Obecnie korzystasz z wersji o ułatwionej dostępności na pulpicie. Wyłącz tryb ułatwionej dostępności.

Norwegian Holidays: Ogólne warunki dotyczące pakietów wakacyjnych


Firma Norwegian Holiday AS (zwana dalej„Organizatorem”) numer organizacji 992 911 700 jest norweską firmą z siedzibą w Oslo, adres: Oksenøyveien 3, 1366 Lysaker.

Zakup i sprzedaż pakietów wakacyjnych reguluje norweska ustawa w sprawie pakietów wakacyjnych (pakkereiseloven) z 25 sierpnia 1995 r. Organizator wpłacił zabezpieczenia na poczet Reisegarantifondet (Norweski Podróżny Fundusz Gwarancyjny) oraz jest nim objęty.
Niniejsze warunki obejmują zakupy dokonane na niniejszej stronie internetowej, gdzie sprzedającym jest Organizator, a kupującym jej klienci, które objęte są norweską ustawą w sprawie pakietów wakacyjnych (pakkereiseloven). Rezerwacja, aby stać się pakietem, musi obejmować co najmniej dwie z następujących pozycji, sprzedanych lub wprowadzonych do obrotu w jednej cenie: transport, zakwaterowanie w miejscu docelowym oraz inne usługi turystyczne trwające dłużej niż 24 godziny, które stanowią integralną cześć umowy, ale nie są bezpośrednio powiązane z transportem lub zakwaterowaniem.

Niniejsze warunki nie obejmują innego rodzaju lotów i usług.

1. Warunki ogólne

Przeloty organizuje firma Norwegian Air Shuttle (przewoźnik), zaś hotele, wynajem samochodów, usługi typu concierge, ubezpieczenia i inne określone produkty i usługi zapewniają klientom niezależni dostawcy usług turystycznych. Dostawcy usług turystycznych nie są agentami, pracownikami ani podwykonawcami Organizatora i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich działania, zaniechania oraz oferowane przez nich produkty i usługi.

2. Akceptacja umowy i warunki płatności

Umowa między stronami zostaje zawarta w momencie potwierdzenia rezerwacji. Przed potwierdzeniem rezerwacji klient powinien otrzymać informacje dotyczące wymogów względem paszportu, wizy itp. dotyczących wybranego celu podróży. Informacje odnoszące się do obywateli UE/EOG dostępne są też w części 4.2.

Należność za pakiet jest płatna w całości w momencie dokonania rezerwacji; rezerwację należy ukończyć i potwierdzić najpóźniej trzy dni przed wylotem. Rezerwacji dokonuje się na stronie internetowej www.norwegianholidays.com. Informacje dotyczące zmian i anulowania pakietów omówione są w części 6.

Organizator nie oferuje rezerwacji dla więcej niż dziewięciu osób. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne dodatkowe opłaty nałożone przez niezależnych dostawców usług turystycznych w przypadku, gdy klient podróżuje wspólnie z grupą składającą się z ponad dziewięciu osób nawet, jeżeli rezerwacje zostały dokonane oddzielnie.

3. Warunki umowy

Umowa obejmuje pakiety wakacyjne opisane w potwierdzeniu rezerwacji i dokumencie podróży lub osobnym dokumencie oraz wszelkie dodatkowe usługi objęte pakietem wakacyjnym na podstawie umowy między stronami.

Transport lub inne usługi (np. wycieczki) stanowią część pakietu wakacyjnego, wyłącznie jeżeli są sprzedane lub wprowadzone do obrotu w jednej cenie.
Informacje publikowane na stronie internetowej Organizatora lub za pośrednictwem innych środków przekazu stanowią część umowy, z wyjątkiem informacji nieistotnych dla klienta w momencie dokonywania zakupu pakietu wakacyjnego. Informacji nie uznaje się za część umowy również w przypadku, gdy przed zawarciem umowy uległy one istotnym zmianom.

