Lentoliikenteen harjoittajan korvausvastuu


Tämä tiedote sisältää yhteenvedon yhteisön lainsäädännössä ja Montrealin yleissopimuksessa edellytettävistä yhteisön lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuuta koskevista säännöistä.

Korvaus kuolemantapauksissa ja loukkaantumisen yhteydessä

Matkustajan kuolemantapauksen ja loukkaantumisen osalta korvausvastuuta ei ole rahamääräisesti rajoitettu. Enintään 128,821 erityisen nosto-oikeuden suuruisen (likimääräinen summa paikallisena valuuttana) vahingon osalta lentoliikenteen harjoittaja ei voi riitauttaa korvausvaatimusta. Tätä määrää suuremmissa vahingoissa lentoliikenteen harjoittaja voi puolustautua vaatimusta vastaan näyttämällä, ettei se ole toiminut huolimattomasti tai muutoin moitittavasti.

Ennakkomaksut

Jos matkustaja kuolee tai loukkaantuu, lentoliikenteen harjoittajan on suoritettava ennakkomaksu välittömistä taloudellisista tarpeista huolehtimiseksi 15 päivän kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu henkilö on yksilöity. Kuolemantapauksessa tämän ennakkomaksun on oltava vähintään 16000 erityistä nosto-oikeutta (likimääräinen summa paikallisena valuuttana).

Matkustajalle viivästyksestä aiheutuvat vahingot

Matkustajan viivästyessä lentoliikenteen harjoittaja on korvausvastuussa, paitsi jos tämä on ryhtynyt kaikkiin kohtuudella edellytettäviin toimiin viivästymisen välttämiseksi tai jos tällaisia toimia ei ollut mahdollista toteuttaa. Matkustajan viivästymisen aiheuttamien vahinkojen osalta korvausvastuu rajoitetaan 5 346 erityiseen nosto-oikeuteen (likimääräinen summa paikallisena valuuttana).

Matkatavaroiden viivästymisestä aiheutuneet vahingot

Matkatavaroiden viivästyessä lentoliikenteen harjoittaja on korvausvastuussa, paitsi jos tämä on ryhtynyt kaikkiin kohtuudella edellytettäviin toimiin viivästymisen välttämiseksi tai jos tällaisia toimia ei ollut mahdollista toteuttaa. Matkatavaroiden viivästymisen aiheuttamien vahinkojen osalta korvausvastuu rajoitetaan 1 288 erityiseen nosto-oikeuteen (likimääräinen summa paikallisena valuuttana).

Matkatavaroiden tuhoutuminen, katoaminen tai vahingoittuminen

Matkatavaroiden tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta johtuvan vahingon osalta lentoliikenteen harjoittajan korvausvastuu on enintään 1 288 erityistä nosto-oikeutta (likimääräinen summa paikallisena valuuttana). Lentoliikenteen harjoittajalla on kirjatun matkatavaran osalta huolimattomuudesta riippumaton korvausvastuu, paitsi jos vahinko aiheutuu matkatavaran viallisuudesta.

Käsimatkatavaran osalta lentoliikenteen harjoittaja on korvausvelvollinen vain itse aiheuttamistaan vahingoista.

Korkeammat korvausvastuun rajat matkatavaroiden osalta

Matkustaja voi sopia korkeammista matkatavaraa koskevan korvausvastuun rajoista lentoliikenteen harjoittajan kanssa tekemällä viimeistään lähtöselvityksessä erityisen ilmoituksen ja suorittamalla lisämaksun.

Matkatavaroita koskevat valitukset

Jos matkatavara on vahingoittunut, viivästynyt, kadonnut tai tuhoutunut, matkustajan on tehtävä kirjallinen muistutus lentoliikenteen harjoittajalle mahdollisimman pian. Jos kirjattu matkatavara on vahingoittunut, matkustajan on tehtävä kirjallinen muistutus seitsemän päivän kuluessa, ja matkatavaran viivästymisen yhteydessä 21 päivän kuluessa siitä, kun matkatavara on toimitettu hänelle.

Vahinkovastuu

Vastaamme vain vahingoista, joita aiheutuu itse liikennöimillämme lennoilla. Mikäli nimemme on lipussa charter-yrityksenä, mutta toinen kuljettaja suorittaa varsinaisen lennon, voit valita vastuullisen kuljettajan.

Vastuumme voi sovellettavien sopimusten mukaisesti vähentyä tai raueta, mikäli vahingon on aiheuttanut tai siihen on vaikuttanut sinun huolimattomuutesi.

Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettet ole noudattanut soveltuvia lakeja tai hallituksen sääntöjä ja sopimuksia.
Vastuumme rajoittuu dokumentoituihin taloudellisiin menetyksiin, emmekä missään tapauksessa ole vastuussa välillisistä menetyksistä ellei sitä vaadita sovellettavissa laeissa tai sopimuksissa.

Emme ole vastuussa odottamattomista lääketieteellisistä hätätilanteista, joita lentokoneessa tapahtuu. Jos meille aiheutuu kuluja pysähdyksestä tarvitsemasi sairaalakuljetuksen vuoksi, pidätämme oikeuden vaatia sinulta korvausta kaikista kuluista ja kustannuksista, joita meille aiheutuu tässä yhteydessä.

Vastuurajoituksia sovelletaan virkamiehiimme, edustajiimme ja työntekijöihimme samassa laajuudessa kuin meihinkin. Meiltä, virkamiehiltämme, edustajiltamme ja työntekijöiltämme vaadittava yhteenlaskettu summa ei voi ylittää kokonaisvastuuta, jos meillä on tällainen vastuu.
Pidätämme kaikki oikeudet mahdollisiin välittömiin tai välillisiin menetyksiin tai vaurioihin, joita voi aiheutua verkkosivuillamme julkaistujen virheellisten tietojen perusteella.

Ellei erikseen toisin ilmoiteta, mikään näissä yleisissä kuljetusehdoissa mainitun seikan ei voi tulkita tarkoittavan, että luovumme vastuumme poikkeuksista tai rajoituksista sovellettavien lakien tai sopimusten mukaisesti.

Vastuu matkatavaravahingoista

Emme ole vastuussa käsimatkatavaroille aiheutuneista vahingoista, elleivät ne johdu virkamiestemme tai edustajiemme toiminnasta.
Vastuumme matkatavaroille aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista noudattaa senhetkisten kansallisten tai kansainvälisten sopimusten ja sääntöjen rajoituksia. Vastuumme tällaisista vahingoista tai menetyksistä on enintään 1 288 SDR matkustajaa kohden. Olemme vastuussa käsimatkatavaroista vain, jos vahinko on meidän syytämme.

Voit saada korkeamman vastuurajan tekemällä erityisen etuilmoituksen ja maksamalla lisämaksun (800 NOK). Ilmoitus ja pyyntö on tehtävä viimeistään lähtöselvityksessä. Tässä tapauksessa kasvatamme enimmäisvastuutamme 2 576 SDR:iin matkustajaa kohden. Esine on pakattava verkkosivuillamme mainittujen sääntöjen mukaisesti. Pidätämme oikeuden:

a) tarkistaa kirjattavat matkatavarat, jotta voimme varmistaa, että arvokkaaksi ilmoitetut tavarat ovat läsnä mainituissa määrissä ja olosuhteissa,

b) rajoittaa tehtävän ilmoituksen tasoa ja

c) rajoittaa esineitä, joista ilmoituksen voi tehdä.

Edellä mainittuja rajoituksia ei sovelleta, jos voidaan todistaa, että vahinko on aiheutunut tahallisesta tai piittaamattomasta käytöksestämme tai virkamiestemme tai edustajiemme käytöksestä ja tiedossa oli, että se olisi todennäköisesti aiheuttanut vahinkoa. Edellytyksenä tälle on, että virkamiehen tai edustajan kyseisen toiminnan tai laiminlyönnin yhteydessä todistetaan myös, että kyseinen virkamies tai edustaja toimi työnantajansa toimesta.

Huolimatta edellä mainitusta, Yhdysvaltain sisäisillä lennoilla vastuumme kadonneista, vaurioituneista tai tuhoutuneista liikkumisen apuvälineistä, kuten pyörätuoleista, rajoittuu kyseisen liikkumisen apuvälineen alkuperäiseen ostohintaan.

Emme vastaa vahingoista, joita matkatavarasi voivat aiheuttaa meille. Olet henkilökohtaisesti vastuussa vahingoista, joita meille aiheutuu sinun tai matkatavaroidesi vuoksi, ja sinun on maksettava kaikki menetykset, jotka meille syntyvät sen tuloksena.

Lennoilla, joiden lähtöpiste tai määränpää ei ole Yhdysvalloissa, emme vastaa sellaisten esineiden aiheuttamista vahingoista, joiden kuljettaminen kirjattavissa matkatavaroissa on kielletty (katso lauseke 10.1). Tähän kuuluvat herkästi rikkoutuvat ja pilaantuvat esineet, arvokkaat esineet (kuten kannettavat tietokoneet, korut ja arvokkaat kivet, raha, turvallisuusasiakirjat, salkut ja hälytyksellä varustetut attaseasalkut, lääkkeet, lääketieteelliset todistukset tai henkilöllisyystodistukset) riippumatta siitä, olivatko matkatavarat kirjattavia tai käsimatkatavaroita.

