gældende på bookingtidspunktet. Disse regler kan ses på vores hjemmeside eller fås ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter.

9.2.2 Vi kan afvise at befordre uledsagede børn, hvis vi ikke på afrejsetidspunktet kan garantere, at barnet vil nå frem til destinationen på det fastsatte tidspunkt.

Artikel 10: Bagage

10.1 Genstande, der ikke kan accepteres som bagage

10.1.1 Du må ikke medbringe følgende i din bagage:

a) Genstande, der ikke er bagage i henhold til definitionen i artikel 1.

b) Genstande, der kan forårsage skade på/eller udsætte flyet og personer eller gods om bord for fare som for eksempel de genstande, der er anført i International Civil Aviation Associations (ICAO) eller Air Transport Associations (IATA) regler for farligt gods.

c) Genstande, hvis transport er forbudt i henhold til love, regulativer eller bestemmelser udstedt af nogen stat, hvortil, fra eller gennem flyvningen foretages.

d) Genstande, som efter vores mening er uegnede til transport, da de skønnes at være en sikkerhedsrisiko eller er uegnede til transport på grund af vægt, størrelse, form eller andre egenskaber, eller som er skrøbelige eller letfordærvelige.

e) Levende dyr, undtagen som beskrevet i klausul 10.8.

10.1.2 Våben og ammunition inklusive sports- og jagtvåben er forbudt i kabinen. Generelt kan ingen våben og ammunition accepteres som indchecket bagage bortset fra sports- og jagtvåben som beskrevet i artikel 10.4. Våben skal i alle tilfælde være afladte og sikrede og dertil forsvarligt indpakkede, og bundstykket/skæftet skal sendes adskilt fra resten af våbnet. Transporten af ammunition er underlagt ICAOs og IATAs bestemmelser vedrørende farligt gods.

10.1.3 For flyvninger, der ikke omfatter en afrejse- eller ankomstlufthavn i USA, er det ikke tilladt at anbringe skrøbelige genstande, letfordærvelige eller værdifulde genstande som bærbare computere, smykker og ædelsten, penge, værdipapirer, mapper og attachetasker med installerede alarmer, medicin, lægeerklæringer eller identifikationsdokumenter i din indcheckede bagage.

10.1.4 For flyvninger, der omfatter en afrejse- eller ankomstlufthavn i USA, anbefaler vi, at du undlader at placere skrøbelige genstande, letfordærvelige eller værdifulde genstande som bærbare computere, smykker og ædelsten, penge, værdipapirer, mapper og attachetasker med installerede alarmer, medicin, lægeerklæringer eller identifikationsdokumenter i din indcheckede bagage, eftersom vores ansvar for evt. tab, skade eller forsinkelse af bagage er begrænset i henhold til artikel 16.2.2. For at undgå afvisning af befordring iht. artikel 10.2 (c) skal al bagage indpakkes i velegnet emballage i overensstemmelse med vores regler.

10.1.5 Det er forbudt at medbringe kopier af våben, dolke, (spring)knive og andre artikler, som ligner angrebsvåben, men disse kan accepteres som indchecket bagage.

10.1.6 Hvis der på flyvninger, der ikke omfatter en afrejse- eller ankomstlufthavn i USA, på trods af forbuddet alligevel inkluderes genstande beskrevet i artikel 10.1 i bagagen, vil vi ikke være ansvarlige for tab eller beskadigelse af disse genstande.

10.2 Ret til at afvise transport af bagage

Vi forbeholder os retten til at afvise at transportere din bagage eller nægte videre transport af din bagage (efter check-in), hvis et af de følgende problemer opstår:

a) Genstande beskrevet i artikel 10.1 opdages i din bagage.

b) Bagagen er af en sådan størrelse, form, vægt, indhold eller andet, som er uegnet til transport om bord på et fly.

c) Bagagen er ikke indpakket ordentlig i velegnet emballage, så vi under normale omstændigheder kan garantere, at den når ubeskadiget frem.

10.3 Ret til at foretage kontrol 

10.3.1 Vi kan af sikkerhedsmæssige grunde enten bede om tilladelse til at inspicere din bagage eller kontakte lufthavnsmyndighederne for at få foretaget en kropsvisitering.

10.3.2 Hvis du ikke kan være til stede under inspektionen af din bagage, kan vi af sikkerhedsmæssige årsager selv inspicere bagagen for at sikre, at du ikke medbringer nogle af de genstande, der er beskrevet i artikel 10.1, og som ikke er godkendt af os i henhold til artikel 10.1. Hvis du nægter at imødekomme en sådan anmodning, kan vi afvise at befordre dig og din bagage.

10.4 Indchecket bagage 

10.4.1 Når bagagen er afleveret til os til check-in, tager vi hånd om den og udsteder en bagagekupon for hvert stykke bagage.