Oprócz niniejszych warunków, w których skład wchodzą główne postanowienia umowy, zastosowanie mają też ogólne warunki przewozu firmy Norwegian Air Shuttle odnoszące się do części pakietu dotyczącej przelotu, o ile nie są one sprzeczne z warunkami Organizatora i informacjami dotyczącymi podróży opublikowanymi na stornie internetowej Organizatora. W przypadku, gdy dochodzi do sprzeczności między informacjami zawartymi w ogólnych warunkach przewozu i niniejszych warunkach, zastosowanie mają te ostatnie.

Warunki Organizatora w języku norweskim stanowią tekst pierwotny i wszelkie pozostałe wersje językowe stanowią tłumaczenie oryginału. W przypadku nieścisłości pomiędzy tekstem w języku norweskim a innymi wersjami językowymi, zastosowanie ma oryginał w języku norweskim.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie internetowej Organizatora były aktualizowane i dokładne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy. Zrobimy wszytko, co w naszej mocy, aby skorygować błędy i uzupełnić braki, możliwie najszybciej po otrzymaniu zgłoszenia o ich zaistnieniu.

3.1. Pakiety i ceny

Podane ceny za pakiety obejmują wszelkie podatki i opłaty, w tym opłaty i należności na rzecz państwa. Zastosowanie mogą mieć opłaty lokalne obowiązujące w miejscu docelowym, np. opłaty lotniskowe i inne lokalne podatki. Tego typu opłaty nie są ujęte w cenie pakietu i musi je pokryć klient. Cena obejmuje też koszt specjalnych warunków lub innych usług dodatkowych ustalonych z Organizatorem i dodanych do ceny pakietu.

Niniejsze warunki nie obejmują dodatkowo wykupionego ubezpieczenia przed rezygnacją, którego wartość dodaje się do ceny pakietu wakacyjnego. Odnosi się to też do wszystkich biletów zakupionych oddzielnie w zawiązku z zakupem pakietu lub wszelkich usług turystycznych na lądzie niestanowiących części pakietu wakacyjnego.

Po potwierdzeniu rezerwacji cena pakietu nie ulega zmianie. Po dokonaniu płatności cena nie podlega korektom wstecznym. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty wszelkich błędów w wycenie pakietu wakacyjnego.

Reklamowane ceny i stawki uzależnione są od dostępności miejsc i mogą ulec zmianom w każdym momencie, bez uprzedzenia, obejmują wyłącznie nowe rezerwacje, mogą nie obejmować wszystkich tras i dat wylotu/powrotu oraz mogą obejmować określone kategorie.

4. Warunki specjalne umowy

4.1 Ubezpieczenie przed rezygnacją

W momencie rezerwacji pakietu klient może wykupić ubezpieczenie przed rezygnacją. Ubezpieczenie przed rezygnacją obejmuje wyłączenie podróż i osobę lub pasażera, dla których zostało wykupione.

Więcej informacji dotyczących ubezpieczenia przed rezygnacją można znaleźć na stronie internetowej Organizatora.

Zalecamy klientom, aby wykupili ubezpieczenie w zakładzie ubezpieczeń, tj. ubezpieczenie na wypadek utraty lub uszkodzenia bagażu itp. oraz ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia i ewentualne koszty powrotu do kraju w przypadku poważnej choroby lub wypadku. Zalecamy klientom posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego podczas podróży.

4.2 Warunki przekroczenia granicy (paszport i wiza)

Ustawa w sprawie pakietów zobowiązuje Organizatora do informowania obywateli UE/EOG o wymaganiach wizowych dotyczących wybranego miejsca docelowego. Więcej informacji o wymaganiach dla obywateli Norwegii można uzyskać, odwiedzając stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.landsider.no.

Obywatele innych państw powinni skontaktować się w tej sprawie ze swoją ambasadą lub swoim konsulatem w miejscu docelowym.

Osoby dokonujące rezerwacji w imieniu innych osób mają obowiązek poinformowania tych osób o tego typu wymaganiach.

4.3 Informacje zdrowotne

Więcej informacji o przepisach i wymaganiach zdrowotnych dla obywateli Norwegii można uzyskać, odwiedzając stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.landsider.no. Obywatele innych państw powinni skontaktować się w tej sprawie ze swoją ambasadą lub swoim konsulatem w miejscu docelowym.

