Luftfartsselskabers erstatningsansvar


Disse oplysninger indeholder et sammendrag af de regler vedrørende erstatningsansvar, der gælder for EF-luftfartsselskaber i henhold til EF-lovgivningen og Montrealkonventionen

Erstatning ved død eller tilskadekomst

Der er ingen økonomiske grænser for erstatningsansvaret i tilfælde af en passagers tilskadekomst eller død. For skader op til 128,821 SDR (cirkabeløb i lokal valuta) kan luftfartsselskabet ikke bestride erstatningskravet. Luftfartsselskabet kan kun bestride et højere erstatningskrav ved at bevise, at det ikke har handlet uagtsomt eller på anden måde bærer ansvaret for skaden.

Forskudsbetaling

Hvis en passager bliver dræbt eller kommer til skade, skal luftfartsselskabet udbetale et forskud til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov inden 15 dage efter, at det er fastslået, hvem der er den erstatningsberettigede person. I tilfælde af dødsfald kan dette forskud ikke være mindre end 16 000 SDR (cirkabeløb i lokal valuta).

Passagerforsinkelser

I tilfælde af passagerforsinkelse har luftfartsselskabet pligt til at betale erstatning for skade, medmindre det har truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå skade, eller det var umuligt at træffe sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for passagerforsinkelser er begrænset til 5 346 SDR (cirkabeløb i lokal valuta).

Bagageforsinkelser

I tilfælde af bagageforsinkelse har luftfartsselskabet pligt til at betale erstatning for skade, medmindre det har truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå skade, eller det var umuligt at træffe sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for bagageforsinkelser er begrænset til 1 288 SDR (cirkabeløb i lokal valuta).

Ødelagt, bortkommet eller beskadiget baggage

Luftfartsselskabet har pligt til at betale erstatning for ødelagt, bortkommet eller beskadiget bagage med indtil 1 288 SDR (cirkabeløb i lokal valuta). Når der er tale om indchecket bagage, har selskabet pligt til at betale erstatning, selv om det ikke har udvist fejl, medmindre der var defekter ved bagagen.

Hvis det drejer sig om bagage, der ikke er indchecket, har selskabet pligt til at betale erstatning for skader, når det har udvist fejl.

Højere grænser for bagage

Passagerer kan aftale højere erstatningsgrænser ved senest ved indcheckningen at afgive en særlig erklæring og mod at betale et tillæg.

Klager vedrørende baggage

I tilfælde af beskadiget, forsinket, bortkommet eller ødelagt bagage skal passageren hurtigst muligt underrette luftfartsselskabet skriftligt. I tilfælde af skader på indchecket bagage skal passageren klage skriftligt inden syv dage, og i tilfælde af forsinkelse inden 21 dage, i begge tilfælde regnet fra den dag, hvor bagagen er stillet til rådighed for passageren

Ansvar for skade

Vi er kun ansvarlige for skade, som opstår på vores egne ruter betjent af os. I de tilfælde, hvor vores navn er på billetten som kontraherende selskab, men et andet flyselskab udfører den faktiske flyvning, kan du vælge, hvilket flyselskab ansvaret skal gøres gældende over for.

Vores ansvar kan i henhold til gældende regler blive reduceret eller bortfalde i tilfælde af, at du ved egen ansvarspådragende adfærd har forårsaget eller medvirket til skaden.

Vi er ikke ansvarlige for skader som følge af, at du undlader at overholde gældende love eller regler og konventioner udstedt af offentlige myndigheder.

Vores ansvar er begrænset til dokumenterede økonomisk tab, og vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for indirekte tab, medmindre andet kræves af gældende love eller konventioner.

Vi påtager os intet ansvar for uforudsete medicinske nødsituationer, der opstår om bord på et fly. Hvis vi pådrager os omkostninger som følge af et nødvendigt stop for at bringe dig på et sygehus, forbeholder vi os retten til at holde dig ansvarlig for tilbagebetaling af alle omkostninger og udgifter, vi kan have pådraget os i forbindelse hermed.

De begrænsninger, der er gældende for vores ansvar, gælder i samme omfang for vores servicepersonale, agenter, medarbejdere og repræsentanter som for os. Den samlede beløb, som kan opkræves fra os og fra sådant servicepersonale, agenter, medarbejdere og repræsentanter, kan ikke overstige det samlede ansvarsbeløb, hvis vi har et sådant ansvar.

Vi forbeholder os alle rettigheder til at afvise ethvert potentielt tab eller skade, direkte eller indirekte, der stammer fra fejlagtig information offentliggjort på vores hjemmeside.

Medmindre andet udtrykkeligt er anført, indebærer intet af indholdet i disse generelle vilkår for befordring, at vi fraskriver os nogen undtagelse eller begrænsning i vores ansvar i henhold til gældende love, konventioner eller aftaler.

Ansvar for skade på baggage

Vi påtager os intet ansvar for skade på håndbagage, medmindre vi eller vores servicepersonale eller agenter har skylden for det.
Vores ansvar for tab eller skade på bagage følger begrænsningerne i henhold til aktuelle nationale eller internationale konventioner og regler. Vores ansvar for sådan skade eller tab er begrænset til 1.131 SDR pr. passager. For så vidt angår håndbagage, er vi kun ansvarlige, hvis vi har skylden for det.

