Mod en mere klimavenlig luftfart med CHOOOSE og Norwegian

I Norwegian arbejder vi hele tiden for at gøre luftfarten mere bæredygtig. For at reducere klimapåvirkningen har vi sat gang i en række initiativer, som vi løbende arbejder med at optimere. Samarbejdet med klimaselskabet CHOOOSE gør det enkelt for vores passagerer at kompensere for sit personlige klimaaftryk, når de flyver med os.

Ved et enkelt tilvalg når du booker din rejse, kan du bidrage til at støtte CO2-reducerende projekter, der er godkendt af FN, Verra og Gold Standard. Hvis du vælger at kompensere for dit klimaaftryk, kan du være tryg ved, at dit bidrag vil blive brugt til at finansiere godkendte projekter, der reducerer den globale CO2-udledning.
I samarbejde med CHOOOSE har vi identificeret projekter, der fokuserer på fornybar og ren energi med langsigtig og målbar effekt. Norwegian vil fortsætte med at udvide projektporteføljen tilgængelig for vores passagerer, i takt med at samarbejdet med CHOOOSE vokser. Herunder kan du læse mere om de projekter, du er med til at støtte:

Konvertering af deponi-gas til energi

Med dette projekt opføres biogasanlæg i Indonesien. Projektet skal bidrage til at erstatte traditionelle ikke-fornybare energikilder som biomasse-, gas- og kulfyring i de indonesiske husholdninger. Anlæggene fyldes med bioaffald, som giver en ren biogas, som igen transporteres direkte til brug i komfurer. Projektet er med til at reducere CO2-udslippet og sikre et bedre indeklima.
Den målbare CO2-effekt af dette projekt er certificeret af Gold Standard. Derudover er projektet støttet af NGO Hivos og det hollandske Udviklingskontor
  • 370.000 tons CO2 er blevet undgået siden projektets start.
  • Mere end 25.000 småskala biogasanlæg er blevet bygget. Det berører 119.000 mennesker.
  • Projektet bidrager positivt til den cirkulære økonomi ved at fokusere på genbrug af organisk affald og ved at give adgang til ren energi og madsikkerhed til befolkningen.

 

 

Landbaseret vindkraft i Sri Lanka

Dette projekt erstatter CO2-intensivt fossilt brændsel ved at udnytte vindkraften til at generere ren energi, der skal tilføre strøm langs hele kystlinjen i Sri Lanka. Projektet skal bidrage til økonomisk vækst og sikre adgang til ren energi. Den målbare CO2-effekt af projektet er certificeret af FN.

Landbaseret vindkraft i Mongoliet

Dette projekt generer ren energi ved hjælp af vindkraft, som sendes ind i det lokale elnetværk. Projektet erstatter dermed en tilsvarende mængde energi, som ellers ville være blevet produceret ved hjælp af kulkraft. Projektet betyder, at elforsyningen i nærområderne forbedres, og det er både direkte og inddirekte med til at gøre livet lettere og økonomien bedre i Syd-Gobi. Derudover bidrager projektet både til permanente og midlertidige jobmuligheder tilknyttet projektet.

Den målbare effekt af dette projekt er certificeret af Verra. Projektets klimakvoter er godkendt af FN's luftfartsorganisation (ICAO) og omfattes af CORSIA, som er en global markedsbaseret mekanisme, som adresserer klimaudledningerne fra international luftfart.Hvem er CHOOOSE?

CHOOOSE er et klimafokuseret teknologiselskab baseret i Oslo. CHOOOSE’s mål er at accelerere skiftet mod en bæredygtig fremtid, og selskabet leverer en teknologiplatform, der blandt andet giver enkeltpersoner, selskaber og organisationer adgang til de bedste CO2-reducerende projekter rundt om i verden. CHOOOSE er støttet af enkeltpersoner og organisationer i over 60 lande. For at læse mere, besøg: www.chooose.today

 

Hvis du vælger at kompensere for CO2-aftrykket af din flyvning i bestillingsprocessen, bliver midlerne brugt til at støtte en verificeret C02-reduktion, som er ligeså stor eller større end dit beregnede CO2-udslip. Sagt på en anden måde er du selv med til at balancere dit eget CO2-regnskab for flyturen. På grund af minimumsbeløbet vil kompensationen for det meste være højere end det beregnede CO2-aftryk.

Midlerne, du bidrager med, når du kompenserer for CO2-udledningen, bruges til at støtte projekter, der arbejder med at reducere eller indfange CO2-udledning, og det beløb, du bidrager med, svarer til dit beregnede CO2-aftryk. En lille del af midlerne bruges til administrative omkostninger, som kræves for at kunne levere produktet.
Klimakompensationen udføres gennem køb og sletning af tredjeparts Certified Emission Reductions (CER-enheder), hvor hver enkelt CER-enhed svarer til 1000 kg CO2. EN CER-enhed er certificeret gennem mindst én af følgende tre standarder: Verified Carbon Units (VCU), certificeret af Verra, Verified Emission Reduction (VER)-enheder, samt Clean Development Mechanism under FN's Klimakonvention, og Gold Standard, der er en ledende standard, som er etableret af en række ikke-statslige organisationer.

For projekter, der er certificerede af FN, Verra og Gold Standard, bestemmes CO2-prisen af forskellige kriterier på projektniveau - fx projektplacering, skala, anvendte teknologier og finanseringsbetingelser. CHOOOSE giver til enhver tid fast pris på tværs af alle aktive projekter i porteføljen.