4.4 Informacje dotyczące przewozu

W przypadku zmiany przewoźnika obsługującego wykupioną wycieczkę Organizator dołoży wszelkich starań, aby bezzwłocznie poinformować klienta o zaszłej zmianie.

4.5 Pozostałe warunki

Zakup i sprzedaż pakietów wakacyjnych reguluje norweska ustawa w sprawie pakietów wakacyjnych. Klientom Organizatora należy się zwrot kosztów z Podróżnego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku anulowania pakietu wakacyjnego na skutek bankructwa podmiotu organizującego lub niewykonania przez niego zobowiązania. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Podróżnego Funduszu Gwarancyjnego: www.rgf.no.

5. Hotel

5.1 Doba hotelowa

Liczba noclegów w hotelu nie zawsze równa się liczbie dni podróży, jeżeli lot powrotny odbywa się w nocy.

5.2 Klasyfikacja hotelu

System klasyfikacji hoteli oparty jest na informacjach otrzymanych od naszych usługodawców, jednak nie musi być zgodny z oficjalną klasyfikacją. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób klasyfikacji hotelu wybrany przez danego usługodawcę.

Klasyfikacja przeprowadzana jest zgodnie z systemem klasyfikacji hoteli w danym kraju. Oznacza to, że standard np. hotelu trzygwiazdkowego może różnić się w zależności od kraju.

5.3 Opis hotelu

Dołożymy wszelkich starań, aby informacje dotyczące produktów, usług, obiektów oraz ich opisy umieszczone na naszej stronie internetowej były dokładne i aktualne. Informacje te otrzymujemy od naszych usługodawców, dlatego nie zawsze możemy zagwarantować, że będą dokładne i aktualne.

Organizator, jego sprzedawcy i podmioty współpracujące nie mogą zagwarantować dokładności danych, dlatego informacje dotyczące hoteli, wypożyczalni samochodów i innych produktów turystycznych, wraz z ich opisami, publikowane na stronie internetowej Organizatora (w tym, między innymi, zdjęcia, opisy wyposażenia i usług hotelowych, ogólne opisy produktów, lokalizacja na mapie itp.) mogą okazać się nieścisłe lub błędne.

6. Rezygnacja i zmiany

Polityka Organizatora nie pozwala na rezygnację z wykupionych wycieczek oraz na wprowadzanie do nich zmian.

Niewykorzystanych elementów pakietu nie można wymieniać ani nie przysługuje za nie zwrot kosztów.

Warunki Organizatora dotyczące rezygnacji odbiegają od zapisów norweskich warunków ogólnych dotyczących pakietów wakacyjnych (Alminnelige vilkår for pakkereiser), co związane jest z ograniczeniami wynikającymi z korzystania z niezależnych usługodawców.

6.1 Rezygnacja w przypadku działania siły wyższej

W przypadku stwierdzenia występowania działań wojennych, klęsk żywiołowych, niebezpiecznych chorób zakaźnych lub innych zdarzeń tożsamych z wyżej wymienionymi w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca docelowego, na 14 dni przed rozpoczęciem podróży oraz jeśli istnieją powody, by sądzić, że warunki te będą się utrzymywać do czasu rozpoczęcia podróży, klient ma prawo do rezygnacji z wycieczki. Polityka ta obejmuje też przypadki, w których powyższe zdarzenia wystąpią w trakcie trwania wycieczki i stanowić będą rzeczywiste zagrożenie dla klienta.

Klienci powinni zasięgnąć informacji od organów rządowych odnośnego kraju przed datą rozpoczęcia wycieczki.

W przypadku rezygnacji z pakietu wakacyjnego na skutek wyżej wymienionych zdarzeń klientowi przysługuje zwrot wpłaconej sumy.

W przypadku, gdy klient zarezerwuje pakiet obejmujący podróż w dane miejsce, posiadając wiedzę na temat wyżej wymienionych zdarzeń, może nastąpić odstąpienie od prawa do zwrotu kosztów.