Du kan drage fordel af en højere ansvarsgrænse ved at udfylde en særlig deklaration og betale et ekstra gebyr (800 NOK). Denne deklaration og anmodning skal indgives senest ved check-in. I så fald forøger vi vores maksimale ansvar til 2 576 SDR pr. passager. Genstanden skal være emballeret i overensstemmelse med de regler, der er anført på vores hjemmeside. Vi forbeholder os retten til:

a) At inspicere den indcheckede bagage for at bekræfte, at de genstande, der er deklareret med højere værdi, er til stede i det antal og i den tilstand, der er anført.

b) Sætte en øvre grænse for den værdi, der kan anføres, og

c) Sætte begrænsninger for, hvilke genstande der kan anføres på deklarationen.

De tidligere nævnte begrænsninger vil ikke være gældende, hvis det bevises, at skaden skyldes en bevidst eller skødesløs handlemåde fra vores side eller fra vores servicepersonale eller agenter og med kendskab til den skade, dette vil resultere i, forudsat at det i tilfælde af en sådan handling eller udeladelse også kan bevises, at servicepersonalet eller agenten handlede inden for rammerne af sit ansættelsesforhold.

For alle flyvninger fra et sted i USA til et andet sted i USA, vil vores ansvar for tab, beskadigelse eller ødelæggelse af hjælpemidler såsom rullestole, uagtet det foregående, være begrænset til den oprindelige købspris for sådanne hjælpemidler.

Vi er ikke ansvarlige for nogen skade, som din bagage forårsager over for os. Du er personligt ansvarlig for enhver skade forårsaget af dig eller din bagage, som vi pådrager os, og du skal dække alle tab, vi pådrager os som resultat heraf.

For flyvninger, der ikke omfatter udrejse eller indrejse i USA, har vi intet ansvar for skade forårsaget af genstande, som ikke er tilladt i indchecket bagage (se artikel 10.1). Dette omfatter skrøbelige eller letfordærvelige genstande, værdigenstande (såsom bærbare computere, smykker og ædelstene, penge, værdibeviser, mapper og attachetasker med alarmer, medicin, lægeerklæringer eller id-papirer), uanset om denne bagage er indchecket eller medbringes som håndbagage.

Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for kosmetiske og/eller overfladiske skader på bagagen under rejsen, som skyldes normal slitage og påvirkning ("wear and tear").

Ansvar for personskade og død

Vi er ansvarlige for personskade og død i henhold til gældende konventioner, forudsat personskade eller død finder sted på en flyvning, vi selv betjener.

Følgende vilkår, der er specificeret i denne artikel, er gældende for al befordring med os, uanset om befordringen er underlagt national eller international lov:

a) Vi er ansvarlige, hvis du pådrager dig skade på krop eller helbred eller afgår ved døden, forudsat hændelsen, der har forårsaget skaden, er sket om bord på flyet eller i forbindelse med din ombordstigning eller udstigning af flyet. Erstatningsansvaret for skader vil ikke være underlagt nogen økonomisk begrænsning, uanset om den er fastlagt ved lov, konvention eller aftale.

b) Uanset bestemmelserne i 16.3.2 (a) kan vi helt eller delvis fritages for ansvar i henhold til gældende konventioner, hvis vi kan bevise, at du selv har bidraget til skaden eller dødsfaldet ved at udvise ansvarspådragende adfærd.

c) Hvis en ulykke skulle ske, vil vi øjeblikkeligt og under ingen omstændigheder senere end femten (15) dage efter, at identiteten af den person, der er berettiget til kompensation er klarlagt, udbetale et forskud til dækning af umiddelbare behov, som står i forhold til omfanget af den pådragne skade. I tilfælde af død vil forskuddet udgøre mindst 16.000 SDR udtrykt i euro pr. passager.

d) Udbetaling af forskud som beskrevet i artikel 16.3.2 (c):

i. er ikke en erkendelse af ansvar.

ii. kan trækkes fra ethvert beløb, som senere udbetales på grundlag af vores ansvar.

iii. skal kun tilbagebetales i tilfælde som beskrevet i artikel 16.3.2 (b), eller hvis det efterfølgende bevises, at den person, som har modtaget forskuddet, ved ansvarspådragende adfærd har forårsaget eller bidraget til skaden, eller ikke var den person, der var berettiget til kompensationen.

e) Vores ansvar for skade eller død er ikke underlagt økonomiske begrænsninger af nogen art. Erstatningskrav på op til 128,821 SDR for skader eller død kan ikke bestrides fra vores side. Hvis beløbet er højere, kan vi bestride erstatningskravet ved at bevise, at de påførte skader ikke skyldes forsømmelighed eller anden uretmæssig handling eller udeladelse af os, vores servicepersonale eller agenter, eller at sådanne skader udelukkende skyldes forsømmelighed eller anden uretmæssig handling eller udeladelse af en tredjepart.

f) Vi bekræfter, at vi har en ansvarsforsikring, der dækker mindst 128,821 SDR pr. passager og ikke mindre end minimumsbeløbet stipuleret i gældende love, konventioner eller aftaler.

Ansvar for forsinkelser 

Vi er ansvarlige for tab som følge af forsinkelse i luftbefordringen af passagerer, bagage eller fragt. Vi er derimod ikke ansvarlige for tab som følge af forsinkelse, hvis vi kan bevise, at vores servicepersonale og agenter tog alle rimelige forholdsregler for at undgå skaden, eller det var umuligt at tage sådanne forholdsregler, jf. artikel 19 i Montreal-konventionen.

I tilfælde af tab, der skyldes forsinket transport af passagerer, er ansvaret begrænset til 5 346 SDR.

I tilfælde af tab, der skyldes forsinket transport af indchecket bagage, er ansvaret begrænset til 1 288 SDR.