10.4.2 Når du afleverer din bagage til check-in, er du forpligtet til at sørge for:

a) at fastgøre en mærkat, der som minimum indeholder dit navn og din adresse, og

b) at pakke al bagage i velegnet emballage som anført i reglerne på hjemmesiden for at undgå afvisning af transport i henhold til artikel 10.2 (c).

10.4.3 Bagage, der accepteres til check-in, bliver transporteret med samme fly som dig.

Undtagelse: Hvis en del af eller al den bagage, du ønsker at checke ind, ikke kan accepteres på grund af flyets lastekapacitet, eller på grund af driftsmæssige eller meteorologiske grunde, kan vi beslutte at transportere bagagen efterfølgende på en af vores flyvninger eller med et andet flyselskab.

10.4.4 Den tilladte mængde indchecket bagage afhænger af de gældende billetprisregler og typen af den indcheckede bagage i henhold til følgende:

a) Hvis den indcheckede bagage ikke er inkluderet i billetprisen i overensstemmelse med de gældende billetprisregler, accepteres den indcheckede bagage mod betaling af det gældende gebyr. Sportsudstyr og musikinstrumenter anses som valgfri serviceydelser og accepteres mod betaling af det gældende gebyr. De nuværende regler for størrelse, vægt, antal stykker og gebyr for indchecket bagage inklusive sportsudstyr og musikinstrumenter kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter. Sådanne regler og gebyrer kan ændres.

b) Udstyr til børn/spædbørn (f.eks. klapvogn, autostol osv.) kan accepteres udover maksimumgrænsen for indchecket bagage i overensstemmelse med reglerne. De nuværende regler for accept af sådant udstyr kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter.

c) Begrænsningerne for indchecket bagage og gebyrer gælder ikke passagerernes hjælpemidler eller medicinsk udstyr. De nuværende regler for transport af hjælpemidler og medicinsk udstyr kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter.

10.5 Ekstra bagage

Hvis et stk. indchecket bagage overskrider den tilladte vægtgrænse, eller hvis passageren overskrider det tilladte antal stykker bagage, pålægges et gebyr for ekstra bagage. Vægtgrænser og priser for ekstra bagage kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter.    Sådanne regler og gebyrer kan ændres.

10.6 Håndbagage

10.6.1 Bagage, der medbringes om bord som håndbagage, skal være af en størrelse og/eller vægt, så den kan gemmes væk i en lukket bagageboks i kabinen eller under sædet foran dig. Bagagen må ikke overskride størrelsen, vægten og antalsbegrænsningen, der er gældende for billetprisreglerne og rejseruten. Disse regler kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter.      Bagage, der overskrider de tilladte grænser, eller genstande, som vi anser for uegnede i kabinen, skal sendes som indchecket bagage. Før dette sker, får du mulighed for at fjerne de genstande, der er beskrevet i artikel 10.1.3. Du kan blive pålagt ekstra gebyr for bagage, hvis genstanden overskrider de tilladte grænser.

10.6.2 Genstande, der ikke kan transporteres i flyets lastrum, kan muligvis accepteres i kabinen i den udstrækning, gældende love og vores regler tillader det.

10.6.3 Hjælpemidler skal placeres i kabinen i den udstrækning, gældende love tillader det. Hjælpemidler, der ikke kan placeres i kabinen, kan opbevares i lastrummet. I alle tilfælde skal hjælpemidler have prioritet i enten flyets kabine eller lastrum.

10.7 Afhentning af bagage 

10.7.1 Du skal afhente din indcheckede bagage, så snart den er til rådighed på din endelig destination eller stop. Hvis du ikke afhenter din bagage inden for rimelig tid, kan vi pålægge et opbevaringsgebyr. Hvis du ikke afhenter din bagage inden for tre (3) måneder efter, den var til rådighed, vil bagagen blive fjernet, og vi vil ikke have noget ansvar for dit tab.

10.7.2 Når du rejser videre på en videre forbindelse, kan du i overensstemmelse med lokale toldregler være nødt til at afhente din indcheckede bagage på transitstedet og checke den ind igen til næste flyvning, også selvom det ved indcheckning af bagagen er anført, at den indcheckede bagage vil blive transporteret til din endelige destination. Du er ansvarlig for at overholde de gældende toldregler i det land, du mellemlander i.

10.7.3 Det er kun den person, der kan fremvise en bagagekvittering og bagagekupon, der har ret til at afhente indchecket bagage.

10.7.4 Hvis en person kræver at få bagage udleveret uden at kunne fremvise bagagekvittering eller identificere bagagen ved hjælp af en bagagekupon, kan vi nægte at udlevere bagagen til denne person, medmindre han eller hun kan give tilfredsstillende bevis på ejerskab af bagagen.