6.2 Ogólne zasady rezygnacji

Prawo Organizatora do rezygnacji z umowy z niezależnym usługodawcą jest ograniczone, te same ograniczenia obejmują prawo klienta do rezygnacji. Informujemy, że w normalnych warunkach nie jest możliwa rezygnacja z wycieczek zakupionych u Organizatora, nie jest też możliwe dokonywanie zmian dotyczących tych wycieczek.

6.3 Zasady dotyczące zwrotu kosztów

Prawo konsumenckie nie obejmuje zakupu pakietów wakacyjnych, lotów i noclegów dokonanych przez Internet. Wszystkie zakupy są wiążące.

7. Prawo Organizatora do odwołania wycieczki lub wprowadzenia do niej zmian bez ponoszenia odpowiedzialności

7.1 Okoliczności niezależne od Organizatora

Organizator może odwołać wycieczkę bez ponoszenia odpowiedzialności, jeżeli podróż nie może się odbyć na skutek okoliczności niezależnych od Organizatora, i których Organizator nie był w stanie przewidzieć w momencie dokonania zakupu pakietu oraz, za które Organizator nie odpowiada, których nie mógł uniknąć i którym nie mógł zapobiec. Do wyżej wymienionych okoliczności zalicza się m.in. wojnę i działania wojenne, klęski żywiołowe, niebezpieczne choroby zakaźne lub inne zdarzenia tożsame z wyżej wymienionymi.

W przypadku, gdy podróż zostanie odwołana przed jej rozpoczęciem z powodów niezależnych od Organizatora, wszelkie wpłacone przez klienta należności podlegają zwrotowi. Klient ma też możliwość skorzystania z innego pakietu wakacyjnego, o ile Organizator jest w stanie taki zaoferować. Jeżeli alternatywny pakiet jest droższy od pierwotnego, klient pokrywa różnicę w cenie. Jeżeli alternatywny pakiet jest tańszy od pierwotnego, klient ma prawo do zwrotu różnicy w cenie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, na takich samych warunkach jak wymienione w pierwszym akapicie niniejszej części, jeżeli warunki wycieczki w ramach pakietu wakacyjnego uległy zmianie lub wycieczka została przerwana w wyniku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności po rozpoczęciu podróży. Jeżeli wycieczka zostanie skrócona przez Organizatora lub klienta na skutek wystąpienia wyżej wymienionych warunków, klient ma prawo do proporcjonalnej obniżki ceny. Organizator, w miarę możliwości, podejmuje kroki mające na celu eliminację wszelkich zagrożeń i niedogodności dla klienta. W przypadku odwołania wycieczki Organizator zapewnia, bezpłatnie i możliwie bezproblemowo, transport powrotny do uzgodnionego miejsca. Moment powrotu zależy od oceny rzeczywistych warunków panujących w danym miejscu, w tym realnych zagrożeń oraz rzeczywistych negatywnych skutków związanych z kontynuacją pobytu.

W ocenie pod uwagę będą brane oświadczenia władz norweskich i lokalnych.

W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie zapewnić transportu powrotnego w odpowiednim terminie, w związku z czym klient będzie zmuszony sam zorganizować podróż powrotną, Organizator pokrywa wszelkie dodatkowe koszty z nią związane.

7.2 Prawo Organizatora do zmiany zakresu lub warunków podróży po zawarciu umowy

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie pakietu wakacyjnego.

Organizator podejmuje kroki mające na celu jak najszybsze poinformowanie klienta na piśmie o dokonanych zmianach w zakresie lub warunkach podróży. Organizator powinien też poinformować klienta o jego prawie do odstąpienia od zakupu wycieczki, jeżeli wprowadzone zmiany istotnie wpłyną na jakość usługi oraz o prawie do obniżenia ceny w przypadku, gdy podróż w wyniku zmian się skróci. Jeżeli klient nie skorzysta z prawa do reklamacji w ciągu trzech dni od momentu otrzymania powiadomienia o zmianach, traci on prawo do odstąpienia od umowy lub zażądania obniżki ceny. W przypadku niemożności zachowania terminu na skutek wystąpienia wyjątkowych okoliczności, klient ma obowiązek, tak szybko jak to możliwe, bez zbędnej zwłoki, poinformować Organizatora o tym fakcie.