Emme missään tapauksessa vastaa matkatavaroiden kuljetuksen aikana kärsimistä kosmeettisista ja/tai pintavahingoista, jotka johtuvat normaalisesta kulumisesta ja olosuhteista.

Vastuu henkilövahingoista ja kuolemasta

Olemme vastuussa henkilövahingoista ja kuolemasta voimassa olevien sopimusten mukaisesti edellyttäen, että henkilövahinko tai kuolema tapahtuu meidän lennollamme.

Seuraavia tässä lausekkeessa määriteltyjä ehtoja sovelletaan kaikkiin kuljetuksiimme riippumatta siitä, koskevatko kuljetusta kansalliset vai kansainväliset lait:

a) Olemme vastuussa, jos kärsit ruumiillisista vammoista, terveydellisistä vahingoista tai kuolemasta edellyttäen, että vahingon aiheuttanut tapahtuma tapahtui lentokoneessa tai koneeseen saapumisen tai sieltä poistumisen yhteydessä. Vahinkovastuuseen ei sovelleta taloudellisia rajoituksia, olipa ne määritelty laissa tai sopimuksessa.

b) Riippumatta kohdan 16.3.2(a) ehdoista voimme vapautua kokonaan tai osittain vahinkovastuusta voimassa olevien sopimusten mukaisesti, jos voimme todistaa, että välinpitämättömyytesi on vaikuttanut vahinkoon tai kuolemaan.

c) Onnettomuuden sattuessa maksamme ennakkomaksun välittömästi ja kaikissa tapauksissa viimeistään viidentoista (15) päivän sisällä siitä, kun korvaukseen oikeutetun henkilön henkilöllisyys on todistettu. Maksun suuruus on suhteessa kärsittyyn vahinkoon, ja sen tarkoituksena on kattaa välittömät tarpeet. Kuolemantapauksessa ennakkomaksu on vähintään 16 000 SDR matkustajaa kohden laskettuna euroissa.

d) Kohdan 16.3.2(c) mukaisen ennakkomaksun maksaminen:

i. ei ole vastuun myöntämistä,

ii. voidaan vähentää mistä tahansa summasta, joka myöhemmin maksetaan vastuumme perusteella,

iii. on maksettava takaisin vain kohdassa 16.3.2(b) kuvatuissa tilanteissa, tai jos myöhemmin todistetaan, että ennakkomaksun saanut henkilö aiheutti vahingon tai vaikutti sen syntymiseen välinpitämättömyydellä, tai ettei hän ole korvaukseen oikeutettu henkilö.

e) Vastuuseemme henkilövahingosta tai kuolemasta ei sovelleta taloudellisia rajoituksia. Emme voi riitauttaa enintään 128,821 SDR:n vahinkovastuuta loukkaantumisesta tai kuolemasta. Jos summa on suurempi, voimme riitauttaa vaatimuksen todistamalla, että kärsityt vahingot eivät aiheutuneet meidän tai edustajiemme välinpitämättömyydestä tai muusta väärästä teosta tai laiminlyönnistä, tai että kyseiset vahingot aiheutuivat kokonaan kolmannen osapuolen välinpitämättömyydestä tai muusta väärästä teosta tai laiminlyönnistä.

f) Vahvistamme, että meillä on vastuuvakuutus, joka kattaa vähintään 128,821 SDR matkustajaa kohden ja vähintään sovellettavissa laeissa ja sopimuksissa määritellyn minimisumman.

Vastuu viivästyksistä 

Vastaamme vahingoista, joita aiheutuu lentokuljetuksen viivästymisestä matkustajille, matkatavaroille tai ruumassa oleville esineille. Emme kuitenkaan ole vastuussa viivästyksestä aiheutuvista vahingoista, jos todistamme, että me ja edustajamme olemme pyrkineet kaikin kohtuullisin keinoin välttämään vahingon tai että meidän tai heidän oli mahdotonta suorittaa kyseisiä toimenpiteitä, vrt. Montrealin sopimuksen artikla 19.

Mikäli henkilöiden kuljetuksen viivästymisestä aiheutuu menetyksiä, vastuu on rajoitettu 5 346 SDR:iin.

Mikäli kirjattavien matatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä aiheutuu menetyksiä, vastuu on rajoitettu 1 288 SDR:iin.