10.7.5 Du skal fjerne al håndbagage fra flyet ved udstigning. Vi kan ikke påtage os ansvar for dit tab, hvis du har undladt at fjerne al håndbagage fra flyet ved udstigning.

10.8 Dyr 

10.8.1 Vi accepterer levende dyr (hunde og katte) til transport i kabinen og lastrummet til/fra udvalgte destinationer mod betaling af de relevante gebyrer og i overensstemmelse med gældende regler vedrørende booking, check-in og transportkrav. Dyr skal placeres i en transportboks i overensstemmelse med vores regler og skal være ledsaget af gyldige helbreds- og vaccinationsattester, importtilladelser og andre dokumenter, der kræves af destinations- eller transitlandet. Specifikke oplysninger vedrørende vores regler og gebyrer for transport af dyr kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos vores autoriserede agenter. Sådanne regler og gebyrer kan ændres. Servicehunde accepteres til befordring uden beregning i overensstemmelse med artikel 10.8.2.

10.8.2 Servicehunde, der ledsager passagerer med særlige behov, skal tillades i flyets kabine i den udstrækning, gældende love tillader det, men under forudsætning af, at du har det fulde ansvar for at indhente alle attester, importtilladelser og andre dokumenter, der kræves af destinationslandet. Specifikke oplysninger vedrørende reglerne for rejse med servicehunde, omsorgshunde og politi- og redningshunde kan fås hos os, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter.

10.8.3 Vi er ikke ansvarlige for at kontrollere, at et dyr har den nødvendige dokumentation, herunder vaccinationsattester, forud for rejse gennem, til eller fra et land. Vi er ikke ansvarlige for bøder, omkostninger eller tab i forbindelse med, at et dyr nægtes indrejse i et land.

Artikel 11: Tidstabeller og uregelmæssigheder

11.1. Tidsplaner 

11.1.1 Vi vil gøre vores yderste for at overholde den offentliggjorte tidsplan for befordringsdagen. De tider, der er angivet i tidsplaner og andre steder, er ikke garanterede og kan blive ændret mellem tidspunktet for tidsplanens offentliggørelse og den dag, du ønsker at rejse. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i tidsplanen.

11.1.2 Før vi accepterer din booking, vil vi eller vores autoriserede agent informere dig om det planlagte afgangstidspunkt for din flyvning, og det vil fremgå af din billet eller din rejserute. Vi forbeholder os retten til at ændre afgangstidspunktet for din flyvning, efter at bookingen er foretaget. Hvis du giver os eller vores autoriserede agent dine kontaktoplysninger, vil vi gøre vores bedste for at informere dig om sådanne ændringer. I forbindelse med flyvninger til eller fra USA orienterer vi dig i overensstemmelse med vores kundeserviceplan.

11.1.3 Hvis vi, efter du har foretaget din booking, ændrer afgangstidspunktet for din rejse til et tidspunkt, der er uacceptabelt for dig, og vi ikke er i stand til at få plads til dig på en alternativ afgang, du kan acceptere, vil vi refundere din billet i overensstemmelse med artikel 12.

11.2 Annulleringer og forsinkelser 

11.2.1 Vi vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at befordre dig og din bagage på den mest hensigtsmæssige måde. Af operationelle årsager kan vi arrangere, at en flyvning gennemføres af et andet flyselskab på vegne af os eller med en alternativ transportform.

11.2.2 Hvis din afgang på noget tidspunkt efter, at bookingen er foretaget, bliver annulleret, omdirigeret eller forsinket, yder vi assistance i henhold til gældende love. Dette afsnit giver dig ikke yderligere kontraktlige rettigheder.

11.2.3 En af følgende muligheder vil være til rådighed for dig i tilfælde af, at din flyvning annulleres, ændrer rute eller forsinkes med fire timer eller mere for flyvninger fra Brasilien, og fem timer eller mere for alle andre flyvninger:

a) Vi gør alt, hvad der med rimelighed kan forventes, for at transportere dig til din endelige destination med sammenlignelige transportforhold og så hurtigt som muligt.

b) Vi leverer omdirigering til din endelige destination på et senere tidspunkt, der passer dig, med sammenlignelige transportforhold og under forsætning af, at der er ledige pladser.

c) I tilfælde af omdirigering til andre lufthavne end i din oprindelige rejserute, vil vi for vores regning sikre, at du befordres til den aftalte destination.

d) Hvis du ikke accepterer de alternative muligheder, refunderer vi din billet i overensstemmelse med artikel 12.

11.2.4 Hvis nogen af omtalte forhold i 11.2.3 a), b), c) og d) forekommer, med undtagelse af hvor andet er fastsat af gældende lov, vil foranstaltningerne i artikel 10 være de eneste, der er til rådighed for dig, og vi påtager os ikke yderligere ansvar. Ansvaret er begrænset i overensstemmelse med artikel 16.4.