8. Zobowiązania partnerów

8.1 Zobowiązania Organizatora

Organizator realizuje pakiet zgodnie z postanowieniami umowy. Jeżeli jednak, na skutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, warunki pakietu muszą ulec zmianom, Organizator dokłada wszelkich możliwych starań, aby podróżujący odczuł związane z nimi niedogodności w najmniejszym stopniu oraz powinien jak najszybciej poinformować o tych zmianach klienta.

Jeżeli klient nie będzie zadowolony z usługi, Organizator dołoży wszelkich możliwych starań, aby zniwelować negatywne skutki.

8.2 Zobowiązania klienta

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami organizatora pośredniczącego, przewoźnika, jak i Organizatora w czasie składania zamówienia — warunki udostępnianie są w wiadomości e-mail lub na stornie internetowej. Klient zobowiązany jest poinformować Organizatora o zmianie danych kontaktowych dokonanej po zakończeniu rezerwacji.

8.2.1 Płatności

Klient uiszcza uzgodnione opłaty w terminie określonym w warunkach umowy. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku nieuiszczenia opłaty przez klienta.

8.2.2 Informacje

Klient udostępnia Organizatorowi informacje niezbędne do realizacji pakietu wakacyjnego. W przypadku składania zamówienia w imieniu innych podróżnych, klient jest zobowiązany do przekazania dokładnych i właściwych informacji dotyczących każdego z dodatkowych podróżnych. Organizator nie odpowiada za problemy powstałe na skutek niezgłoszonych lub zgłoszonych niepoprawnie osobistych lub specjalnych potrzeb pasażerów. Osoby rezerwujące pakiet w imieniu innych osób mają obowiązek zapewnić, że osoby te korzystając z pakietu wakacyjnego przestrzegają warunków Organizatora oraz, że są w stanie korzystać z pakietu wakacyjnego nie powodując niedogodności sobie i innym uczestnikom.

8.2.3 Zażalenia

Podróżujący zobowiązany jest poinformować Organizatora, w rozsądnym terminie, o wykryciu wad dających mu prawo do zadośćuczynienia w ramach ustawy w sprawie pakietów wakacyjnych. W przypadku wykrycia wady po rozpoczęciu podróży, klient musi bezzwłocznie podjąć próbę poinformowania o tym fakcie odpowiednich podmiotów. Wszelkie zażalenia należy zgłosić najpóźniej cztery tygodnie od rozpoczęcia podróży w ramach pakietu.

8.2.4 Dokumenty podróży

Klient musi zapewnić, że informacje na biletach i innych dokumentach podróży oraz imiona i nazwiska podróżnych zgadzają się z danymi w paszportach. Pasażerowie zobowiązani są do posiadania ważnych paszportów, wiz, świadectw zdrowia, praw jazdy, biletów i innych dokumentów, które mogą być wymagane w czasie podróży i wycieczki. Podróżujący zobowiązany jest do okazania wyżej wymienionych dokumentów na żądanie oraz do zorganizowania wszelkich innych zezwoleń umożliwiających korzystanie z pakietu. Linie lotnicze mają prawo domówić przewozu podróżnego, jeżeli ten nie posiada wymaganych dokumentów lub dokumenty są nieważne.

8.2.5 Pozostałe zobowiązania

Pozostałe zobowiązania klienta można znaleźć w warunkach dotyczących osób trzecich.

8.2.6 Skutki naruszenia umowy

W przypadku poważnego naruszenia niniejszych warunków (lub warunków zawartych w części 7.2.5) Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dalszego uczestnictwa klienta w podróży. Organizator nie ponosi dodatkowych kosztów związanych ze zmianami w dacie powrotu lub z przyspieszonym powrotem. Klient, któremu odmówiono uczestnictwa w podróży, nie może składać skarg związanych z niewykorzystaną częścią podróży.

Klient może zostać obciążony stratami lub dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Organizatora w związku z wyżej wymienionymi przypadkami. Klienci odpowiadają za szkody i straty itp. na zasadzie odpowiedzialności deliktowej.