11.3 Overbooking

11.3.1 Vi  yder kompensation for ufrivillig nægtet ombordstigning i overensstemmelse med bestemmelserne for ufrivillig nægtet ombordstigning i henhold til gældende love. Dette afsnit giver dig ikke yderligere kontraktlige rettigheder.

11.3.2 Kompensation for ufrivillig nægtet ombordstigning udbetales i overensstemmelse med de betingelser, der er aftalt mellem de berørte passagerer og flyselskabet i henhold til gældende love. Oplysninger om dine rettigheder i tilfælde af en overbooking eller nogen af forholdene specificeret i artikel 11 kan fås på vores hjemmeside og er til rådighed hos os på forespørgsel. Dette afsnit giver dig ikke yderligere kontraktlige rettigheder.

11.4 Videre forbindelser

Vi påtager os intet ansvar for videre forbindelser, medmindre du har købt en videre forbindelse inden for vores rutenet, eller vi er ansvarlige for annulleringen eller forsinkelsen. I de tilfælde, hvor vi er ansvarlige for den mistede forbindelse, yder vi assistance i overensstemmelse med artikel 11.2.

Artikel 12: Refusioner

12.1 Generelt 

12.1.1 Hvis vi er ude af stand til at befordre dig, refunderer vi din billet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel.

12.1.2 Alle krav om refusion skal indsendes via refusionsformularen på vores hjemmeside eller med post til vores hovedkontor.

12.1.3 En billet inklusive tillægsgebyrer kan kun refunderes, hvis den svarer til en bekræftet booking, vi har modtaget betaling for, og du har en billet, der er refunderbar i overensstemmelse med billetprisreglerne.

12.2 Modtager af refusion 

12.2.1 Medmindre gældende vilkår eller relevant lovgivning siger andet, vil refusion af billetter blive foretaget gennem samme betalingskanal, der blev anvendt ved bestilling. Kontantbetalinger refunderes til den angivne bankkonto.

12.2.2 Hvis en billet er betalt af en anden end den passager, der er navngivet på billetten, refunderer vi kun beløb til den person, der har betalt for billetten eller i henhold til en fuldmagt fra denne person.

12.2.3 En refusion givet til en person, der kan fremvise en ubrugt billet eller har en ubrugt booking eller præsenterer sig selv som den person, der er berettiget til en refusion i overensstemmelse med artiklerne 12.2.1 og 12.2.2, vil blive anset som hel og fuld refusion, og vi er ikke ansvarlige i forhold til yderligere refusionskrav.

12.3 Refusioner på grund af annulleringer

Hvis vi annullerer en flyvning, er det beløb, som refunderes, følgende:

a) Hvis ingen del af billetten er brugt, vil et beløb svarende til den samlede billetpris inklusive specificerede gebyrer for valgfri serviceydelser som bagage og sædereservation, som du har betalt ud over billetprisen, blive refunderet.

b) Hvis en del af billetten er brugt, vil et beløb svarende til den ubrugte del af billetten blive refunderet.

12.4 Refusioner

Hvis du er berettiget til en refusion af andre årsager end dem, der er anført i artikel 12.3, vil det beløb, der refunderes, være følgende:

a) Hvis ingen del af billetten er brugt, vil et beløb svarende til den samlede billetpris med fradrag af gældende administrationsomkostninger og afbestillingsgebyrer blive refunderet.

b) Hvis en del af billetten er brugt, vil et beløb svarende til differencen mellem billetprisen og den gældende billetpris for rejse mellem de lufthavne, hvor billetten er brugt, blive refunderet med fradrag af gældende administrationsomkostninger og afbestillingsgebyrer.

12.5 Refusion af skatter/afgifter

Hvis din booking ikke kan refunderes i henhold til billetprisreglerne, kan de tillægsgebyrer, flyselskabet pålægger, heller ikke refunderes. Du kan imidlertid anmode om refundering af myndighedspålagte skatter og afgifter for ubrugte bookinger. 

12.6 Ret til at afvise en refusion

Hvis billetten er udløbet, kan vi afvise at refundere billetten med undtagelse af skatter og afgifter, som vil blive refunderet.

12.7 Valuta

Vi forbeholder os retten til at refundere beløb i samme valuta, som blev brugt til køb af billetten.

12.8 Bemyndigelse til refusion

Det er kun os eller vores autoriserede agenter, der er bemyndigede til at foretage refusioner.

Artikel 13: Adfærd om bord

13.1 Generelt

Hvis din adfærd om bord på flyet er af en sådan art, at den sætter sikkerheden på spil for de ombordværende, eller er af en sådan art, at den er forstyrrende for andre passagerer eller besætningen, eller du må mistænkes for at have til hensigt at beskadige fly eller inventar, eller du forhindrer besætningen i at udføre deres opgaver, eller du nægter at efterkomme henstillinger fra besætningen, inklusive, men ikke begrænset til, henstillinger vedrørende rygning og indtagelse af alkohol eller narkotika, eller du griber forstyrrende ind i besætningens eller kabinepersonalets arbejde, kan vi tage de forholdsregler, vi anser for nødvendige for at forhindre, at en sådan adfærd fortsætter. Dette inkluderer magtanvendelse. Du kan blive sat af flyet, blive nægtet videre befordring fra en hvilken som helst lufthavn, og du kan blive retsforfulgt for strafbare handlinger begået om bord.

13.2 Brug af elektronisk udstyr

13.2.1 Det er forbudt at bruge elektronisk udstyr, der indeholder sendere og modtagere om bord på flyet. Dette udstyr omfatter, men er ikke begrænset til, mobiltelefoner, bærbare båndoptagere, transistorradioer, CD-afspillere, elektroniske spil og radiokontrolleret legetøj. Elektronisk udstyr med flyfunktion er undtaget. Flyfunktion skal aktiveres før afgang.

13.2.2 Brugen af elektronisk udstyr, der ikke indeholder sendere og modtagere, er forbudt mens skiltet “Spænd sikkerhedsbæltet” er tændt. Dette udstyr omfatter, men er ikke begrænset til, bærbare computere, kassetteafspillere og videokameraer. Brug af høreapparater, pacemakere og andet medicinsk udstyr er tilladt under hele flyvningen.

13.3 Du er forpligtet til at holde os skadesløse for alle omkostninger og/eller andre tab, som vi pådrager os i forbindelse med brud på artikel 9.1.2 og/eller artikel 13 på ethvert trin af din rejse med os. Vi forbeholder os retten til at træffe nødvendige foranstaltninger, herunder retlige skridt, for at kræve eller søge erstatning for de nævnte omkostninger og tab.

Artikel 14: Aftaler om andre serviceydelser

14.1 Generelt

Hvis vi træffer aftale med en tredjepart om at yde dig en service, der ikke omfatter befordring med fly, eller hvis vi udsteder en billet eller et bevis for serviceydelser (undtagen befordring med fly) leveret af en tredjepart, som f.eks. hotelreservation eller leje af bil, fungerer vi i disse tilfælde kun som din agent for sådanne serviceydelser. Tredjepart serviceudbyderens vilkår og betingelser vil være gældende. Vi har intet ansvar for sådanne serviceydelser, medmindre der er udvist ansvarspådragende adfærd fra vores side i forbindelse med indgåelse af aftalerne.

Artikel 15: Administrative formaliteter

15.1 Generelt

Du er selv ansvarlig for at fremskaffe alle nødvendige rejsedokumenter inklusive visa og for at overholde alle love, regulativer og andre myndighedsbestemmelser i forbindelse med rejse i de lande, du flyver fra og til eller mellemlander i. Vi påtager os ikke noget ansvar for evt. konsekvenser af, at du ikke har de nødvendige dokumenter eller ikke overholder sådanne love, regulativer, bestemmelser eller bekendtgørelser.

15.2 Rejsedokumenter

Før befordringens start skal du kunne fremvise alle udrejse-, indrejse- og andre dokumenter, som kræves i henhold til love, regulativer og myndighedsbestemmelser i de pågældende lande, og du skal tillade os at tage og opbevare kopier af sådanne dokumenter. Vi forbeholder os retten til at afvise befordring, hvis du ikke har overholdt gældende regulativer, eller hvis dine rejsedokumenter ikke ser ud til at være i orden.

15.3 Nægtet indrejse

Hvis du nægtes indrejse i et land, er du selv ansvarlig for at betale alle bøder eller afgifter, der pålægges os af de relevante myndigheder. Du vil også være ansvarlig for selv at betale din befordring ud af det pågældende land, og vi refunderer ikke billetprisen for rejsen til det sted, hvor din indrejse blev afvist.

15.4 Dit ansvar for bøder og afgifter

Hvis vi skal betale en bøde eller pådrager os omkostninger forbundet med din manglende overholdelse af love, regulativer eller andre betingelser i forbindelse med din rejse i de pågældende lande, eller du undlader at fremskaffe de nødvendige dokumenter, skal du på forlangende tilbagebetale os alle betalte beløb eller udlæg.

15.5 Toldkontrol

Hvis det kræves, skal du være til stede under toldmyndighedernes eller andre myndighedsrepræsentanters inspektion af din bagage. Vi er ikke ansvarlige for skade forårsaget af en sådan inspektion eller din manglende tilstedeværelse.

15.6 Sikkerhedskontrol

Du skal tillade os, myndighedsrepræsentanter, lufthavnsmyndigheder eller andre flyselskaber at udføre en sikkerhedskontrol af dig og din bagage.