9. Wady

9.1 Wady wykryte przed wylotem

Klient może odstąpić od umowy, jeżeli usługa przed wylotem posiada ewidentne istotne wady. Klient może też odstąpić od umowy, jeżeli jej warunki ulegną zmianie, co spowoduje istotne niedogodności dla klienta. Klient informuje Organizatora o takich niedogodnościach w rozsądnym terminie. Jeśli jest to możliwe, powiadomienie powinno zostać przekazane nie później niż tydzień po otrzymaniu przez klienta powiadomienia o zmianie oraz jak najszybciej w przypadku, gdy wiadomość zostanie odebrana niedługo przez wylotem. W takim przypadku klient zyskuje prawo do zwrotu wszystkich wniesionych opłat i uznania roszczeń zgodnie z § 5-3 norweskiej ustawy w sprawie pakietów wakacyjnych (pakkereiseloven).

Klient ma też możliwość skorzystania z innego pakietu wakacyjnego, o ile Organizator jest w stanie taki zaoferować. Jeżeli oferowany alternatywny pakiet jest droższy, klient musi pokryć różnicę w cenie, pomniejszoną o sumę wszelkich rekompensat, do których klient może mieć prawo zgodnie z § 5-3 norweskiej ustawy w sprawie pakietów wakacyjnych (pakkereiseloven). Jeżeli nowy pakiet jest tańszy, Organizator zwraca klientowi różnicę między ceną pierwotnie wykupionego pakietu, a ceną pakietu alternatywnego, włącznie z wyżej wymienioną rekompensatą.

9.2 Wady wykryte po wylocie

Tak jak w powyższych przypadkach, uznaje się, że pakiet posiada wady, jeżeli jego warunki różnią się od warunków określonych w umowie, a różnica ta nie jest zależna od klienta lub nie wynika z jego działań. Jednakże, jeżeli różnica ta jest niewielka lub dotyczy zdarzeń, co do których klient może spodziewać się, że mogą sporadycznie wystąpić, nie uznaje się, że usługa posiada wady. To samo obowiązuje w przypadku okoliczności niezależnych od Organizatora.

Klient powiadamia Organizatora o wadach pakietu w rozsądnym terminie od ich wykrycia.

Prawo do reklamacji po wylocie:

a) Środki zaradcze:
Klient może zażądać od Organizatora naprawy wady, jeżeli można tego dokonać, nie obciążając klienta nieuzasadnionymi kosztami lub nie sprawiając istotnych nieudogodnień. Naprawy należy dokonać w rozsądnym terminie i nie sprawiając istotnych nieudogodnień dla klienta. Jeżeli klient nie zgłosi żądania naprawy wady lub nie poinformuje o wadzie Organizatora w najkrótszym możliwym terminie, co umożliwiłoby Organizatorowi podjęcie próby naprawy wad, klient traci prawo do dalszych roszczeń.

b) Obniżka ceny:
Jeżeli Organizator nie jest w stanie naprawić wad, klientowi może przysługiwać proporcjonalna obniżka ceny lub zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych przez klienta w związku próbą naprawy wady.

c) Prawo do rezygnacji:
W przypadku, gdy pakiet wakacyjny obarczony jest istotnymi wadami, w wyniku których charakter wycieczki zostaje poważnie zmieniony, klient może skorzystać z prawa do rezygnacji i otrzymania zwrotu całej wpłaconej zgodnie z umową należności. W przypadku skorzystania z tego prawa, klient uprawniony jest do bezpłatnego transportu do miejsca wylotu lub innego miejsca, w którym podróż w ramach pakietu miała się zakończyć, pod warunkiem, że pakiet wakacyjny obejmuje transport.

d) Odszkodowanie:
W przypadku, gdy na skutek zaistniałych wad w pakiecie klient ponosi stratę, może on zażądać odszkodowania. W przypadku, gdy klient nie poniósł strat, może on zażądać rekompensaty, jeżeli wada sprawiła istotne nieudogodnienia. Organizator nie odpowiada za wyżej wymienione straty, jeżeli jest w stanie wykazać, że wada powstała na skutek okoliczności niezależnych od Organizatora lub jego partnerów. Ponadto Organizator nie będzie odpowiedzialny za straty spowodowane na skutek okoliczności, jeżeli w momencie podpisywania umowy nie można było w sposób zasadny oczekiwać, że on lub jego partnerzy będą wstanie im zapobiec. Obowiązkiem Organizatora jest zapewnienie wsparcia klientowi w jak najszybszy sposób.