Artikel 16: Ansvar for skade

16.1 Generelt 

16.1.1 Vi er kun ansvarlige for skade, som opstår på vores egne ruter betjent af os. I de tilfælde, hvor vores navn er på billetten som kontraherende selskab, men et andet flyselskab udfører den faktiske flyvning, kan du vælge, hvilket flyselskab ansvaret skal gøres gældende over for.

16.1.2 Vores ansvar kan i henhold til gældende regler blive reduceret eller bortfalde i tilfælde af, at du ved egen ansvarspådragende adfærd har forårsaget eller medvirket til skaden.

16.1.3 Vi er ikke ansvarlige for skader som følge af, at du undlader at overholde gældende love eller regler og konventioner udstedt af offentlige myndigheder.

16.1.4 Vores ansvar er begrænset til dokumenterede økonomisk tab, og vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for indirekte tab, medmindre andet kræves af gældende love eller konventioner.

16.1.5 Vi påtager os intet ansvar for uforudsete medicinske nødsituationer, der opstår om bord på et fly. Hvis vi pådrager os omkostninger som følge af et nødvendigt stop for at bringe dig på et sygehus, forbeholder vi os retten til at holde dig ansvarlig for tilbagebetaling af alle omkostninger og udgifter, vi kan have pådraget os i forbindelse hermed.

16.1.6 De begrænsninger, der er gældende for vores ansvar, gælder i samme omfang for vores servicepersonale, agenter, medarbejdere og repræsentanter som for os. Den samlede beløb, som kan opkræves fra os og fra sådant servicepersonale, agenter, medarbejdere og repræsentanter, kan ikke overstige det samlede ansvarsbeløb, hvis vi har et sådant ansvar.

16.1.7 Vi forbeholder os alle rettigheder til at afvise ethvert potentielt tab eller skade, direkte eller indirekte, der stammer fra fejlagtig information offentliggjort på vores hjemmeside.

16.1.8 Medmindre andet udtrykkeligt er anført, indebærer intet af indholdet i disse generelle vilkår for befordring, at vi fraskriver os nogen undtagelse eller begrænsning i vores ansvar i henhold til gældende love, konventioner eller aftaler.

16.2 Ansvar for skade på bagage

16.2.1 Vi påtager os intet ansvar for skade på håndbagage, medmindre vi eller vores servicepersonale eller agenter har skylden for det.

16.2.2 Vores ansvar for tab eller skade på bagage følger begrænsningerne i henhold til aktuelle nationale eller internationale konventioner og regler. Vores ansvar for sådant tab eller skade er begrænset til 1 288 SDR pr. passager. For så vidt angår håndbagage, er vi kun ansvarlige, hvis vi har skylden for det.

16.2.3 For alle rejser gælder, at du kan drage fordel af en højere ansvarsgrænse ved at udfylde en særlig deklaration og betale et ekstra gebyr (800 NOK). Denne deklaration og anmodning skal indgives senest ved check-in. I så fald forøger vi vores maksimale ansvar til 2 576 SDR pr. passager. Genstanden skal være emballeret i overensstemmelse med de regler, der er anført på vores hjemmeside. Vi forbeholder os retten til:

a) At inspicere den indcheckede bagage for at bekræfte, at de genstande, der er deklareret med højere værdi, er til stede i det antal og i den tilstand, der er anført.

b) Sætte en øvre grænse for den værdi, der kan anføres, og

c) Sætte begrænsninger for, hvilke genstande der kan anføres på deklarationen.

16.2.4 De tidligere nævnte begrænsninger vil ikke være gældende, hvis det bevises, at skaden skyldes en bevidst eller skødesløs handlemåde fra vores side eller fra vores servicepersonale eller agenter og med kendskab til den skade, dette vil resultere i, forudsat at det i tilfælde af en sådan handling eller udeladelse også kan bevises, at servicepersonalet eller agenten handlede inden for rammerne af sit ansættelsesforhold. 

16.2.5 For alle flyvninger fra et sted i USA til et andet sted i USA, vil vores ansvar for tab, beskadigelse eller ødelæggelse af hjælpemidler såsom rullestole, uagtet det foregående, være begrænset til den oprindelige købspris for sådanne hjælpemidler.

16.2.6 Vi er ikke ansvarlige for nogen skade, som din bagage forårsager over for os. Du er personligt ansvarlig for enhver skade forårsaget af dig eller din bagage, som vi pådrager os, og du skal dække alle tab, vi pådrager os som resultat heraf.

16.2.7 For flyvninger, der ikke omfatter udrejse eller indrejse i USA, har vi intet ansvar for skade forårsaget af genstande, som ikke er tilladt i indchecket bagage (se artikel 10.1). Dette omfatter skrøbelige eller letfordærvelige genstande, værdigenstande (såsom bærbare computere, smykker og ædelstene, penge, værdibeviser, mapper og attachetasker med alarmer, medicin, lægeerklæringer eller id-papirer), uanset om denne bagage er indchecket eller medbringes som håndbagage.

16.2.8 Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for kosmetiske og/eller overfladiske skader på bagagen under rejsen, som skyldes normal slitage og påvirkning ("wear and tear").

16.3 Ansvar for personskade og død

16.3.1 Vi er ansvarlige for personskade og død i henhold til gældende konventioner, forudsat personskade eller død finder sted på en flyvning, vi selv betjener.

16.3.2 Følgende vilkår, der er specificeret i denne artikel, er gældende for al befordring med os, uanset om befordringen er underlagt national eller international lov:

a) Vi er ansvarlige, hvis du pådrager dig skade på krop eller helbred eller afgår ved døden, forudsat hændelsen, der har forårsaget skaden, er sket om bord på flyet eller i forbindelse med din ombordstigning eller udstigning af flyet. Erstatningsansvaret for skader vil ikke være underlagt nogen økonomisk begrænsning, uanset om den er fastlagt ved lov, konvention eller aftale.

b) Uanset bestemmelserne i 16.3.2 (a) kan vi helt eller delvis fritages for ansvar i henhold til gældende konventioner, hvis vi kan bevise, at du selv har bidraget til skaden eller dødsfaldet ved at udvise ansvarspådragende adfærd.

c) Hvis en ulykke skulle ske, vil vi øjeblikkeligt og under ingen omstændigheder senere end femten (15) dage efter, at identiteten af den person, der er berettiget til kompensation er klarlagt, udbetale et forskud til dækning af umiddelbare behov, som står i forhold til omfanget af den pådragne skade. I tilfælde af død vil forskuddet udgøre mindst 16.000 SDR udtrykt i euro pr. passager.

d) Udbetaling af forskud som beskrevet i artikel 16.3.2 (c):

i. er ikke en erkendelse af ansvar.

ii. kan trækkes fra ethvert beløb, som senere udbetales på grundlag af vores ansvar.

iii. skal kun tilbagebetales i tilfælde som beskrevet i artikel 16.3.2 (b), eller hvis det efterfølgende bevises, at den person, som har modtaget forskuddet, ved ansvarspådragende adfærd har forårsaget eller bidraget til skaden, eller ikke var den person, der var berettiget til kompensationen.

e) Vores ansvar for skade eller død er ikke underlagt økonomiske begrænsninger af nogen art. Erstatningskrav på op til 128 821 SDR for skader eller død kan ikke bestrides fra vores side. Hvis beløbet er højere, kan vi bestride erstatningskravet ved at bevise, at de påførte skader ikke skyldes forsømmelighed eller anden uretmæssig handling eller udeladelse af os, vores servicepersonale eller agenter, eller at sådanne skader udelukkende skyldes forsømmelighed eller anden uretmæssig handling eller udeladelse af en tredjepart.

f) Vi bekræfter, at vi har en ansvarsforsikring, der dækker mindst 128 821 SDR pr. passager og ikke mindre end minimumsbeløbet stipuleret i gældende love, konventioner eller aftaler.

16.4 Ansvar for forsinkelser 

16.4.1 Vi er ansvarlige for tab som følge af forsinkelse i luftbefordringen af passagerer, bagage eller fragt.  Vi er derimod ikke ansvarlige for tab som følge af forsinkelse, hvis vi kan bevise, at vores servicepersonale og agenter tog alle rimelige forholdsregler for at undgå skaden, eller det var umuligt at tage sådanne forholdsregler, jf. artikel 19 i Montreal-konventionen 1999.

16.4.2 I tilfælde af tab, der skyldes forsinket transport af passagerer, er ansvaret begrænset til 5 346 SDR.

16.4.3 I tilfælde af tab, der skyldes forsinket transport af indchecket bagage, er ansvaret begrænset til 1 288 SDR.

Artikel 17: EU261 Erstatningskrav

17.1 Denne artikel 17.2 gælder for krav om kompensation i henhold til EF Forordning 261/2004.

17.2 Krav om kompensation skal af passageren rejses direkte over for Norwegian, hvorefter Norwegian har 28 dage (eller færre dage, såfremt det fremgår af gældende ret), til at reagere direkte over for passageren, førend passageren kan lade tredjemand om at rejse kravet på passagerens vegne. Krav kan fremsættes here.

17.3 Norwegian vil ikke behandle krav indgivet af tredjemand på vegne af en passager, hvis ikke passageren har fremsat sit krav direkte over for Norwegian og tilladt Norwegian den sagsbehandlingstid, der fremgår af artikel 17.2 ovenfor. Denne bestemmelse skal imidlertid ikke hindre passageren i juridisk bistand i forbindelse med fremsættelsen af kravet jf. artikel 17.7.