Bez względu na fakt, czy Organizator odpowiada za straty czy nie, podróżujący ma obowiązek zminimalizować straty najlepiej jak potrafi. Nie można żądać odszkodowania za szkody lub uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań pasażera lub na skutek stanu, w jakim się znajduje.

e) Unijne rozporządzenie nr 261/2004 (w sprawie opóźnień, odwołań i nadkompletu):
Przypadki długich opóźnień, odwołań lotu i nadkompletu reguluje unijne rozporządzenie.

W przypadku, gdy zgodnie z przepisami UE pasażerowi wypłacono rekompensatę, prawo stanowi, że sumę tę należy odjąć przy wyliczaniu obniżki ceny lub odszkodowania za pakiet wakacyjny. Jeżeli zgodnie z rozporządzeniem UE pasażer ma prawo do odstąpienia od lotniczej umowy przewozu, ma to jedynie zastosowanie do części pakietu wakacyjnego obejmującej transport lotniczy, z wyjątkiem przypadków, gdy charakter wady sprawia, że można zrezygnować z całego pakietu. Jeżeli pasażer skorzysta z prawa do odwołania wycieczki lub zakupu podróży lotniczej na mocy rozporządzenia UE, zaś warunki do odstąpienia od zakupu całego pakietu wakacyjnego nie zaistniały w świetle prawa, klient może żądać zwrotu części ceny zakupu odnoszącej się do transportu.

f) Następujące okoliczności uznaje się za niezależne od Organizatora:

  • Rozbieżności w realizacji umowy niemające dużego wpływu na ukończenie podróży lub pojawiające się na skutek wyborów dokonanych przez klienta w związku z pakietem.
  • Rozbieżności między oczekiwaniami klienta a stanem faktycznym powstałe niezależnie od Organizatora i które uważane są za typowe w danym miejscu docelowym.
  • Nietypowe warunki pogodowe i inne warunki naturalne pozostające poza kontrolą Organizatora.
  • Okoliczności, co do których podróżny może się spodziewać, że mogą sporadycznie występować, będące poza kontrolą Organizatora oraz okoliczności nieodbiegające od zapisów umowy.
  • Niewielkie opóźnienia w trakcie transportu lub niewielkie zmiany czasu wylotu/przylotu. W szczególności za wadę usługi nie uznaje się opóźnień lub zmian czasu wylotu/przylotu powstałych w wyniku warunków pozostających poza kontrolą Organizatora. Nie zwalnia to Organizatora od udzielenia wsparcia lub rekompensaty klientowi należnych mu zgodnie z przepisami UE.
  • zbieżności w realizacji umowy na skutek działań klienta.

10. Spory

Skargi oraz nierozwiązane skargi i reklamacje klientów oraz przypadki, w których strony nie mogą dojść do porozumienia, mogą być rozpatrywane przez Radę ds. Zażaleń w kwestiach pakietów lub inny organ rozwiązujący spory.

Prawo właściwe

O ile stosowne konwencje międzynarodowe lub prawa i przepisy międzynarodowe lub krajowe nie stanowią inaczej, Twoja umowa, nasze warunki świadczenia usług, taryfy i przepisy podlegają prawu norweskiemu.

11. Deklaracja dotycząca prywatności

Wykorzystywanie Informacji gromadzonych przez Organizatora na niniejszej stronie internetowej reguluje polityka prywatności firmy Norwegian Air Shuttle.

Zaufany partner handlowy Organizatora, firma Switchfly, również gromadzi informacje, co reguluje polityka prywatności firmy Switchfly:http://www.switchfly.com/sites/default/files/SwitcflyIncPrivacyPolicy2-1-12.pdf.

Strona wymaga włączenia obsługi plików cookie w przeglądarce.

Obecnie korzystasz z wersji o ułatwionej dostępności na pulpicie.

Obecnie korzystasz z wersji na pulpit na urządzeniu przenośnym.