17.4 Artikel 17.2 og 17.3 ovenfor gælder ikke for passagerer, der ikke har mulighed for selv at fremsætte deres krav. En værge for en passager, der ikke selv er i stand til at rejse sit krav, kan således på vegne af passageren rejse et sådant krav. Norwegian kan kræve dokumentation for, at værgen er berettiget til at rejse kravet på vegne af passageren.

17.5 En passager kan under sit bookingnummer rejse krav på vegne af enhver anden passager på samme bookingnummer. Norwegian kan i sådanne tilfælde kræve dokumentation for, at passageren har opnået samtykke fra de andre passagerer under samme booking til at rejse det pågældende krav på deres vegne.

17.6 Bortset fra tilfælde som reguleret af artikel 17.4 og 17.5 ovenfor, vil Norwegian ikke behandle krav fremsat af tredjemand, med mindre der sammen med det fremsatte krav er fremlagt passende dokumentation for tredjemandens ret til at repræsentere passageren.

17.7 Intet i denne artikel skal afskære passagerer fra at konsultere juridisk bistand eller anden form for rådgivning forinden fremsættelsen af deres krav direkte over for Norwegian.

17.8 I overensstemmelse med Norwegians procedurer vil enhver betaling blive foretaget til det betalingskort, der blev brugt til bookingen eller til den pågældende passagers bankkonto, som måtte fremgå af bookingen. Norwegian kan kræve dokumentation for, at den pågældende bankkonto tilhører rette passager.

Artikel 18: Klager, krav og retslige processer

18.1 Bagagekrav 

18.1.1 Hvis du opdager beskadigelse af indchecket bagage på din destination, skal du omgående informere vores repræsentanter om det og udfylde formularen til erstatning af beskadiget bagage.

18.1.2 Hvis indehaveren af bagagekvitteringen afhenter den tilsvarende indcheckede bagage uden at indgive klage, er det tilstrækkeligt bevis på, at den indcheckede bagage blev afleveret i god stand og i overensstemmelse med de generelle vilkår for befordring. Modstridende krav skal bevises. 

18.1.3 - Hvis du ønsker at indgive et erstatningskrav for skader på indchecket bagage, skal du underrette os så hurtigt som muligt efter opdagelsen af skaden, og et erstatningskrav skal indgives på vores webside www.norwegian.com senest syv (7) dage efter modtagelsen af bagagen.

18.1.4 Hvis du ønsker at indgive et erstatningskrav for forsinket bagage, skal du underrette os herom senest enogtyve (21) dage, efter at bagagen blev stillet til din disposition for alle rejser. I tillæg til dit erstatningskrav skal den originale Property Irregularity Report vedlægges som dokumentation. 
Bemærk at du bør følge vores retningslinjer ved indsendelse af et krav, og at der ikke er gjort krav blot ved udfyldelse af PIR i lufthavnen. Dette gælder derfor ikke som opfyldelse af tidsfristen for indsendelse af krav, som beskrevet i artikel 31 i Montreal konventionen 1999. 

18.1.5 Erstatningskrav for bagage skal sendes til Norwegians bagageafdeling i henhold til retningslinjerne på vores hjemmeside. Disse oplysninger kan også fås hos os. 

18.2 Kundeklager- og krav

Hvis du ønsker at indsende en klage eller et krav, kan du kontakte os online: www.norwegian.com/claims.

18.3 Eskalerede klager og krav

18.3.1 Hvis du fortsat er utilfreds med afgørelsen, efter vores endelige beslutning, kan du eskalere din klage eller krav til det nationale klagenævn i det land hvor din flyvning fandt sted.

18.3.2 Vi er forpligtet til at oplyse om at en online platform (OTB-platformen) er blevet oprettet af Europakommissionen, som giver adgang til alternativ tvistbilæggelse. (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Vi er i øjeblikket ikke tilmeldt OTB-platformen, og klager eller krav herigennem vil ikke nå os.

Artikel 19: Ophør

19.1 Generelt

Hvis du ikke overholder de generelle vilkår for befordring eller vores regler, vil din kontrakt blive bragt til ophør med øjeblikkelig virkning uden varsel eller skriftlig meddelelse fra os og uden ret til refusion.

Artikel 20: Bemyndigelse

20.1 Generelt

Ingen agent, medarbejder eller repræsentant for Norwegian er bemyndiget til at frafalde krav, der er anført i generelle vilkår for befordring.

Artikel 21: Andre betingelser

21.1 Generelt

Norwegian kan indføre reguleringer eller betingelser i relation til operationel sikkerhed, punktlighed og passagerbekvemmelighed blandt andet i transporten af dig og din bagage. Disse reguleringer og betingelser kan relatere sig til transport af uledsagede mindreårige, gravide passagerer, passagerer med særlige behov eller passagerer med smitsomme sygdomme.


Norwegian stiller specifik information om disse reguleringer og betingelser samt justeringer heraf til rådighed til berørte passagerer, når det er relevant

.